Formandens beretning v/ Kaare Vissing Tilbage til forsiden

Dansk Skakproblem Klubs generalforsamling den 26. april 2002

Formandsberetning ved Kaare Vissing Andersen

Også på denne generalforsamling kan vi medlemmer af Dansk Skakproblem Klub se $problem->tilbage på en god og stabil sæson, hvad foreningens to hovedaktiviteter, de månedlige møder og udgivelsen af medlemsbladet, angår - for slet ikke at tale om de særlige højdepunkter, der har været.
Lad mig, som jeg plejer, opdele min beretning i disse hovedpunkter:

  1. De månedlige møder
  2. Medlemsbladet Thema Danicum
  3. Øvrige aktiviteter
  4. Særlige højdepunkter
  5. Den nærmeste fremtid

1. De månedlige møder

DSK's månedlige møder har som de foregående år været særdeles vel tilrettelagte. Men hvor der de senere sæsoner har været tale om et "triumvirat" bestående af Leif Schmidt, Henrik Juel og Erik Hansen, blev dette i den forløbne sæson udvidet til et "firkløver", idet undertegnede blev inddraget i begivenhederne. Dette skyldtes udelukkende, at Henrik Juel gerne ville aflastes som foredragsholder. I det hele taget er der med de nævnte ikke tale om en lukket kreds - naturligvis kan alle med noget på hjerte komme til at holde foredrag eller på anden måde stå som arrangør for en aften i problemklubben.
Men ellers har arbejdsdelingen været den traditionelle: Leif Schmidt fastsætter datoer og skaffer foredragsholdere og arrangører af løserturneringer. Disse foredragsholdere har så i den forløbne sæson været Henrik Juel og Kaare Vissing, mens Erik Hansen har stået for løserturneringerne.
Lad mig først sige, at der på generalforsamlingen den 26. april 2001 deltog 10 medlemmer.
Det første møde efter sidste generalforsamling fandt sted d. 17. maj efter devisen "vi tager et par opgaver med hver". Kun 6 deltog.
Derefter var tiden inde til årets første sommermøde, der fandt sted i min kolonihave søndag den 17. juni om eftermiddagen. Disse havemøder tog vist nok fast form i Einar Uldalers tid (han levede 1899 - 1981 og var kasserer for klubben i 38 år (1939 - 1973). Siden foregik de i mange år i Eigil Johansens villahave på Elstedvej 21 i Rødovre, og det er vemodigt at konstatere, at Eigil i den forløbne sæson har solgt sin villa, og vi ikke mere skal mødes dér. Mødet d. 17. juni holdt den for havemøder traditionelle devise: "Vi tager et par opgaver med hver". Der deltog 10 i mødet.
Sommerens andet havemøde fandt ligeledes sted i min kolonihave. Det skete søndag den 12. august om eftermiddagen. Hele 16 deltog i dette møde, deraf syv som jeg havde indbudt skriftligt. Mødet bar stærkt præg af, at jeg havde deltaget i problemkongressen i Wageningen i dagene 28/7-4/8 2001. I forbindelse med havemødet havde jeg arrangeret en udstilling med fotos og diverse effekter fra kongressen i Wageningen og Max Euwe museet i Amsterdam. Og mange af de opgaver, der blev set på under mødet, var problemer komponeret i Wageningen de nævnte dage.
Den egentlige sæson begyndte med mødet den 13. september, hvor Erik Hansen holdt foredrag med titlen "Hvad er temaet?". Desværre deltog jeg ikke i dette møde, og der findes derfor intet tal for de fremmødte. [Danny oplyser, at der var 9 deltagere]
Den 11. oktober holdt Henrik Juel foredraget "Hvid alforvandling i H#2". Desværre havde hverken Erik Hansen eller jeg mulighed for at deltage i dette møde, idet vi var turneringsledere ved de svagtseendes DM i skak, der hvert år afvikles i oktober. Det er mit håb, at Erik og jeg gennem kommunikation med Leif Schmidt fremover kan få arrangeret oktobermødet i en uge, der ikke falder sammen med nævnte DM - da det er vigtigt, at de flittigste mødedeltagere ikke på forhånd er afskåret fra at kunne troppe op, når DSK kalder. [ 8 deltagere]
Onsdag den 7. november var der løserturnering ved Erik Hansen. Der deltog ni i turneringen og altså ti i mødet. Traditionen tro vandt Henrik Juel "klassen for eksperter", 34 point af 36 mulige. Bjørn Enemark vandt "klassen for øvede" med en score på 24 point, og Hans Bjerring vandt "klassen for mindre øvede" med en score på 14 point.
Onsdag den 5. december afholdtes julehyggeaften - og hyggeligt blev det da også med medbragt kage og en aften ud fra devisen "vi tager et par opgaver med hver". Men deltagerantallet var knapt så hyggeligt: kun 4 - noget af en bundskraber!
Den 10. januar fejredes DSK's 70 års jubilæum (stiftet den 14/1-1932) med et foredrag "Dansk Skakproblem Klub", hvori jeg causerede over nogle af de gamle store problemister i klubbens guldalder og viste tolv opgaver fra dengang. Desværre deltog kun 8 i dette møde!? Jeg skrev indbydelse til 12 personer, hvoraf de fire mødte frem.
Den 14. februar holdt jeg foredrag igen, denne gang over de to bøger "Dreiklang" og "Barnes About Chess Problems". De udkom begge i 2001 og beskriver fremragende hver sit rige problemistiske miljø, det østrigske hhv. det engelske. I dette møde deltog 12 personer. Denne gang havde jeg skrevet indbydelse til 10 personer, hvoraf de 4 mødte frem.
Endelig var der den 14. marts løserturnering ved Erik Hansen. Der var 8 deltagere, altså 9 mødedeltagere i alt. Henrik Juel vandt "klassen for øvede", med maksimumscoren 36 point, og Svend Hansen fra Herlev Skakklub, der her deltog i sit første møde i DSK nogensinde (!), vandt "klassen for mindre øvede" med 30 point.
*
Der har således fra april 2001 til marts 2002 været afholdt elleve møder i DSK. Deltagerantallet er blevet registreret for de ni af disse møder. Der har på disse ni møder tilsammen været 85 personer, hvilket giver et mødegennemsnit på 9,44. Til tre af møderne har jeg særligt indbudt medlemmer vi sjældent eller aldrig ser, samt andre skakinteresserede. For mig har det været en særlig glæde at se klubbens tidligere bestyrelsesmedlem Kjeld Larsen reagere positivt på sådanne indbydelser. Det betaler sig at gøre en ekstra indsats!
Såvel Erik Hansens løserturneringer som Henrik Juels og mine foredrag er blevet ledsaget af trykt materiale, som mødedeltagerne har kunnet få med hjem.
Mange af arrangementerne er blevet garneret af indslag og initiativer fra andre mødedeltagere, hvoraf især Leif Schmidt og Bjørn Enemark har været flittige ved demonstrationstavlen.
Møderne har således helt klart været berigende for dem, der har deltaget i dem, men vi skulle gerne op på ca. 15 deltagere i gennemsnit.
Det er et stort privilegium for DSK at kunne nyde gratis lokaler med Arbejdernes Skakforening af 1904 som vært. Denne hæderkronede klub, hvor jeg meldte mig ind pr. 1. april, har imidlertid selv visse lokaleproblemer pga. ombygning af lokalerne i Nørrebro Medborgerhus. Derfor synes vores fremtid ikke helt sikker, hvad lokaler angår. Men indtil videre har vi blot at vente på at se, hvordan det går med vores værtsklub AS04.

2. Medlemsbladet Thema Danicum

DSK's medlemsblad Thema Danicum, der udkommer hvert kvartal, er så velskrevet og så stabilt som nogensinde med 28 sider pr. nummer (nr. 103 - 106, juli 2001 - april 2002). Redaktøren Leif Schmidt holder stadig stilen, bl.a. fordi han trods periodevis sygdom lægger så godt som alle sine kræfter i dette blad, der er hans livsværk.
Sammen med Holger Helledie står Leif Schmidt for Thema Danicums absolutte tyngdepunkt, Originalopgave-afdelingen, der udgør 10-12 sider af hvert nummer, altså næsten halvdelen! De har delt arbejdet således, at Leif står for modtagelse af originalopgaver og korrektioner, og Holger står for modtagelse af løsninger.
Takket være redaktørens pertentlighed falder dommene for bladets kompositionsturneringer særdeles hurtigt. I den forløbne sæson har disse været:

Disse domme er gengivet i Thema Danicum på det sprog, dommerne har anvendt - engelsk og tysk. Og denne praksis gør sig også gældende for andre artikler af udlændinge:
Engelsk, tysk og svensk er sprog, som danskere i almindelighed kan kapere. Og jeg tror, at redaktøren har valgt et klogt kompromis ved at optage enkelte artikler på disse sprog uoversatte. Især er det vigtigt, at dommene ikke udsættes for den risiko, der ligger i en given oversættelse.
*
Men vi danskere kan naturligvis også bidrage til løjerne i Thema Danicum. Leif Schmidt fører selv flot an, dels med redaktionelt stof i form af omtale af fødselarer og turneringsudskrivelser, samt titelopgaven m.m., dels med vægtige artikler som "Arpad Molnar" (nr. 105), "Caissas zoologiske have" og "Vladimir Nabokov" (begge nr. 106).
Lars Larsen synes ikke så kraftigt repræsenteret som tidligere, men det er dog blevet til den flotte "Kaminpassiar ved brættet III" (nr. 106), den mindre "Brev til Holger, Christer o.a." (nr. 105), samt de pædagogiske lækkerbiskener "Det populære kvarter" ("Paradeveksling og matændring" i nr. 105 og "Halvbatteri" i nr. 106).
Også andre har været på banen. Danny Kristiansen fortsatte sin "Opslagstavlen" i nr. 103, men hvorfor har vi ikke set den siden!? Steen Christensen gjorde sig bemærket med en litteraturanmeldelse af en bog med udvalgte opgaver af Bakcsi og Zoltan i nr. 104. Henrik Juel bragte "Retronød 4" i nr. 105 og "Retronød 5" i nr. 106. Og endelig skrev Bjørn Enemark om "7. WCCT" i nr. 106. Bjørn Enemark, der er den seneste betydelige landvinding på det personlige plan, er netop blevet valgt til leder for det danske hold i WCCT, hvor vi ikke har deltaget i nogle år. Personligt forventer jeg mig meget af hans lederskab - men hvad med de øvrige på holdet!?
Selv har jeg i min egenskab af formand hhv. delegeret bragt referater af generalforsamlingen i april 2001 hhv. problemproblemkongressen i Wageningen, samt et par anmeldelser. Artikler om det rent problemistiske har tiden ikke tilladt ret meget, men jeg er da stolt over med artiklen "Hvorledes opstår ideen til en skakopgave" at have fået tildelt sæsonens første forside (nr. 103, juli 2001).
*
Hvad omtale af runde fødselsdage angår, kan det være vanskeligt at vurdere, hvor megen omtale en person skal have. Umiddelbart kan det synes mærkeligt, at et så aktivt medlem som Bjørn Enemark kun får 6 linjer i forbindelse med sin 60 års fødselsdag (nr. 103), når man betænker hans omfattende problemproduktion de seneste år og hans uundværlige initiativ med DSK's hjemmeside, især set i sammenligning med Jens Kristiansen, der i anledning af sin 50 års fødselsdag til trods for, at han kun har komponeret et par studier og et enkelt problem, får en hel side (nr. 106). Man skal dog her tænke på, at Jens Kristiansen med sit IM og tre gange DM, samt mange andre præstationer, er en af dansk skaks helt store personligheder. Men alligevel!? At den svenske stormester Bo Lindgren får en af sæsonens fire forsider i forbindelse med sin 75 års fødselsdag er vel et tegn på det frodige nordiske samarbejde på problemfronten.
En af DSK's helt store personligheder, Holger Helledie, fyldte 50 år i den forløbne sæson, og han blev behørigt hyldet i nr. 104: Forsidefoto, "Lidt om Holger" af Leif Schmidt, "Kavalkade" ved Holger Helledie, der præsenterer otte af sine bedste opgaver, "Erik Poulsen" ved Leif Schmidt, der her portrætterer den skakspiller, der i sin tid introducerede problemskak for Holger Helledie, "Skakproblem-Kryds- og Tværs" af Ole Løppenthin og Leif Schmidt, og endelig udskrivelse af "Holger Helledies 50 års fødselsdagsturnering" (= DSK's 59. tematurnering).
Man kommer næsten til at tænke på den redaktionelle festivitas, der blev Jan Mortensen til del i oktober 1982, da stort set hele Thema Danicum (nr. 28) var tilegnet ham!
*
Nytårsturneringerne er et kapitel for sig - et af Thema Danicums fineste aktiver. Holger Helledie var dommer for "Nytårsturneringen for komponister 2000/2001" og tilkendte Frank Müller 1. PR. Men lige efter fulgte flot to danskere, 1 HO: P. Hedegaard Jensen og 2. HO: Bjørn Enemark (nr. 103).
"Løsernes nytårsturnering 2001/2002" var arrangeret af Erik Hansen, der havde fundet 6 interessante opgaver frem til lejligheden. Her deltog elleve løsere, og Bent O. Kristensen blev "i den sidste ende" udtrukket som vinder.
På Erik Hansen og Leif Schmidt har jeg forstået, at jeg først blev udtrukket som vinder, men at det ikke var så heldigt, da jeg er formand for DSK - og en anden blev udtrukket. Det er vist det, man kalder omvendt diskriminering. Og jeg må sige, at det er noget af en "utidig morsomhed" af Erik Hansen at opfordre mig til at deltage i turneringen, når jeg på forhånd åbenbart er udelukket fra at kunne vinde den! Jeg må deraf drage den konsekvens, at jeg, så længe jeg er formand for DSK, ikke agter at deltage i nogen turnering i DSK-regi - når en eventuel præmieplacering åbenbart kan risikere mistænkeliggørelse!?
Sluttelig forstår jeg slet ikke, at jeg i stedet for den oprindelige præmie får tildelt en trøstpræmie. Hvad vil folk ikke tænke? Nå, han skulle nok bare have trøstpræmie, fordi han er formand! Og det er jo egentlig også rigtigt!
*
Lad mig endelig slutte min omtale af Thema Danicum med at nævne, at Steen Christensen er manden bag "Index Vol. 13 - 2000-01", hvor man over otte sider får en god indgang til Thema Danicum årgangene 2000 og 2001. Et stort og propert stykke arbejde, som dog er blevet lettet betydeligt af Steen Christensens ekspertise i EDB.

3. Øvrige aktiviteter

DSK arbejder også flittigt på andre områder, især med henblik på PR for opgaveskakken inden for det almindelige danske skakliv.
Vigtigst er vel spalten "Problemskak" i Dansk Unions månedlige organ "Skakbladet" - nævnte spalte er gået smukt hånd i hånd siden begyndelsen af det tyvende arhundrede, da DSU blev stiftet - en passant kan nævnes, at DSU har 100 års jubilæum i 2003.
Problemskak har således haft en fast plads i snart hundrede år - og listen af problemister, der har redigeret nævnte spalte, udgør i hvert fald frem til udgangen af 1996 en smuk buket af navne!
Siden januar 1997 har jeg redigeret Problemskak - og det er af just nævnte grund ikke sket uden en vis stolthed! Og så har jeg lært rigtigt meget af arbejdet, dels rent problemistisk, dels at respektere redaktører af problemblade, der har langt mere at skulle holde styr på, bl. a. sørge for at sende offentliggørelsen af tilsendte originalopgaver $problem->tilbage til komponisterne og at holde styr på løserturneringer.
I den forløbne sæsom bragte Thema Danicum en annonce på engelsk for Skakbladets problemspalte. Denne annonce gik ud på at få flere originalopgaver til spalten. Samtidig fremstillede Leif Schmidt en "A4-side-tryksag", ligeledes på engelsk, der både annoncerer for originalopgaver til Skakbladet og Thema Danicum. Lad mig i den forbindelse udtrykke taknemmelighed over, at DSK i Henrik Juel har en mand, der behersker engelsk betydeligt bedre end vi andre, så vi får udtrykt os helt korrekt på dette sprog, der forbinder den ganske verden. Tryksagen har jeg bl.a. delt ud på kongressen i Wageningen. Og det er allerede for længst blevet konstateret, at det samlede fremstød for at få flere originalopgaver til i hvert fald Skakbladet i høj grad må siges at have givet pote.
Således var der "kun” 28 originaludgaver ud af de 60 opgaver, der blev bragt i Skakbladet maj 2000 - april 2001 (46,66%), mens der var hele 39 originalopgaver ud af de 60 opgaver, der blev bragt i samme magasin maj 2001 - april 2002 (65,00%). Dertil skal endda føjes, at kampagnen først for alvor begyndte med kongressen i Wageningen i juli - august 2002, og at dette initiativ har ført til 31 originalopgaver i de seneste otte numre, dvs. ud af 40 opgaver (september 2001 - april 2002), altså 77,50%. Endelig skal siges, at mit mål ikke er 100% originalopgaver, for af og til skal de bragte opgaver - i form af tidligere præstationer på problemområdet - illustrere en begivenhed, som f.eks. rund fødselsdag eller jubilæum. Et eksempel herpå i den forløbne sæson er "Rønne Skakforening, 100 år" (omtalt i august 2001), hvor jeg portrætterede tre store problemister med tilknytning til Bornholm (P. A. Larsen, Poul Hage og Lars Larsen). Jeg nøjedes med at nævne K. A. K. Larsen, der var blevet portrætteret tre måneder forinden).
Lad mig sluttelig om det månedlige organ Skakbladet sige, at dettes problemskakspalte er DSK's udstillingsvindue ud mod den samlede, organiserede danske skakverden, hvorfor mere sofistikerede problemer ikke bringes dér. Væsentlig i denne spalte er den lille slutrubrik "Dansk Skakproblem Klub", der omtaler klubbens kommende møde. Væsentlig - ikke så meget fordi så mange almindelige skakspillere tager mod invitationen til vore møder, men fordi der er tale om en effektiv reminder overfor de af vore medlemmer, der modtager bladet, og fordi temaet for det aktuelle møde kan præciseres i forhold til omtalen i Thema Danicum, der jo kun er et kvartalsorgan.
