Hvem er Dobbeltmorderen?
- Et Skakproblem
(Aarsskrift for Dansk Skakproblem Klub 1938) Af Niels Høeg Tilbage til forsiden

"Ja, Du har vel set Historien i Aviserne", sagde min Ven Sjerlok Petersen. "Jeg er engageret af Brodersønnen for at klare ærterne for ham, men jeg maa tilstaa, at ærterne er ualmindelig grumsede; det er en skidt Knægt, bundløst forgældet, med den eneste Chance at arve Onkelen. Jeg kunde egentlig godt tænke mig, at han har begaaet Mordet og derefter lavet det Trick at engagere mig for at give det Udseende af, at han er interesseret i Forbrydelsens Opklaring".
"Ja, jeg har læst, hvad der stod i Aviserne", sagde jeg, Historien interesserede mig særligt, fordi de to Ofre blev dræbt, mens de sad og spillede Skak, og jeg kom til at tænke paa, om den Omstændighed, som Politiet straks konstaterede, at Brikkernes Stilling paa Brædtet viste Mat, ikke kunde tyde paa, at Morderen har været en interesseret Skakspiller, der har villet se Afslutningen af Partiet, før han begik sin Udaad".
"Ikke saa ilde, kære Wats-- kære Høeg", sagde Sjerlok Petersen, "imidlertid har jeg konstateret, at fra Stuens eneste Vindue kunde man udefra kun se Oberstens brede Ryg, men ikke Brædtet med Brikkerne; det var ogsaa denne Beliggenhed, der muliggjorde, at de to Ofre kunde dræbes med eet eneste Skud, der gennemborede Obersten fra Ryggen og ramte hans Broder i Brystet, begge døde paa Stedet".
"Ja, lad mig høre lidt om, hvad Du ellers har opdaget", sagde jeg, "jeg haaber da ikke, det drejer sig om en sindsyg Person, der har den Mani at dræbe Skakspillerne, mens de sidder fordybede i deres Spil".
"Ja, ser Du", sagde Sjerlok Petersen og tændte sig en frisk Cigar, "jeg har samlet en hel Del Oplysninger sammen, og besværligt har det været, da de paagældende Personer førte en saa omgangsløs - ja næsten omgangsfjendtlig - Tilværelse. Det var jo særprægede Mennesker. Obersten, stejl Karakter, utilnærmelig, udpræget Enemenneske, hidsig som en drillet Tyr, meget formuende Pebersvend, yderst pertentlig selv i smaating, boende siden sin Afskedigelse i den isoleret liggende Villa. Hans Husholderske, en mandhaftig og selvsikker Dame, tidligere stor Skønhed, nu let graanet og næsten døv. Broderen, Pebersvend, jævnt godt situeret, Særling og ikke videre begavet, Bogholder uden Trang til Avancement, paaholdende indtil Gnieragtighed. Min Klient, Søn af en tidlig afdød Broder af de to, uden Livsstilling, har levet af Arv og derefter af at stifte Gæld og slaa Obersten for Penge.
Du ved formodentlig, at Obersten var en af vore stærkeste Skakspillere; i de senere Aar beskæftigede han sig dog næsten kun med Spillets Teori og med Løsning af Opgaver; den eneste, som han spillede Skak med, var Broderen, der besøgte ham hver Søndag og spillede et Parti med ham".
"Var Broderen da ogsaa en fin Skakspiller ?" spurgte jeg.
"Nej, tværtimod", sagde Sjerlok Petersen, "yderst middelmaadig; hans eneste Interesse for Spillet var sikkert, at han fik 50 Kr., hvergang Obersten tabte". "Men kunde Obersten da overhovedet tabe til ham ?" spurgte jeg.
