DSK's generalforsamling2003-04-24 v/ Kaare Vissing Tilbage til forsiden

Formanden Kaare Vissing Andersen åbnede mødet kl. 20.00. Der deltog otte medlemmer. Ud over formanden var det kassereren Steen Christensen, samt bestyrelsesmedlemmerne Leif Schmidt, Erik Hansen og Henrik Juel. Endvidere deltog Hans Bjerring, Bent Muus og Eigil Johansen.

1. Valg af dirigent
Hans Bjerring blev valgt med akklamation til dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling[en] fandt sted i overensstemmelse med foreningens vedtægter, hvorefter man gik over til næste punkt på dagsordenen.

2. Formandens beretning
Formanden indledte med at sige, at klubben atter kunne se $problem->tilbage på en god og stabil sæson, hvad de to hovedaktiviteter angår: de månedlige møder og udgivelsen af THEMA DANICUM.
Hvad møderne angik, havde "triumviratet" bestående af Leif Schmidt, der tilrettelægger dem, Henrik Juel, der holder langt de fleste foredrag, og Erik Hansen, der arrangerer løserturneringer, også trukket det store læs i sæsonen 2002/03. Men det havde fået god støtte af lederen af det danske hold ved det 7. WCCT, Bjørn Enemark, og af Danmarks eneste nulevende IM i problemkomposition, Lars Larsen. Efter denne indledning gennemgik formanden minutiøst møderne fra sidste års generalforsamling i april til indeværende års møde i marts.
Lars Larsen holdt i oktober foredraget "En morsom idé". Dette viste sig også at være en god idé, idet aftenen satte sæsonrekord med 13 deltagere. Henrik Juel holdt et par blændende foredrag - i september med titlen "FIDE Album 1992-94" og i marts med titlen "Bonde-retroer". Erik Hansen arrangerede løserturnering i februar. Endelig var Bjørn Enemark løbende på gennem hele sæsonen med optakt til, opsamling undervejs og næsten afslutning af det danske holds deltagelse i 7. WCCT - i maj, november og delvist i januar. Han roste ovennævnte, især Bjørn Enemark, for de fine publikationer, der havde ledsaget foredrag og løserturnering. Julehyggeaftenen satte for andet år bundrekord, hvad angår deltagerantal - og formanden eftersøgte forslag til, hvorledes man kan gøre de førhen så populære julehyggeaftener attraktive igen. Endelig afholdtes i juni sommermøde i formandens kolonihave. Sæsonen bød på ti møder på tilsammen 87 deltagere, altså et gennemsnit på 8,7 - og altså som de foregående år på en lille $problem->tilbagegang. Formanden opfordrede i den forbindelse hver af tilhørerne til at tage en skakven med som gæst. Han ville fremover genoptage forrige sæsons skriftlige indbydelser til medlemmer i hovedstadsregionen - det havde faktisk givet pote. Og han eftersøgte forslag fra medlemmerne.
Derpå gennemgik formanden omhyggeligt sæsonens tre første numre af THEMA DANICUM (juni 2002, oktober 2002 og januar 2003). Desværre udkom "april 2003" først på samme dag, som generalforsamlingen fandt sted, og nummeret kunne derfor ikke være med i hans analyse. Han roste redaktøren Leif Schmidt for et særdeles alsidigt blad med bidrag fra såvel indenlandske som udenlandske problemister. Især måtte de meget tidligt afsagte og bragte domme over THEMA DANICUMs løbende turneringer aftvinge respekt for dansk problemskak i det store udland.
Derefter gik formanden over til at tale om bøger og anden litteratur udgivet i løbet af sæsonen. Han sagde, at man med en vis ret kan sige, at en god sæson for DSK er en sæson, hvori der er udkommet en dansk problembog. Og i sæsonen 2002/03 er der udkommet to!
Den helt store begivenhed hændte i august, da den gennem mange år med længsel ventede "DANSKE MINIATURER" udkom. Bag den 112 sider omfattende bog med 284 opgaver stod Holger Helledie og Leif Schmidt. Der var allerede indløbet smukke anmelderroser fra udenlandske problemblade. I marts udkom "SKAKKENS FACETTER", skrevet af Danny Kristiansen og Poul Hedegaard Jensen, og denne bog bragte nogle af verdens mest kuriøse problemer og en lang række studier. Leif Schmidt stod for det smukke layout til de to bøger, der begge var udkommet på Vissings Forlag.
Endelig omtalte formanden den smukke brochure "INTRODUKTION TIL SKAKOPGAVER" på 12 sider, som Henrik Juel og Leif Schmidt havde skrevet, og som DANA Ejendomsservice delvis finansierede.
Derefter omtalte formanden Bjørn Enemarks forbilledlige indsats i løbet af sæsonen som leder for det danske holds deltagelse i 7. WCCT. Bjørn Enemark havde virkelig formået at inspirere danske komponister til at yde bidrag - også enkelte der var holdt op med at komponere, men som blev smittet af hans gejst og redelighed. I løbet af sæsonen udgav han en række hefter med de indsendte opgaver, drøftede disse på klubbens møder og inspirerede dermed til foretagelse af forbedringer m.m. Dertil afholdt han i sit hjem i Glostrup to udvalgsmøder. På det sidste af disse udvalgte Bent Muus, Henrik Juel, Kaare Vissing og værten selv efter bedste evne de endelige danske bidrag til 7. WCCT.
Danmark har ikke deltaget i hold-VM i en række år, men med sin energi og entusiasme har Bjørn Enemark bortvasket denne skamplet - naturligvis bistået af bidrag i form af kompositioner fra Hugo Knuppert, Lars Larsen, Per Grevlund, Poul Hedegaard Jensen, Erik Hansen, Leif Schmidt og Bjørn Enemark selv.
Endelig ridsede formanden kort sæsonens øvrige aktiviteter op. Han omtalte Problemskak i SKAKBLADET, Dansk Skak Unions organ siden 1904, samt problemspalter i diverse skakklubbers medlemsblade, således Helsingør Skakklubs "EN PASSANT" og AS04's "ARBEJDER-SKAK", i hvilke Erik Hansen redigerer opgaveskakken, og i Rødovre Skakklubs "INTERNE TRÆK", i hvilket Bjørn Enemark gør det.
Pr. 1. januar 2003 er der sket en stor ændring med SKAKBLADET, der nu udkommer i mindre sideformat, det betyder, at der nu kun er plads til fire mod før fem opgaver pr. nummer. Til gengæld udkommer det nu i lækkert layout. Desværre er det samtidigt gået ned fra 12 til otte numre om året. Alt i alt betyder ændringen, at hvor der før kom 5 x 12 = 60 opgaver om året, udkommer der nu og fremover kun 4 x 8 = 32 opgaver om året - altså så godt som en halvering.
Derefter nævnte formanden, at DSK's hjemmeside ved Danny Kristiansen og Bjørn Enemark fungerer perfekt. Og han fortsatte med at nævne en stor artikel om dansk problem skaks historie til et festskrift i anledning af DSU's 100 års jubilæum i år - og han ventede nu spændt på, at Thorbjørn Rosenlund fik festskriftet eller snarere jubilæumsbogen færdig.
Formanden sluttede sin beretning med at tale om den nærmeste fremtid. Det ser ud til, at det er de samme kræfter, der skal yde en indsats for klubben fremover, som allerede har gjort det i en række år - og disse kræfter bliver jo ikke yngre. Han havde dog med stor glæde konstateret Bjørn Enemarks entré i det organisatoriske - men helt unge kræfter måtte gerne følge efter.
Efter formandens beretning gav dirigenten ordet frit for kommentarer. Leif Schmidt fortalte, at den tidligere formand, Jan Mortensen, der besidder en stor del af klubbens blade m.m., nu er stærkt alderdomssvækket, og at hans hustru er stærkt interesseret i at få det afhentet. Holger Helledie har allerede været hjemme hos hende og hente en del materiale, og man drøftede nu, hvem der skulle opbevare det øvrige. Derefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt.

3. Regnskab
Kassereren Steen Christensen aflagde traditionen tro et klart og overskueligt regnskab, som man kunne sammenligne med det foregående års. Han pointerede underskuddet på 3.607.46 kr. for 2002 (og sammenlignede det med underskuddet på 4.069,00 kr. for 2001). Af Vissings Forlag havde klubben købt 100 eksemplarer af bogen "DANSKE MINIATURER" for 3.575 kr. Der var i 2002 solgt 15 af disse, hvormed næsten halvdelen af pengene var kommet ind igen. Han tilføjede i den forbindelse, hvad der ikke havde noget direkte med regnskabet for året 2002 at gøre, men dog viste, at man havde gjort en god investering, at der i 2003 allerede var solgt 14 eksemplarer.
Kassereren fortalte derpå, at der var 101 medlemmer, ganske som sidste år. Der havde været både tilgange og afgange, men antallet af disse havde udlignet hinanden.
Den helt store udgift var betalingen for trykning af THEMA DANICUM (nr. 105-108 . indeks). Den lød på 13.450,00 kr., hvilket var lidt over [halvdelen af] den samlede udgift på 25.133,66 kr.
Sluttelig roste Steen Christensen både Leif Schmidt og Erik Hansen, der har holdt portoudgifterne nede ved at sende en solid del af THEMA DANICUM m.m. ud for egen regning.
Efter nogle få kommentarer blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4. Valg af formand
Kaare Vissing Andersen blev genvalgt til formand med akklamation.

5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Steen Christensen, Henrik Juel, Erik Hansen og Leif Schmidt blev alle genvalgt til bestyrelsen med akklamation.

6. Valg af revisor og -suppleant
Bjørn Enemark blev genvalgt til revisor med akklamation in absentia. Og Hans Bjerring blev genvalgt som revisorsuppleant med akklamation.

7. Eventuelt
Man drøftede kort den del af DSK's bøger, blade og øvrige arkivalier, der befandt sig hos Jan Mortensen i Hedehusene. Derpå talte Leif Schmidt om en kompositionsturnering, som Lars Larsen ønskede afholdt i forbindelse med sin 85 års fødselsdag.

Generalforsamlingen sluttede kl. 22.02 med at dirigenten takkede for god ro og orden, hvorpå formanden sluttede mødet med at opfordre til et leve for DSK.

Kaare Vissing Andersen
Brønshøj, den 22. maj 2003.