Fordringer v/ Bjørn Enemark Tilbage til forsiden

Betegnelse
Forklaring
B:Se Tvilling.
BPSe Bevisparti.
BevispartiEn opgaveform, hvor det kortest mulige parti skal rekonstrueres ud fra diagrammet. Der er altså tale om retrograd analyse. Som oftest er partiets længde angivet som en del af fordringen. Skrives ofte som BP nn,n hvor nn,n (f.eks. 14,5) angiver partiets længde i hele og halve træk.
DobbeltpatSe Pat, dog skal begge parter være pat i slutstillingen. Skrives som ==n, dobbeltpat i n træk. Fordringen kan også forekomme i Hjælpepat- og Selvpat-opgaver.
Drej brættetSe Rotation.
DuplexUnderfordring som angiver, at fordringen (Mat, Hjælpemat/-pat, etc.) gælder både normalt og med omvendte farver. F.eks. betyder H#2 duplex, at diagrammet indeholder to opgaver: en normal H#2, og en opgave hvor hvid begynder og hjælper sort med at sætte hvid mat i to træk.
Efter indledningEn Tvillinge-fordring: B-opgaven er stillingen efter førstetrækket.
fSe Forførelse.
Flyt en brikEn Tvillinge-fordring: B-opgaven er diagram-stillingen men en enkelt brik er flyttet til et andet sted.
Flyt stillingenEn Tvillinge-fordring: B-opgaven er diagram-stillingen men flyttet (rykket) x søjler til højre/venstre eller flyttet x rækker op eller ned.
ForførelseHvidt førstetræk i Mat-opgaver, der synes at kunne løse opgaven, men hvor sort har netop ét træk der kan imødegå hvids trussel. Et lille f angiver, at opgaven har en forførelse. fff angiver tre forførelser.
FortsættendeEn Tvillinge-fordring: B-opgaven fortsætter fra matstillingen, men uden den matsættende brik.
Grazer-hjælpematSe Reciprok hjælpemat.
HSe Hjælpemat/-pat.
Hjælpe...Hjælpemat er en særlig opgaveform, hvor sort og hvid samarbejder om at sætte sort mat. Sort begynder. Skrives H#n hvor n er antallet af træk. (Max Lange 1854). Tilsvarende findes hjælpepat (H=n), hvor sort og hvid samarbejder om at sætte sort pat. Sort begynder.
HjælpeselvmatHvid og sort samarbejder om at fremkalde en stilling, hvor sort bliver nødt til at sætte hvid mat. Hvid begynder. Skrives HS#n hvor n er antallet af træk.
HSSe Hjælpeselvmat.
Hvid begynderTillægsfordring i Hjælpemat/-pat-opgaver, som kun har Skinspil. Denne fordring kan dog også være implicit, dvs. givet ud fra stillingen. Dette er tilfældet, hvis sort ikke kan have trukket sidst.
Høeg-retroHvid og sort tager skiftevis et træk tilbage, idet det gælder om at fremkalde en stilling, hvori den, der sidst tog et træk tilbage, kan sætte mat i ét træk. Hvis der ved retraktionen kan være slået en brik, er det modparten der bestemmer hvilken brik der er slået, eventuelt ingen. Kaldes også Retro-mat. (af Niels Høeg). Se også Proca-retro.
Illegal clusterOpgaven består i at tilføje et antal brikker, således at der dannes en "illegal cluster". Dette er en illegal stilling, der bliver legal, hvis man fjerner en vilkårlig brik (bortset fra en konge). Fordringen kan f.eks. lyde: Illegal cluster, +sT, sT, sL, sL, sS. Se også Legal cluster.
Legal clusterOpgaven består i at tilføje et antal brikker, således at der dannes en "legal cluster". Dette er en legal stilling, der bliver illegal, hvis man fjerner en vilkårlig brik (bortset fra en konge). Fordringen kan f.eks. lyde: Legal cluster, +sT, sT, sL, sL, sS. Se også Illegal cluster.
MatNormalt "mat i n træk", hvor n f.eks. kan være 3. Skrives ofte #n, altså f.eks. #3. Hvid begynder, det første træk kaldes også nøgletrækket. Hvid og sort skiftes til at trække og sort skal sættes mat i det angivne antal træk.
MålfeltHvid skal (senest) i det n-te træk besætte det angivne felt. Specificeres som Målfelt xx i n.
NulstillingHer er diagramstillingen ikke en opgave, først efter de anførte ændringer får man opgavestillingerne, se Tvilling. Med denne notation vil der være mere end én ændring fra den ene opgave til den anden.
Omvendte farverEn Tvillinge-fordring: B-opgaven er diagram-stillingen men med omvendte farver, dvs. sorte brikker i stedet for hvide og omvendt. Kaldes også polsk type.
PGEngelsk forkortelse for Bevisparti.
Polsk typeSe Omvendte farver.
Proca-retroRetro-opgave (baglæns spil), hvor hvid og sort tager et antal træk tilbage skiftevis. I tilfælde af slag bestemmer den slående hvad der er blevet slået.
RSe Refleksmat.