"Ja, Forholdet mellem dem var ganske interessant", sagde Sjerlok Petersen, "med sin udprægede Familiefølelse satte Obersten Pris paa Broderens ugentlige Besøg, men foretrak aabenbart Skakken fremfor at snakke om Vejr og Vind med den smaat begavede Broder; for at faa Interesse ud af Spillet stimulerede han Broderens lyst med Udsigt til en ret betydelig Præmie og opstillede nogle efterhaanden mere og mere mærkelige Betingelser for Spillet, som gjorde det til en Kunst for ham selv at vinde. Jeg har disse Oplysninger fra en lille Skakdagbog, han har ført. Her skal Du se den".
Sjerlok Petersen rakte mig bogen, og jeg bladede i den; det var en ret anselig, godt indbunden Bog i Kvartformat, med talrige Optegnelser om Aabningsteori og Analyser, Løsninger af Opgaver m.m., alt i Dagbogsform. For hver Søndag stod der en konstant Notits med Overskrift: "Parti med Frederik", og derefter var angivet visse Betingelser, i Begyndelsen ret simple, de to første saaledes: "giver Springer b1 forud" og "giver Dronning forud", men derpaa mere og mere indviklede og aparte, fx. "Løbermat paa a8", "Mat med den til Springer forvandlede h-Bonde", "Mat eller Selvmat efter Behag", "Mat saaledes, at Brikkerne danner et Kors", "Mat efter Behag med D, T, L, S eller B". - Enkelte af Betingelserne var betegnede som hemmelige, fx. den om, at Brikkerne skulde danne et Kors; til de senere Betingelser var der altid føjet en Angivelse om den tilladelige Betænkningstid.
"Maaske har den noget sløve Frederik været tilbøjelig til at trække Partierne i Langdrag", sagde Sjerlok Petersen, da jeg gjorde en Bemærkning herom, "men hvorfor er nogle af Betingelserne hemmelige?"
"Det følger af deres Natur", sagde jeg, "nogle af dem er saadanne, at selv en aandssvag kunde forstyrre Planen, naar han kendte den; det har i det hele mere været en Slags Opgaveløsning af selvstillede Opgaver fra Oberstens Side end egentlige Skakpartier; Betingelsen om Korset har han aabenbart fra Skaklitteraturen. Den har han for Resten ikke kunnet klare; jeg ser, der staar "Tabt" under denne Betingelse".
"Ja", sagde Sjerlok Petersen, "han har omhyggeligt noteret "Vundet" eller "Tabt" under hvert Parti, og det er for Resten deraf jeg ved, at han har givet Broderen 50 Kr., hvergang denne slog ham, idet hans Bankkonto viser, at hvergang der er noteret "Tabt" i Skakdagbogen, er der Dagen efter trukket en Check paa 50 Kr. paa hans Konto".
Jeg bladede videre i Bogen; den sidste Notits var følgende: "Parti med Frederik. Betænkningstid højst 5 Minutter pr. Træk. Hemmelig Betingelse: Partiet afsluttes, naar Uhret slaar hel, men Mat efter Behag paa saa mange Maader, som Uhret slaar Slag". "Som Du ser, viser Datoen Dagen for Mordet", sagde Sjerlok Petersen, "og med Uhret menes et gammelt Bornholmeruhr i Oberstens Dagligstue; han sad ligeoverfor det, mens de spillede, og det baade gik og slog korrekt, det har jeg konstateret. - Det har formodentlig været et ret mærkeligt Parti, de har spillet".
"Ja, det er sandelig en højst original Betingelse, Obersten har udspekuleret", sagde jeg, "men han har aabenbart ikke kunnet klare den, for jeg husker, at Avisreferatet omtalte, at han netop var i Færd med at skrive en Check paa 50 Kr. til sin Broder, da de begge blev dræbt".
