Formandens beretning v/ Kaare Vissing Tilbage til forsiden

Formandens beretning

fra generalforsamlingen i DSK d. 27. april 2000


1. Årets gang

Sæsonen 1999/2000 hører til de jævnt gode i DSK's nu 68 år lange historie.
Ledelsesmæssigt blev den ramt af, at formanden fik civilt aftenarbejde i perioden august-februar, hvilket betød, at han ikke kunne deltage i nogen af de månedlige møder i perioden august-december.
Dette havde dog kun en mindre, negativ effekt à la "hvor bli'r formanden af?".
Thi ledelsen af klubbens daglige trivsel med bl.a. arrangement af de månedlige møder - fastsættelse af datoer og engagement af foredragsholdere tager jo som bekendt klubbens "fuldtidsansatte embedsmand" Leif Schmidt sig af.
Og han har i den forløbne sæson være fit for fight - i modsætning til forrige sæson, hvor han havde en længere sygdomsperiode. Sæsonen bød kun på ét bestyrelsesmøde, nemlig den 15. februar hos Leif Schmidt, hvor mange sager blev sat på plads - ikke mindst med henblik på forberedelsen af Thema Danicum nr. 100 i oktober 2000, hvor bladet dels udvides betydeligt, dels udsendes i både en dansk- og en engelsksproget udgave.
Sæsonen bød på i hvert fald to højdepunkter, nemlig "Lars Larsens 80 års fødselsdagsturnering" (noget fejlagtigt af Leif Schmidt kaldt for en "jubilæumsturnering".
Fødselaren Lars Larsen, der jo på generalforsamlingen for et år siden blev udnævnt til æresmedlem, var selv turneringens dommer. Og det må siges, at han til trods for at der blev indsendt hele 63 opgaver af 46 forfattere fra 18 lande, deraf fire danskere, var usædvanlig hurtig med at afgive dom.
Denne kunne man således allerede læse om i Thema Danicum, april 2000. Det må siges, at polakkerne triumferede, idet de tog alle tre præmier: 1. Pr. Waldemar Mazul. 2.Pr. og 3. Pr. Leopold Szwedowski.
Det andet højdepunkt var, at DSK i efteråret kom på nettet med en egentlig hjemmeside. Denne redigeres af Danny Kristiansen, mens det tekniske klares af Bjørn Enemark.
Om dette for klubben meget vigtige PR-initiativ kan man læse i Thema Danicum, januar 2000.
Derimod har den forløbne sæson tilhørt det store flertal af sæsoner i klubbens historie, hvor der ikke er udgivet nogen dansk problembog.
Men "Danske Miniaturer" er lige på trapperne. Det er Leif Schmidt og Holger Helledie, der udvælger opgaverne og redigerer bogen og dennes forsinkelse skyldes hovedsageligt, at Helledie i sit civile job er hængt op med arbejde til over begge ører.
Han har da også bebudet sin snarlige afgang som løsningsredaktør af TD's originalopgaveafdeling. I den forbindelse kan det siges, at det var et af de mest frugtbare resultater på bestyrelsesmødet i februar, at Erik Hansen med ekspertbistand af Steen Christensen og Henrik Juel var villig til at afløse Helledie på den krævende og for TD's omdømme vitale post.
Internationalt står DSK meget svagt. Anført af good old Lars Larsen bliver det ganske vist til placeringer i diverse turneringer, men det er netop symptomatisk, at det er en nu 81-årig, der fører vore tropper an.
DSK har da heller ikke i nogle år haft nogen repræsentant med på den årlige problemkongres. Ganske vist har Jan Mortensen deltaget som privatperson, men han har end ikke rapporteret derfra. I 1999 var kongressen planlagt til at finde sted i Bratislava i Slovakiet, men blev aflyst. Heldigvis meldte Netanya i Israel sig så. Men denne fandt sted uden nogen dansk deltagelse.

2. Thema Danicum (juli 1999 - april 2000)

I den forløbne sæson udkom TD til tiden alle fire gange - de første tre numre var som vanligt på 28 sider hver, mens det sidste var på hele 32 sider, altså i alt 116 sider.
Jeg har ikke som til formandsberetningerne de foregående år udarbejdet en udførlig statistik over sæsonens artikler og skribenter men jeg kan ikke nok rose redaktøren Leif Schmidt for hans smukke layout og alsidige stof, der har bud både til nyinteresserede og feinschmeckere.
Bladets tyngdepunkt udgøres af originalafdelingen, hvor Schmidt himself tager sig af de nye opgaver og korrektioner, mens Holger Helledie stadigvæk tager sig af løsningerne. Denne afdeling udgør næsten halvdelen af hvert nummer.
Danske problemister er naturligt ophavsmænd til hovedparten af artiklerne, men der er tale om Tordenskjolds soldater, nemlig redaktøren selv, Holger Helledie, Lars Larsen, Danny Kristiansen, Henrik Juel og Erik Hansen.
Selv har jeg kun bidraget med et to sider langt referat af sidste års generalforsamling.
Også i den forløbne sæson har TD budt på et frisk pust af internationale artikler: "Das älteste Rochadeproblem" von Hanspeter Suwe (tysk), januar 2000. Og "Ett språckt monopol" og "Bluff och falsk prydnad" - ved Alexander Hildebrand (svensk), hhv. januar og april 2000.
Dertil har udlændinge bidraget med meget aktuelle domme: "Dom i TD's H# 1998" ved C.J. Feather (GB) (engelsk), med 1. Pr. til Viktor Bene, Sverige. "Dom i TD's fantasiturnering 1998" ved Wenelin Alaikow (Bulgarien) (tysk), med 1. Pr. til Unto Heinonen, Finland.
Fremhæves bør også "Nytårskonkurrencen for komponister" ved Henrik Juel, hvor der for 98/99 deltog 19 opgaver fra 12 forfattere, oktober 1999. Her havde Juel opgaver af Olin, Varnholt, Donati, Turnbull og Emmerson som favoritter.
Endelig bør også fremhæves "Løsernes nytårskonkurrence" ved Erik Hansen, der altid forstår at finde spektakulære problemer til sagen. For 99/00 kunne han i april 2000 dog melde, at der kun havde deltaget 11 løsere.
Lad mig sammenfattende sige, at Leif Schmidts hovedværk, det nu 98 numre store Thema Danicum, i dag står så stærkt som nogensinde og at vi med spændt forventning ser frem til jubilæumsnummeret i oktober i år.

3. Problemspalten i Skakbladet - DSK's ansigt udadtil

Men vi må aldrig blive os selv nok! Vi skal ud og missionere vor sag - og denne er ikke primært at få folk til at spille skak, men at få skakspillere til at dyrke problemer!
Til dette formål er Dansk Skak Unions månedsorgan Skakbladet det rette forum - og det har glædet mig som redaktør af "Problemskak" i nævnte blad at få et bedre og bedre samarbejde med dettes redaktør Thorbjørn Rosenlund.
Lad mig her sige, at redigeringen af "Problemskak" næsten står på hver uge: I begyndelsen af måneden skal stoffet afleveres. Ca. ti dage efter modtages korrekturarket. Og få dage efter skal rettelserne indleveres. Allerede et par uger efter begynder processen forfra.
Dertil kommer korrespondancen fra løsere og komponister, der skal holdes adskilt og ordnes.
Efter nogle begyndervanskeligheder fik jeg i begyndelsen af i år indhentet det forsømte fra min redaktørperiode 1997-99.
Således blev løserturneringen ajourført - der mangler dog uddeling af præmier. Og der er nu faldet dom i to turneringer: H# og #2 ved hhv. Steen Christensen og Henrik Juel - med præmie til hhv. Christer Jonsson, Sverige, og Hugo Knuppert.
Blandt mange originalopgaver i den forløbne sæson har der været en del af Hans Petter Bie, Norge, og Ole Balslev, som dermed begge har gjort come back. Deres opgaver har ikke just haft TD-klasse, men ikke mindst derfor har det glædet mig at kunne bringe de to komponister på banen igen.
Faktisk har vi i Danmark en udmærket tretrinsmodel for offentliggørelse af originalopgaver:

  1. De fineste problemer hører naturligt til i Thema Danicum -
  2. Hvad TD's strenge originalopgaveredaktør ikke finder egnet i sit blad, kan jeg da som regel bruge i Skakbladet -
  3. Skakbladet bør dog også stille visse krav, og så er det rart at kunne opmuntre mindre stærke og nye komponister ved at offentliggøre deres "kreationer" andetsteds. Dette har jeg selv mulighed for at gøre i min ugentlige spalte "Skakopgaven" i Brønshøj-Husum Avis. Lad mig dog hertil føje, at denne har et godt renommé takket være så anerkendte komponister som f.eks. svenskeren Christer Jonsson og Leif Schmidt og Erik Hansen.

I fuld overensstemmelse med Skakbladets redaktør har jeg det som formål at give problemskakken PR med almindelige skakspillere som målgruppe.
Derfor er totrækkere, som ikke er for vanskelige, samt opgaver med spektakulære manøvrer særligt ønskværdige, mens fantasiskak ikke er det.
Det er også vigtigt at ofre noget af den sparsomme plads på en "fuld" forklaring ofte med definition på for øvede problemister banale temaer.
Og da den til rådighed stillede plads er begrænset, har jeg derfor valgt pr. gang kun at bringe fem opgaver. Dette giver også mulighed for i ny og næ at slå et slag for sagen med særlige artikler som "Det indiske problem" og "Det romerske parallelogram". Dette indebærer også, at de løbende komponistturneringer ikke er primære for spalten, selv om de naturligvis er en naturlig del deraf.
På det sidste - måske fordi jeg har bragt meget lette opgaver af førnævnte Bie og Balslev - har jeg modtaget løsninger fra en del nye navne. Og det har glædet mig meget, for dette er jo som sagt netop meningen med "Problemskak" i Skakbladet.
Jeg agter i den kommende tid at sende PR-materiale til disse nye løsere.

4. DSK's møder

Disse har så konsekvent som nogensinde fundet sted hver måned - kun juli går fri. Der har dog efter min mening været for mange møder, "hvor vi hver især tager en eller flere opgaver med". Ganske vist er dette både hyggeligt og udbytterigt, men det indicerer dog, at der er for få, der vil investere tid i at holde et foredrag eller arrangere en løserturnering.
Faktisk har der i den forløbne sæson kun været afholdt to foredrag, begge ved Henrik Juel, og to løserturneringer, begge ved Erik Hansen.
Jeg plejer i mine formandsberetninger at give et detaljeret billede af årets møder med angivelse af deltagerantal. Denne er i år noget mangelfuld, da jeg som nævnt i indledningen ikke deltog i møderne august-december, ja forøvrigt heller ikke i majmødet. Jeg har dog fået oplysninger andetsteds fra og kan derfor bringe denne oversigt:

20. maj: "Vi tager en eller flere opgaver med hver". Frit emne: ? deltagere.
13. juni: Kolonihavemøde (hos formanden) Søndag eftermiddag: Frit emne: l0 deltagere.
19. august: Havemøde (hos Eigil Johansen) Torsdag aften: Frit emne: 9 deltagere.
9. september: Frit emne (ny deltager: Arvid Åager): 8 deltagere.
14. oktober "Brikfarvning", foredrag ved Henrik Juel (se TD, januar 2000), (ny deltager: Ole Wium): l2 deltagere.
11. november: Frit emne (ny deltager: Niclas Skjoldager): ? deltagere.
9. december: Løserturnering ved Erik Hansen: Vinder: Henrik Juel, ? deltagere.
13. januar: Frit emne: 11 deltagere.
10. februar: "Opgaver fra WCCC-kongressen i Netanya 1999", foredrag ved Henrik Juel: 9 deltagere.
9. marts: Løserturnering ved Erik Hansen: Vinder: Henrik Juel. 10 deltagere.

Som det turde fremgå, er deltagerantallet registreret ved 7 af sæsonens møder, hvor i alt 69 kom til stede.
Dette giver et gennemsnitligt fremmøde på 9,86. Men én ting bekymrer mig. Og det er, at nyinteresserede ikke er kommet igen i et omfang, der er værd at tale om. Jeg føler mig overbevist om, at dette skyldes vort dilemma: Vi vil jo gerne selv se opgaver og høre foredrag med kød på - gerne af fantasimæssigt indhold. Men dette kan meget let skræmme nye væk, da disse givetvis hellere ser direkte opgaver med manøvrer, som de kan genkende fra det praktiske spil. Jeg ønsker naturligvis lige så lidt som I, at vore møder skal handle om kombinationsøvelser i lighed med Bent Kølvigs faste spalte i Skakbladet "Tag stilling".
Jeg konstaterer blot et problem - og hører gerne på råd.

5. Visioner

DSK befinder sig i en udmærket periode, hvad det klubmæssigt organisatoriske angår. Takket være Leif Schmidt fungerer medlemsblad og møder perfekt. Dog gør vi os for dårligt internationalt. Den 4. april modtog jeg brev fra Det kroatiske Skakforbund, der i dagene 2.-9. september 2000 afholder den 43. Verdenskongres i Problemkomposition. Skulle en af de tilstedeværende være interesseret i at deltage, ville det glæde mig. DSU plejer at støtte med 2.000 kr., mens DSK desværre ikke har midler til at yde. Men der er ingen tvivl om, at den "frivillige" vil få noget for sine penge.
Nu ser vi frem til en problemfyldt sæson - ikke mindst Thema Danicum nr. 100 i oktober.