I den forbindelse var det beklageligt, at Skakbladet lige før og efter nytår udkom for sent. Således blev julehyggeaftenen den 5. december slet annonceret trods min omtale deraf i manuskriptet. Men måske netop af denne hændelse kan vi se annonceringens vigtighed, idet det pågældende møde satte absolut bundrekord med kun 4 deltagere.
Lad mig sluttelig om Skakbladet sige, at det måske i den kommende tid bliver decimeret pga. den kraftige $problem->tilbagegang i Dansk Skak Unions medlemsblad, og at dette i følge bladets redaktør Thorbjørn Rosenlund kan komme til at ramme problemspalten - mere eller mindre eller endda helt.
*
Heldigvis er der problemspalter i andre tidsskrifter og aviser, især klubblade. Erik Hansen er et af vore mest entusiastiske medlemmer på dette PR-område. Således har han nu i en årrække haft faste problemspalter i både vor værtsklub AS04's medlemsblad "Arbejder-Skak" og i hans egen klub Helsingør Skakklubs medlemsblad "En Passant". I det første behandler han meget fint spektakulære, ofte klassiske problemer, der må eller burde kunne trække almindelige klubspillere til vor vidunderlige gren af skakspillet, og i det andet, hvis redaktør han i øvrigt er, bringer han i hvert nummer adskillige fine opgaver - ofte endda originalopgaver - og han kører en løserturnering, hvori adskillige af Helsingør Skakklubs medlemmer deltager for at opnå præmier, der yderst idealistisk finansieres af Erik Hansen selv!
Problemklubbens nyeste skud på stammen af entusiastiske medlemmer er så afgjort Bjørn Enemark. I sidste års formandsberetning nævnte jeg ikke hans indsats mht. PR på klubbladsområdet - ganske enkelt fordi jeg ikke kendte den. Men jeg fik kendskab til indsatsen under kommentarer til beretningen. Så her skal jeg ikke undlade, at Bjørn i bedste "Erik-stil" har en fast problemspalte, "Problemhjørnet", i sin klubs blad, nemlig Rødovre Skakklubs medlemsblad "Interne træk", som han i øvrigt er medredaktør af.
Selv redigerer jeg problemspalter i de blindes kvartalsorgan "Braille-Skak" og i den lokale ugeavis Brønshøj-Husum Avis.
De blindes blad har sit navn efter punktskriftens, altså blindeskriftens opfinder, franskmanden Braille, og det udkommer da også på punktskrift. Jeg har i den forløbne sæson haft den glæde dér at kunne bringe en originalopgave af selveste Lars Larsen!
I Brønshøj-Husum Avis, der har såkaldt BT-format, har jeg især efter "Wageningen" haft den store fornøjelse ofte at få lov af redaktøren Flemming Antony til at bringe artikler af næsten en sides omfang. Men nu har han sagt stop! Og der bliver fremover højst tale om en stærk reduceret spalte, om overhovedet nogen!?
*
I efteråret 1999 bragte et pionérarbejde af Danny Kristiansen og Bjørn Enemark DSK på internettet. Denne indsats viser, at DSK bestemt er med på noderne, og PR-værdien er ubeskrivelig.
De to problempionérer får her mulighed for at komme ud til langt flere potentielle problemister og langt hurtigere, end det er muligt for Thema Danicum. Dertil kommer, at både Danny og Bjørn selv er meget hurtige i vendingen - og fuldt ud lever op til deres lynhurtige medie! Et godt eksempel herpå er formidlingen af de fotos jeg tog under problemkongressen i Wageningen. Og jeg forestiller mig, at alverdens problemister - på nær de der deltog i kongressen - fik deres første indtryk heraf ved at klikke sig ind på DSK's hjemmeside!
Lad mig endelig sige, at min relativt korte omtale af denne hjemmeside her i beretningen slet ikke står mål med det store og vigtige arbejde, som Danny Kristiansen og Bjørn Enemark her udfører!

