DSK's generalforsamling 2004-04-22 v/ Kaare Vissing Tilbage til forsiden

Formanden Kaare Vissing åbnede mødet kl. 20.00. Der deltog otte medlemmer. Ud over formanden var det kassereren Steen Christensen, samt bestyrelsesmedlemmerne Leif Schmidt og Henrik Juel. Endvidere deltog Hans Bjerring, Bent Muus, Bjørn Enemark og Lars Zwisler. Der var afbud fra bestyrelsesmedlem Erik Hansen.

1. Valg af dirigent
Lars Zwisler blev valgt til dirigent med akklamation. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen fandt sted i overensstemmelse med foreningens vedtægter, hvorefter han gav ordet videre til formanden med henblik på næste punkt på dagsordenen.

2. Formandens beretning
Formanden indledte med at konstatere, at DSK atter kunne se $problem->tilbage på en god og stabil sæson, hvad foreningens to hovedaktiviteter angår - de månedlige møder og udgivelsen af medlemsbladet Thema Danicum. Dertil kom endda enkelte højdepunkter, der gjorde sæsonen 2003-2004 til en af de bedre i foreningens nu 72 år gamle historie.
Inden han specificerede disse indledende ord, berørte han dog den sorg, der havde ramt DSK ved meddelelsen om den foregående formand Jan Mortensens død den 11. maj 2003. Kaare Vissing mindedes sin forgængers mange meritter, ikke mindst netop hans langvarige formandskab for DSK, 1962 - 1995 (Se i øvrigt mindeord af Leif Schmidt i Thema Danicum, juli 2003, og af Kaare Vissing i Skakbladet 2004, nr. 5 og den her refererede beretning). Derefter opfordrede formanden forsamlingen til at rejse sig og med et minuts stilhed højtideligholde Jan Mortensens minde.
Derefter gik Kaare Vissing over til de mere traditionelle punkter i sin beretning:

  1. De månedlige møder
  2. Medlemsbladet
  3. Skakbladet og andre blade med problemskak
  4. Bogudgivelse og øvrige aktiviteter
  5. Den nærmeste fremtid
1) De månedlige møder
Hvad møderne angik, trak det gamle triumvirat bestående af Leif Schmidt (planlægning), Henrik Juel (foredrag) og Erik Hansen (løserturnering) stadig et stort læs, men i den forløbne sæson havde tre andre bidraget, nemlig Bjørn Enemark, Lars Zwisler og Kaare Vissing Andersen. Sæsonens program havde været meget varieret og bød på disse punkter:

22. maj "Vi tager en opgave med hver"
16. juni Møde i formandens kolonihave
11. september "Miniaturehjælpematter" ved Erik Hansen
9. oktober "FIDE's problemkongres i Moskva 2003" ved Bjørn Enemark
6. november "Konsekvent seriehjælpemat" ved Henrik Juel
4. december Julehyggeaften
15. januar "Vi tager en opgave med hver"
Til dette møde var Lars Zwisler efter aftale med Leif Schmidt mødt frem for at fortælle om den omfattende del af DSK's arkiv, der havde været i Jan Mortensens varetægt. Det drejede sig især om et væld af internationale problemblade, og disse var Lars Zwisler nu ved at registrere. Om dette arbejde gav han på mødets første halvdel en orientering
19. februar "Totrækkerens historie" ved Kaare Vissing
11. marts Løserturnering ved Erik Hansen
Der var otte deltagere fordelt på to klasser. Klassen "Rutinerede" vandtes vanen tro af Henrik Juel, der scorede maksimum, 36 point. Klassen "Mindre rutinerede" vandtes af Bent Martin Muus, 22 point.

Endelig sammenfattede formanden årets gennemsnit for antal fremmødte, dog kun registreret for de syv af i alt ti møder han selv havde deltaget i. Dette lød på 8,7 fremmødte. Til sammenligning bød sæsonen 2002-2003 på 8,7 og sæsonen 2001-2002 på 9,4 (begge sæsoner baseret på samtlige møder). Formanden konkluderede heraf, at DSK, hvad møder angik, var inde i en periode med svag $problem->tilbagegang. Og han slog fast, at det var vigtigt for ham at få vendt denne triste tendens. Han ville i den kommende sæson lægge vægt på at vende billedet og anså et gennemsnit på 10-12 for at være realistisk.