Reciprok hjælpematSom en normal Hjælpemat, men sort skal også selv kunne sætte mat i sidste træk.
RefleksmatSom en normal Selvmat, men i hvert træk skal man sætte mat, hvis det er muligt. Hvid behøver derfor kun at opnå en stilling, hvor sort har mulighed for at sætte mat. R#n angiver refleksmat i n træk
RemisHvid skal frembringe en remis i det angivne antal træk. Skrives som regel =n, hvor n f.eks. kan være 3. Det vil næsten altid være en pat-situation, der skal fremkaldes. Det kunne dog også være, at der er utilstrækkeligt materiale tilbage til at sætte mat. Teoretiske remis-situationer, som f.eks. to gange konge tårn vil kun i studier tælle som remis.
RetromatSe Høeg-retro.
RokadeHvid skal (senest) i det n-te træk udføre kort eller lang rokade som angivet:
0-0 i n
RotationEn Tvillinge-fordring: B-opgaven er diagram-stillingen roteret xx grader til højre. Dette har betydning for bønder og rokade-muligheder. Kan også angives med "Drej brættet" eller "Vend brættet".
Ryk stillingenSe Flyt stillingen.
SSe Selv....
Selv...I selvmat skal hvid tvinge sort til at sætte sig mat. Hvid begynder. Skrives som S#n hvor n er antallet af træk. Tilsvarende findes selvpat (S=n), hvor hvid skal tvinge sort til at sætte sig pat.
SemiRSe Semirefleksmat.
SemirefleksmatEn Refleksmat, hvor refleksbetingelsen kun gælder for sort. Skrives SemiR.
Serie...I serieopgaver trækker den ene part en uafbrudt serie af halvtræk til målet er nået, eventuelt efter at den anden part til sidst foretager et enkelt halvtræk. I denne serie må ingen af parterne udsættes for skak, bortset eventuelt fra seriens sidste halvtræk. Fordringens øvrige indhold afgør hvem der foretager serietrækkene og slutstillingens art. Skrives ofte som Ser foran den øvrige fordring
I serie-udgaven af direkte mat foretager hvid de n halvtræk, hvorefter sort skal være mat. Ved selvmat foretager hvid de n halvtræk, hvorefter sort i er tvunget til at sætte hvid mat. Ved hjælpemat foretager sort de n halvtræk, hvorefter hvid kan sætte sort mat. De øvrige fordringer kan omformes til seriefordringer på analog måde. I f.eks. serR+6, trækker hvid seks halvtræk, hvorefter sort kan give skak (pga. refleksbetingelsen skal sort gøre dette); undervejs må der ikke forekomme skakker.
Sidste (n) trækFind det sidste (de sidste n) træk
SkakHvid skal (senest) i det n-te træk give skak. Skrives som . i n.
SkinspilVariant i opgaver. Løsning, der er et halvt træk kortere, idet den anden part begynder. Ved Mat-opgaver er det således sort, der begynder i et skinspil. En stjerne angiver, at opgaven har skinspil.
SlagHvid skal (senest) i det n-te træk slå en sort brik. Skrives % i n. Hvis der også er en circe-betingelse, gælder et slag først når brikken ikke kan genopstå.
Sort begynderTillægsfordring i Mat- og Selv...-opgaver, som kun har Skinspil. Denne fordring kan dog også være implicit, dvs. givet ud fra stillingen. Dette er tilfældet, hvis hvid ikke kan have trukket sidst.
SpejlvendtEn Tvillinge-fordring: B-opgaven er den spejlvendte stilling, dvs. a8=h8. Dette har indflydelse på rokade-mulighederne.
TvillingBeslægtet opgave, frembragt ud fra det oprindelige diagram med de anførte ændringer, f.eks. B: .sSg7. Der kan også være trillinger, ... Med mindre andet er angivet, er tredje og efterfølgende ændringer ud fra det oprindelige diagram. Man kan dog også se fortsættende ændringer, de vil f.eks. være angivet som C: B . hK->h8
Tvillinge-fordringDer er mange måder at danne Tvilling på. Se f.eks. Efter indledning, Flyt en brik, Flyt stillingen, Fortsættende, Omvendte farver, Rotation, Spejlvendt
Vend brættetSe Rotation.
#Se Mat.
*Se Skinspil.
+Se Skak.
-sSort tager sit sidste træk tilbage, derefter løses opgaven ud fra den resterende fordring, f.eks. #2.
-nHvid og sort tager skiftevis træk tilbage, i alt n halvtræk. Derefter løses opgaven ud fra den resterende fordring, f.eks. #2.
=Se Remis.
==Se Dobbeltpat.
0-stillingSe Nulstilling.
0-0Se Rokade.
2.1.1.1Eksempel på tillægsfordring i en Hjælpemat/-pat. Hvert ciffer angiver, hvor mange muligheder der er for dette træk. Ved 2.1.1.1 har sort (der jo trækker først) to mulige nøgletræk. Tilsvarende betyder 3.2.1.1, at sort har tre mulige nøgletræk og at hvid til hvert af disse har to mulige svar

Kilder: