Dansk Skakproblem Klub Generalforsamling 2020 Tilbage til forsiden

Indkaldelse Til 'Ekstraordinært Ordinær Generalforsamling' i Dansk Skakproblem Klub
Søndag den 7. juni 2020 Kl. 13.00 i formandens kolonihave, H/F Brønshøjholm Nr. 16, 2700 Brønshøj

Det er almindeligt kendt, at Corona-krisen i alvorlig grad har ændret folks dagligdag verden over. I Danmark har den eksempelvis ført til en lang række lukninger af virksomheder og butikker samt aflysninger eller udsættelse af diverse arrangementer, blandt andet så godt som alle foreningers generalforsamlinger. Hvad dansk skak angår, har DSU måttet aflyse DM i Svendborg i påsken, ligesom Xtracon Chess Open på LO-skolen i Helsingør i juli 2020 er aflyst. Mens den førstnævnte begivenhed måske kan afholdes senere på året, så gælder dette ikke den sidstnævnte. Dette betyder, at DSK i år ikke kan afholde sit Åbne DM i Problemskakløsning på LO-skolen. Det er dog undertegnedes håb, at vi som førhen kan afholde det på en af klubbens månedlige aftener - jeg stiler efter torsdag den 12. november kl. 19.30 i Kulturhuset Pilegården.

VIGTIGT! Den i Problemskak annoncerede generalforsamling den 23. april er aflyst eller rettere udsat, som det fremgår af titlen på denne skrivelse, til den 7. juni 2020 kl. 13.00.
Ifølge DSK's vedtægter §3 skal klubbens ordinære generalforsamling afholdes i april, hvorfor den nye dato er et brud på nævnte paragraf. Grundet Corona-krisen er der imidlertid klart tale om force majeure (tvingende omstændigheder, hændelser som det ikke står i menneskers magt at afværge (krig, naturkatastrofer og lign.)). Derfor må udsættelsen anses for at være forsvarlig.
Dagsordenen er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Valg af formand
  5. Valg af kasserer og tre andre bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Forslag
  8. Eventuelt
Da man i skrivende stund ikke kan vide noget om krisens videre udvikling, f.eks. tilbageslag i form af atter øget smittefare, vil bestyrelsen så vidt muligt pr mail og hjemmeside orientere medlemmerne om aflysning af møder med videre. Og såvel formandens beretning som regnskabet vil blive udsendt i god tid inden den 7. juni.
Man vil i øvrigt, f.eks. på selve dagen, kunne ringe til formanden på 38 89 01 25 for at få at vide, om et møde er aflyst, eksempelvis mødet den 14. maj.

Med de bedste hilsner / den 16. april 2020
Formanden for Dansk Skakproblem Klub, Kaare Vissing Andersen

(som i øvrigt føler sig helt kongelig ved at have aflyst al festivitas i anledning af sit 25-årsjubilæum som formand for DSK den 27. april 2020 - eventuelle blomster og andre gaver bør stiles til ens nærmeste)