2) Medlemsbladet Thema Danicum
Derpå gennemgik formanden omhyggeligt de seneste fem numre af Thema Danicum (nr. 110-114). Når han gennemgik fem og ikke fire numre, skyldtes det, at nr. 110, april 2003, havde været forsinket og derfor ikke var blevet gennemgået på sidste års generalforsamling. Han indledte med at rose redaktøren, Leif Schmidt, og den nye løsningsredaktør, Erik Hansen, for, at bladet i det forløbne år var udkommet endnu mere rettidigt end før, hvilket skyldes, at Erik Hansen er lige så pligtopfyldende, hvad tidsfrister angår, som Leif Schmidt. Dette skal ses i lyset af, at den originalopgaveafdeling, som de to står for, omfatter 10½-13½ side pr. nummer af det 28 sider store kvartalsblad - og er det absolutte tyngdepunkt i dette.
Derpå gennemgik formanden minutiøst indholdet af de fem numre. Der havde været domme ved Som de foregående år havde Thema Danicums redaktør Leif Schmidt været den flittigste leverandør af artikler - og det af allehånde slags. Det gjaldt fødselsdagsartikler, nekrologer, historiske artikler og "Det populære kvarter", samt små godbidder hist og pist. Lige efter kom Lars Larsen med "Danske Turneringsudmærkelser" og diverse væsentlige tematiske artikler. Derefter fulgte Erik Hansen, Henrik Juel, Bjørn Enemark, Danny Kristiansen, Claes Løfgren og Kaare Vissing med hver deres bidrag.
Endelig var der bidrag fra de udenlandske problemister Alexander Hildebrand (Sverige), Nils Adrian Bakke (Norge), Toma Garai (USA), samt Barry Barnes og John Beasley (begge Storbritannien). Leif Schmidt blev rost for med disse bidrag at lade en frisk vind trænge ind fra gode venner i udlandet - en charme var det med artikler på svensk og engelsk, især fordi disse fremmede sprog ikke havde taget overhånd.
Formanden konkluderede, at de fem numre viser et stærkt varieret problemblad, hvor redaktøren evner at balancere mellem stof af høj kvalitet og populære, let tilgængelige artikler.

3) Skakbladet og andre blade med problemskak
Derefter omtalte formanden problemskakken i andre danske blade, først og fremmest Dansk Skak Unions medlemsblad, Skakbladet, hvis problemspalte han havde redigeret siden 1997. Fra og med januar 2003 var dette overgået fra 12 numre (ca. A4-format) til 8 numre (ca. A5-format) (dog ekstraordinært 9 numre i 2003). Samtidig var problemskakspalten skåret ned i omfang, så der mod 5 opgaver pr. nummer nu kun kunne bringes 4. Dette betød en kraftig $problem->tilbagegang i problemskakkens repræsentation - i det blad der immervæk udgør DSK's udstillingsvindue til organiserede danske skakspillere. Formanden kunne endda tilføje, at der var kredse i DSU's top, der helt ønskede at fjerne problemspalten, men at redaktøren Thorbjørn Rosenlund heldigvis hørte til spaltens forsvarere. Set i lyset af problemskakkens katastrofale $problem->tilbageslag i Sverige, hvor Tidskrift for Schack, efter uafbrudt at have haft skakopgaver 1895-2003, har fravalgt disse, må dansk problemskak siges at være heldig stillet - men hvor længe!? Formanden skitserede herefter problemskakkens dilemma: På den ene side kan der hovedsageligt kun skabes nyt ved at indføre nye brætter, brikker, fordringer og betingelser. På den anden side afskrækkes almindelige skakspillere netop af disse nye initiativer. Derfor mente han, at vi for det meste må missionere problemskakken med direkte og overskuelige opgaver, gerne sporadisk krydret med en hjælpemat, selvmat eller retrograd (sidstnævnte helst á la Sherlock Holmes) - til gengæld bør fantasibrikker stort set være bandlyst, og de er det i hvert fald i Skakbladets Problemskak. I den forbindelse fremhævede formanden Poul Hage, der var en af det 20. århundredes store danske problemister og fire gange danmarksmester i praktisk skak. Ingen forstod som han at sammenkæde problemistiske temaer med praktisk spil.
Derpå fremhævede formanden andre blade, der bragte problemskak: Helsingør Skakklubs medlemsblad "En Passant" og AS04's medlemsblad Arbejder-Skak, begge ved Erik Hansen, Rødovre Skakklubs medlemsblad "Interne træk", samt "Brønshøj-Husum Avis" og Danmarks Blindeskaks "Braille-Skak" (punktskrift), begge ved formanden selv.
Endelig fremhævede han de danske dagblade, som havde faste skakspalter og der af og til bragte skakopgaver, bl.a. BT ved Jørn Sloth. Formanden udtrykte sin tak for disse bidrag.