4. Særlige højdepunkter

Ikke siden Jan Mortensen fratrådte som formand for DSK i 1995, har der deltaget en formand fra problemklubben i den årlige, internationale problemkongres. Ganske vist deltog vort menige medlem Thorwald Christiansen i Turku i Finland i juli 1995 - både som delegeret og deltager i VM for løsere, og han skrev om begivenheden i Thema Danicum (januar 1996). Og ganske vist deltog Jan Mortensen siden et par gange - men det var nærmest som privatperson og udelukkende for at møde gamle problemvenner, og der kom da heller aldrig referat fra ham. Lars Larsen og Holger Helledie har vist også deltaget som privatpersoner.
Desværre består DSK's bestyrelse ikke af de mest rejselystne medlemmer, men i sommeren 2001 tog jeg så endelig af sted som delegeret. Kongressen foregik jo relativt tæt på Danmark, nemlig i den hollandske by Wageningen.
Og jeg tør nok sige, at det blev min største skaklige oplevelse nogensinde! Tænk, her var de alle sammen! Her så man ansigterne og personlighederne bag mange af de diagrammer, der har voldt én så store problemer! Chlubna, Zajic, Schönholzer, Barnes, Hildebrand, Rice, osv. osv. Lutter gemytlige folk. Og jeg videofilmede og fotograferede en masse.
Jeg fik skabt en god portion kontakter, deltog med rimelig succes i løserturneringerne, blev således nr. 63 af 74 i kampen om VM, og med rimelig fiasko i diverse kompositionsturneringer.
For mig som formand for DSK, men så sandelig også som privat problemist blev Wageningen en uvurderlig inspiration, som jeg håber på har smittet af på andre i form af min fire timer lange videoindspilning, mine mange fotos og mine udførlige referater i Thema Danicum, Skakbladet og Brønshøj-Husum Avis - og jeg kan kun unde enhver af DSK's medlemmer at få den oplevelse at stifte personligt bekendtskab med alverdens problemister under en af de årlige, internationale problemkongresser.
*
Andre højdepunkter synes der ikke at have været i den forløbne sæson. F.eks. hører 2001/2002 til en af de sæsoner, hvor DSK ikke udgav nogen bog eller andet stykke litteratur ud over fire numre af det smukke Thema Danicum. Men hvad litteratur angår, er der lys for enden af tunnelen!