"Ja, Checken var næsten udfyldt", sagde Sjerlok Petersen, "der manglede intetsomhelst andet end Bogstavet "i" i Ordet "Femti", da Oberstens Fald sidelænds ned mod Gulvet drev Spidsen af hans Fyldepen gennem den og de to følgende Blade i hans Checkbog. - Naa, men jeg maa hellere give Dig Dagens Begivenheder i den rette Orden: Min Klient tog ud til Villa "Skovensomhed" med Formiddagstoget fra København og traf undervejs sin Farbroder Bogholderen, med hvem han fulgtes paa den halve Times Spadseretur fra Stationen vestpaa, uden at de sagde et Ord til hinanden; der var ikke Sympati imellem dem. Det lykkedes ham at slaa Obersten for 500 Kr., efter at han havde gennemgaaet den sædvanlige Skylle af Bebrejdelser, Skældsord og Trusler om at blive gjort arveløs, noget som han dog paastaar, han ikke lagde Vægt paa, da han var vant dertil, og var sikker paa, at Onkelens meget udprægede Slægtsfølelse vilde hindre ham i at lade sin Formue gaa udenfor Familien. Der er dog en Omstændighed, der kunde tyde paa, at Oberstens Trusler dennegang har haft en mere oprigtig Klang end før; han har nemlig virkelig den foregaande Uge forandret sit Testamente saaledes, at Brodersønnen kun faar 2/3 af Formuen, mens den ene Trediedel tilfalder hans Husholderske, og denne Omstændighed taler ikke til Fordel for min Klient, hvis Paastand om ikke at have Anelse herom i hvert Fald af Politiet ikke anses for troværdig; Politiet mener kort sagt, at han har begaaet Mordet dels for at hindre Obersten i at gøre flere testamentariske Skridt i samme Retning, og dels for straks at erhverve den betydelige Formue, som selv de 2/3 af Obersten Efterladenskab repræsenterede. Naa, han fik altsaa de 500 Kr. paa en Check, som mærkeligt nok er taget ud af Checkbogen lige bagved den endnu fastsiddende Check, hvorpaa Obersten i Dødsøjeblikket skrev, og spiste derpaa Middag Kl.1 sammen med de to Farbrødre, hvorefter de 3 Herrer fik Kaffe og Cigarer".
"Ja", indskød jeg, "formodentlig af den Kasse med 25 Havanacigarer, som Bogholderen havde givet sin Broder paa Dagen; jeg saa dette nævnt i Bladene".
"Ja, det er en af Sagens interessante Biomstændigheder", sagde Sjerlok Petersen; "Politiet har spekuleret meget over, hvad det kan betyde, at den næsten sygeligt paaholdende Bogholder har været saa flot; det var ikke Oberstens Fødselsdag eller nogen anden Mærkedag; men Cigarerne var hans Yndlingsmærke, og Bogholderen havde selv købt dem og betalt dem kontant; det var Cigarer til 2 Kr. Stykket.
Naa, derefter satte de to Brødre sig til Skakbordet, og Brodersønnen fik strengt Paalæg om ikke at forstyrre dem; han sagde derfor Farvel til dem, og for at fordrive Tiden til Togets Afgang, tog han sin Onkels Bøsse med ud i Haven for at skyde efter Kragerne; men da han ikke er Jæger og ikke fandt anden Ammunition end Kugler, saa opgav han denne Sport; han mener, at han stillede Geværet fra opad Husmuren, men glemte i hvert Fald at stille det ind i Villaen. Saa gik han en Tur i Skoven og naaede i god Tid til Stationen inden Togets Afgang Kl. 10 Minutter før 5. Her traf han to Bekendte, og fra dette øjeblik er der Vidner paa hans Færden, medens det foregaaende kun er baseret paa hans egen ukontrollerbare Beretning.
Husholdersken kan intet oplyse. Hun plejer om Søndagen, naar hun har serveret den tidlige Middag og anrettet et koldt Bord i spisestuen, hvor Herrerne kunde spise til Aften, naar det passede dem, at have Resten af Dagen fri, og det er en bestemt Regel, at hun ikke under nogen Omstændigheder maa forstyrre Skakspillet. Den paagældende Dag var hun utilpas og havde Hovedpine og tilbragte Resten af Dagen i sin Seng. Noget Skud har hun ikke hørt, men hun er sagt næsten døv.
