DSK's generalforsamling, formandens beretning v/ Kaare Vissing Tilbage til forsiden

Medlemmerne af Dansk Skakproblem Klub kan på dennes ordinære generalforsamling atter se tilbage på en god og stabil sæson, hvad foreningens to hovedaktiviteter angår - de månedlige møder og udgivelsen af medlemsbladet Thema Danicum. Desværre må hertil føjes, at klubbens medlemmer i for høj grad svigter møderne, der i den forløbne sæson er nået ned på et faretruende lavt fremmøde. Endelig skal hertil siges, at sæsonen 2004-2005 ikke bød på nævneværdige højdepunkter, f.eks. i form af bogudgivelse.
I den forløbne sæson afgik to af vore medlemmer ved døden. Det drejer sig om John Tornerup, der døde den 6. januar 2005, 90 år gammel. Han var bedst kendt som praktisk spiller, idet han tilhørte Danmarks absolutte elite, især i 1940'rne og 1950'rne. Han vandt fire forbundsmesterskaber i Dansk Arbejder Skak Forbund, og havde ambitionerne rakt til det, var han givetvis også blevet Danmarksmester - i hvert fald slog han hele fem af slagsen, ligesom han blev verdensberømt for sin smukke og hurtige sejr med sort over en af verdens bedste spillere D. A. Yanofsky, i 1947. På sine gamle dage var John Tornerup et aktivt medlem af problemklubben. Han deltog i en årrække flittigt i møderne og komponerede en række smukke problemer, hovedsageligt direkte totrækkere. Desværre var Tornerup ikke så omhyggelig med at opbevare sine partilister. Til gengæld havde han en omfattende scrapbog - og ud fra denne udfærdigede han manuskriptet til en skaklig selvbiografi, der lå klar i slutningen af 1980'erne. Problemisten og bogudgiveren Walther Jørgensen lovede at udgive Tornerups bog, men døde inden projektet blev realiseret. Dette bevirkede, at jeg i 1990 oprettede Vissings Forlag og samme år udgav den nævnte bog under titlen "Skakroser med torne" - hovedsageligt bestående af John Tornerups kombinatorisk smukke partier og partislutninger, men også af 16 af hans totrækkere. Man kan dermed sige, at Tornerup blev den katalysator, der bevirkede, at Walther Jørgensens arbejde med at udgive problembøger fortsatte i Vissings Forlag.
Den anden, vi mistede, var Preben Jens Sørensen fra Roskilde. Ganske vist udmærkede han sig ikke som problemist, men i en årrække deltog han flittigt ved klubbens møder, og vi er mange, der husker ham som en rigtig rar fyr. At han var meget passiv de senere år, men dog bevarede sit medlemskab, illustreres måske bedst af, at han faktisk døde allerede den 31. marts 2004, altså i den foregående sæson, men at meddelelsen om hans død først nåede frem til DSK i begyndelsen af indeværende år.
Æret være John Tornerups og Preben Jens Sørensens minde!

Min beretning er i år inddelt i disse hovedpunkter:

 1. De månedlige møder
 2. Medlemsbladet Thema Danicum
 3. Skakbladet og andre blade med problemskak
 4. Særlige aktiviteter
 5. Den nærmeste fremtid