5. Den nærmeste fremtid

Gennem adskillige år har Holger Helledie og Leif Schmidt arbejdet på bogen "Danske Miniaturer". Det har trukket ud og trukket ud for disse absolutte kapaciteter på det danske problemområde. Men deres arbejde har været særdeles målbevidst, og nu er bogen så godt som færdig!
Så sent som i går (17/4-2002) modtog jeg et brev fra Leif Schmidt, der vedrørende bogen skriver:
"Jeg har modtaget flg. Pristilbud fra Islev Tryk:
"Produktion af "Danske Miniaturer": 112 sider A4 nedsat til A5 med omslag. Indhold: 1 . 1 sort. Omslag: 2 . 0 m. rygtitel. Indbinding: Ryglimning der holder.
Pris for 200 stk. 6.300 kr. ekskl. moms. 300 stk. 8.580 kr. ekskl. moms."
Jeg har regnet momsen ud på 300 stk. 2.145 - I alt 10.725 kr.
Det lader jo til at være et betydeligt mindre beløb, end vi havde regnet med. Nu vi gå i tænkeboks med hensyn til fordelingen af udgifterne og deling af bøgerne."
Lad mig hertil føje, at jeg allerede for et par år siden som indehaver af "Vissings Forlag" tilbød DSK's bestyrelse at betale bogen, hvis den ikke kostede mere end 15.000 kr., mod at DSK købte for 5.000 kr. Da den samlede udgift synes klart mindre, skulle der således ikke foreligge noget økonomisk problem. Nu skal bestyrelsen blot lige forhandle de sidste detaljer på plads - så kan vi alle imødese en dansk, problemistisk lækkerbisken med det kendskab vi har til Holger Helledies ekspertise som problemist og Leif Schmidts ditto som typograf.
*
Til gengæld tegner der sig nogle mørke skyer på andre dele af problemhimlen. Som jeg allerede har berørt, er vor værtsklub AS04's lokaleproblemer i Nørrebro Medborgerhus uafklarede. Det kan være, at AS04 skifter til lokaler andetsteds, og kan vi så følge - gratis - med? Indtil i går (17/4-2002) havde DSK et alternativ i min erhvervslejlighed på Håbets Allé 14, kld., i Brønshøj. Men et brev fra min redaktør på Brønshøj-Husum Avis lader formode, at mine indtægter til Vissings Forlag snart vil falde, og jeg har derfor besluttet mig for at kvitte nævnte erhvervslejlighed.
Vi må håbe det bedste for AS04 og os selv - alternativet kan blive private møder. Sådanne har vi før kunnet klare os med i begrænsede perioder, men det er uholdbart over en årrække.
Ligeledes vil det være trist, hvis Dansk Skak Union pga. sit katastrofalt dalende medlemstal beslutter sig for at skære så meget i Skakbladet, at det kommer til drastisk at berøre problemspalten. Den nuværende redaktør, Thorbjørn Rosenlund, er heldigvis venlig stemt over for problemskakken. Til gengæld er han mindre stemt for overhovedet at fortsætte som redaktør!? Og han udtrykker ofte pessimisme overfor DSU's fremtid.
I det hele taget synes skakspillet og dermed også problemskakken at være i krise, i hvert fald som socialt samlingsmærke. For det første fordi tiden bliver mere og mere overfladisk - fremfor at fordybe sig i dette uudtømmelige og berigende spil vil det store flertal hellere dyrke overfladiske og lettilgængelige spil. For det andet foretrækker alt for mange skakfolk at spille over nettet - fremfor at spille mand til mand som led i et socialt samvær. Uanset hvad mennesker beskæftiger sig med, så bør det menneskelige nærvær altid være fundamentet.
*
Lad mig sluttelig slå et slag for det menneskelige nærvær på internationalt plan. Det drejer sig om den årlige problemkongres. I år bliver der tale om den 45. World Congres of Chess Composition, og den finder sted i Portoroz i Slovenien i dagene 31. august - 7. september.
Lad os være flere om at vise flaget i Portoroz. Jeg kan love enhver, der deltager, at han ikke vil komme til at fortryde det.
Lad os gennem inspiration via internationalt samarbejde slå et slag i Danmark for verdens bedste fritidsbeskæftigelse: problemskak!

Kaare Vissing Andersen
Formand for Dansk Skakproblem Klub
Brønshøj, den 18. april 2002.