4) Bogudgivelse og andre aktiviteter
Formanden har det synspunkt, at en sæson, hvori der udgives en dansk problemskakbog, er en god sæson for DSK. En sådan blev 2003-2004 takket være Steen Christensen, der på mødet i marts 2004 præsenterede "Terminologi i skakopgaver: Fordringer og betingelser", 180 sider, der var en fortsættelse af den serie, han i 1998 indledte med "Terminologi i skakopgaver: Brætter og brikker", 170 sider. Formanden fremhævede Steen Christensen som en af de allerstørste kendere af fantasiskakkens muntre mylder af muligheder - og med sit værk havde han placeret dansk problemskak på verdenskortet.
Derefter nævnte formanden nogle initiativer, der dog var løbet ud i sandet. DSK's gæstfrie værtsklub, Arbejdernes Skakforening, fyldte hundrede år i januar og arrangerede i den anledning bl.a. en løserturnering, hvortil Erik Hansen leverede opgaver. En af deltagerne i AS04's store, åbne og internationale jubilæumsskakturnering, stormester Rozentalis fra Litauen, havde tilmeldt sig, men grundet for svag tilmelding i øvrigt, blev løserturneringen aflyst. Selv deltog formanden ved DSU's DM i Køge i påsken, hvor han slog et slag for problemskakken med en Propaganda-skrivelse med en #4 af K. A. K. Larsen (En A4-side). Han havde set enkelte læse skrivelsen og endda nogle få forsøge sig med at løse opgaven, men han havde ikke modtaget nogen løsninger.
Endelig havde formanden skrevet en længere artikel om dansk problemskaks historie til en bog, der skulle udkomme i anledning af DSU's 100 års jubilæum i 2003, redigeret af Thorbjørn Rosenlund, men bogen var endnu ikke udkommet!? Og det var et spørgsmål om den nogensinde gjorde det!?

5) Den nærmeste fremtid
Sluttelig kom formanden ind på DSK's nærmeste fremtid. Foreningen stod med et pladskrævende problem med de mange tidsskrifter og lignende tryksager, som nyligt afdøde Jan Mortensen havde haft i sin varetægt. En mulighed var at sælge ud af materialet. Han berørte derefter DSK's biblioteks bogafdeling, som han lovede at aktivere igen, hvad angår udlån. Han var bekymret for den manglende tilgang af unge, et problem der gerne skulle løses. Værst var dog $problem->tilbagegangen i Danmark for skakspillet i al almindelighed. Selv sammenfattede han problemet således: "Selv ser jeg det som et symptom på et mere og mere overfladisk samfund, hvor det er det indholdsløse blikfang, der tæller. Denne uheldige udvikling kan vel bedst beskrives med ordene: "Skakspillets krise er et symptom på samfundets krise, og problemskakkens krise er et symptom på skakkens krise"." Optimistisk sluttede han med at sige, at foreningens medlemmer besad rigdommen bestående af de "hjernens juveler", som smukke skakproblemer nu engang er. Spørgsmålet er blot, om vor glæde er stor nok til at kunne deles med andre skakspillere. Og har vi vilje og tålmodighed til at delagtiggøre bare en brøkdel af disse i vor forunderlige verden? Kun det bekræftende svar på disse spørgsmål kan sikre DSK's overlevelse." Derefter gav dirigenten ordet til kommentarer og tilføjelser til formandens beretning. Bjørn Enemark fortalte, at han på vegne af DSK havde overrakt to flasker vin til AS04 under dennes reception på Københavns Rådhus i anledning af foreningens 100 års jubilæum. Endvidere påpegede han, at det var ham, der stod for udsendelsen af Thema Danicum til abonnenter. Leif Schmidt og Henrik Juel kom begge ind på krisen i svensk problemskak, dels at problemspalten var droppet i Tidskrift for Schack, dels at det svenske problemskakblad "Springaren" i de seneste år var udkommet alt for sent, men at man nu søgte at rydde op i miseren.
Derefter blev formandens beretning godkendt enstemmigt.