Af Tjenestefolk holdes kun en Formiddagspige, der ligger hjemme - i Landsbyen 3 Kilometer vest for Villaen - og den paagældende Søndag som sædvanlig gik hjem Kl. Halvtre; det var hende, der ved sin Ankomst næste Morgen Kl. 7 opdagede Mordet og alarmerede Husholdersken, der straks ringede til Politiet.
Bøssen fandtes liggende i Haven med det ene Løb affyret, det andet endnu ladt, nær det Vindue, gennem hvilket det dræbende Skud var affyret, men Fingeraftryk og Fodspor var tilintetgjort af et kraftigt Regnskyl om Natten.
Sagen ser lidt sort ud for min Klient, og jeg er som sagt ikke selv sikker paa, at det ikke er ham, der har udført Morddaaden.
Imidlertid har jeg dog faaet eet Lyspunkt frem. En omstrejfende Vagabond og Tigger, af Politiet kendt som Voldsmand, blev Mordaftenen indsat i Detentionslokalet i Stationsbyen. Han havde samme Dag grasseret i Egnen vestpaa, hvor han flere Steder har været inde i Gaardene for at tigge. Hans Vej har jeg gennem Vidnesbyrd fra Beboerne fulgt fra Sted til Sted indtil Landsbyen vest for Oberstens Villa, hvor han optraadte ved 5 - Tiden, han fik saaledes et Par Stykker Smørrebrød i et af Husene Kl. et Kvarter over 5. - I Stationsbyen var han ved 7 - Tiden; paa Vejen maa han være kommen gennem Skoven og kan særdeles godt have hjemsøgt Oberstens Villa, men han paastaar bestemt, at han ikke har været der. Ved at gennemgaa hans Fortid har jeg fundet, at han for 10 Aar siden under sin Militærtjeneste var Oppasser hos Obersten, og at denne dengang har gennemtærsket ham med sin Ridepisk, en Sag, som blev dysset ned, men gav Anledning til Oberstens Afskedigelse. Fyren har dengang til flere Kammerater udtalt sig om, at han nok skulde faa Ram paa Obersten, at han ikke agtede at glemme Sagen o.s.v., men paastaar med stor Bestemthed, at han ikke engang har haft Anelse om, at Obersten boede paa den Egn; det betyder dog maaske ikke saa meget, da han er kendt som rutineret Benægter.
Ja, saaledes staar Sagen, og jeg skulde jo gerne se at komme videre.
Nu har jeg, som Du ved, ikke megen Forstand paa Skak, og jeg vilde derfor gerne høre Din Mening, om Du synes, der er noget at faa ud af Brikkernes Stilling paa Brædtet i Mordøjeblikket. Et skakspillende Medlem af politiet mener ikke, at Stillingen kan oplyse noget, men det kunde jo være, han har overset noget.
Her er en Optegnelse af Brikkernes Stilling. Jeg skal tilføje, at Skakbordet øjensynlig var ganske uberørt af Morddaaden; alle Brikkerne stod nøje paa Felternes Midte, og ikke en af de paa Kanten af Skakbordet staaende Brikker var faldet paa Gulvet".
Sjerlok Petersen rakte mig sin Notesbog, hvori Brikkernes Stilling var noteret; jeg gengiver her Stillingen paa Diagram.

Bogholderen

Obersten

"Ja, en Ting er sikkert", sagde jeg, "nemlig at Obersten lige har gjort Mat og dermed endt Partiet. Men lad mig give Dig det samme Raad, som i den store Halsbaandstyverisag i 1924 (se "Skakbladet" januar 1925), førte til så godt et Resultat. Lad mig fortælle hele Historien i et af vore mest udbredte Blade; det skulde undre mig meget, om ikke en af Danmarks mange fremragende Skakdyrkere kunde give Dig nogle Oplysninger".

Løsning på Historien