3. Regnskab
Kassereren Steen Christensen aflagde traditionen tro et klart og overskueligt regnskab, som man kunne sammenligne med det foregående års. Han indledte skræmmende med at meddele, at medlemstallet pr. 1/1 -2004 var på 90, efter at 2003 havde budt på hele 12 udmeldte/slettede/dødsfald, og kun et nyt medlem. Dertil kom endda, at der i 2004 frem til generalforsamlingen var 4 udmeldte/dødsfald.
Selve regnskabet var tilfredsstillende. Det balancerede med 28.095,50 kr. og viste et overskud på 4.222,18 kr. Til sammenligning havde der de to foregående år været underskud på ca. 4.000 kr. Grunden til det gode regnskab skyldtes hovedsageligt indtægtssiden, især "forudbetalinger for 2004-2005" på hele 4.775,00 kr., "salg af bøger og blade" for hele 3.813,01 kr., og et "sponsorbidrag" (Dana Ejendomsservice) på 1.000 kr. Derimod viste udgiftssiden stort set status quo. Der havde i 2002 været en udgiftspost, "trykandel 100 Danske Miniaturer", på 3.575 kr. Den var der ikke i år, men den modsvaredes af udgifterne til "Introduktion til skakopgaver" på 2.850 kr.
Efter nogle få kommentarer fra forsamlingen blev regnskabet godkendt enstemmigt.

4. Valg af formand
Kaare Vissing blev genvalgt til formand med akklamation.

5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Steen Christensen, Henrik Juel, Leif Schmidt og Erik Hansen blev alle genvalgt til bestyrelsen med akklamation, sidstnævnte in absentia.

6. Valg af revisor og -suppleant
Bjørn Enemark blev genvalgt til revisor med akklamation, og Hans Bjerring blev genvalgt til revisorsuppleant med akklamation.

7. Forslag
Der var indkommet to forslag, begge fra Leif Schmidt. Det første lød således: "I år 2007 (den 14. januar) fylder vor klub 75 år. Hvorledes skal det fejres?". Forslaget uddybedes med en ide til en jubilæumsbog, evt. med bidrag fra nuværende danske medlemmer, og med historisk oversigt i begyndelsen af bogen ved formanden.
Forslaget blev debatteret og taget til efterretning.
Det andet forslag lød "I år 2005 vil hele Danmark fejre 200-året for H. C. Andersens fødsel. I den anledning foreslår jeg, at også vor klub deltager i denne festivitas og udskriver en fantasiturnering med en passende præmiesum. Temafordringen skulle gerne have noget med et af H. C. Andersens eventyr at gøre, f.eks. "Prinsessen på ærten" = fantasibrikken Prinsesse. Eller/og en Imitator = hans eventyr "Skyggen". Andre forslag kan naturligvis også komme på tale.
Forslaget blev debatteret og taget til efterretning.

7. Eventuelt
Bjørn Enemark slog et slag for DSK's hjemmeside, der kunne komme på web-hotel for en billig penge, idet oprettelsen kun kostede 100 kr. og kontingentet pr. år lød på 500 kr. Han begrundede forslaget med, at der til dags dato havde været hele 25.000 besøg på DSK's hjemmeside. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Formand/Sekretær Kaare Vissing Andersen Brønshøj, den 5. juni 2004.