1) De månedlige møder
DSK's månedlige møder har som de foregående mange år været vel tilrettelagt af Leif Schmidt. I den forløbne sæson har Erik Hansen, Leif Schmidt, Bjørn Enemark og Henrik Juel bidraget med foredrag, og Erik Hansen har arrangeret løserturnering. Dertil har andre, Bent Muus, Steen Christensen og Kaare Vissing været på fransk visit ved demonstrationsbrættet. Jo, vi genkender nok Tordenskjolds soldater fra de foregående sæsoner. Men lad mig kort skitsere sæsonens enkelte møder.
Den 22. april afholdt vi generalforsamling med lutter genvalg. Der var 8 medlemmer til stede (Steen Christensen, Leif Schmidt, Henrik Juel, Hans Bjerring, Bent Muus, Bjørn Enemark, Lars Zwisler og Kaare Vissing) (PS! Der var afbud fra bestyrelsesmedlem Erik Hansen).
Den 13. maj holdtes møde med temaet "Vi tager et par opgaver med hver især"). Der var 5 medlemmer til stede (Leif Schmidt, Eigil Johansen, Henrik Juel, Erik Hansen og Kaare Vissing). Den 13. juni holdtes sommermøde i Kaare Vissings kolonihave. Der var 8 medlemmer . 1 interesseret til stede (Ud over værten var det Leif Schmidt, Henrik Juel, Erik Hansen, Eigil Johansen, Bjørn Enemark, Steen Christensen og Bjørn Nielsen . Tage Andersen).
Den 9. september holdt Erik Hansen foredraget "Imitator" illustreret med 6 opgaver i anledning af DSK's udskrivelse af en turnering med "brikken" imitator, der relaterer til H. C. Andersens eventyr "Skyggen" - ligesom turneringen er til ære for den danske eventyrdigter i anledning af hans 200 års fødselsdag. Der var 5 medlemmer til stede (Ud over foredragsholderen var det Henrik Juel, Eigil Johansen, Bent Muus og Kaare Vissing).
Den 14. oktober skulle Henrik Juel have holdt foredraget "Dobbelt rundløb i H#-Miniaturer", men han måtte melde afbud pga. sygdom. Heldigvis kunne Leif Schmidt træde til i sidste øjeblik med et fint foredrag om bogstavopgaver - den fhv. typografs yndlingstema!? Der var 8 medlemmer til stede (Ud over foredragsholderen var det Steen Christensen, Eigil Johansen, Bent Muus, Erik Hansen, Bjørn Enemark, Bjørn Nielsen og Kaare Vissing).
Den 11. november holdt Bjørn Enemark foredraget "FIDE-mødet 2004". Desværre kunne jeg ikke selv deltage i dette møde, ligesom jeg siden ikke fik navnene på dem, der deltog deri. Derfor er antal fremmødte ikke registreret for dette møde.
Den 9. december skulle der være afholdt "Julemøde", men dette blev på Leif Schmidts forslag aflyst med kort varsel med den begrundelse, at fremmødet på de foregående års "Julemøder" havde været fatalt lavt - 3-4 medlemmer. Desværre blev ikke alle adviseret om aflysningen, og det betød, at Bent Muus mødte forgæves frem. Når man tænker på begrundelsen, burde aflysningen naturligvis være sket længe inden - eller rettere mødet burde aldrig være programsat! Jeg tror, jeg har hele bestyrelsen med mig, når jeg her giver Bent Muus en uforbeholden undskyldning - bortset fra at han har taget sagen flot ved ikke at beklage sig.
Den 13. januar afholdtes møde med temaet "Vi tager et par opgaver med hver især". Der var 7 medlemmer til stede (Leif Schmidt, Steen Christensen, Henrik Juel, Erik Hansen, Bjørn Enemark, Bent Muus og Kaare Vissing). Formanden indledte i øvrigt mødet med at omdele en skrivelse vedrørende problemklubbens krise. De fremmødte gennemlæste denne og drøftede den kort.
Den 10. februar holdt Henrik Juel det foredrag, "Dobbelt rundløb i H#-Miniaturer", der var blevet udsat fra oktober. Der var 7 medlemmer til stede (Ud over foredragsholderen var det Steen Christensen, Erik Hansen, Bjørn Enemark, Bjørn Nielsen, Eigil Johansen og Leif Schmidt). Den 10. marts blev der afholdt løserturnering over 1 time og 45 minutter arrangeret af Erik Hansen. Den fik dette resultat: 1. Henrik Juel, 36 point (1 time og 10 minutter). 2) Kaare Vissing, 34 point (40 minutter). 3) Bent Muus, 34 point (1 time og 45 minutter). 4) Leif Schmidt, 26 point (1 time og 45 minutter). 5) Bjørn Enemark, 24 point (1 time og 45 minutter). Det turde heraf fremgå, at der deltog 6 medlemmer i mødet.
Sæsonen bød således på 9 møder (10 programlagte, men deraf et aflyst). Af de 9 møder har dog kun de 8 fået registreret antal fremmødte personer, 55 i alt. Dette giver et gennemsnitligt fremmøde på 6,9 for sæsonen 2004-2005. Dermed må vi desværre konkludere, at de seneste års $problem->tilbagegang er fortsat (2001-2002: 9,4 - 2002-2003: 8,7 - 2003-2004: 8,7). I min formandsberetning sidste år lovede jeg at slå et slag for større deltagelse ved vore møder, og jeg mente, at 10-12 personer pr. møde ville være realistisk. Dette har desværre ikke holdt stik, men så må vi blot arbejde hårdere for, at dette mål kan realiseres i den kommende sæson. Foredragsholderne gør et stort forberedende arbejde for at fortælle DSK's medlemmer og andre probleminteresserede om diverse områder, inden for den gren af skakken, vi dyrker - men det er vel et spørgsmål, hvor få de gider gøre det for!? Derfor kan jeg kun i lighed med sidste år opfordre vore medlemmer til at prioritere klubbens møder i højere grad - og gerne tage en god skakven med.

2) Medlemsbladet Thema Danicum
DSK's medlemsblad Thema Danicum, der udkommer hvert kvartal, er så velredigeret og velskrevet som nogensinde med 28 sider pr nummer (nr. 115 - 118, juli 2004 - april 2005). Bladet udkommer særdeles punktligt, hvilket dets ansvarshavende redaktør, Leif Schmidt, og løsningsredaktøren, Erik Hansen, skal have stor tak for.
Originalopgave-afdelingen udgør under makkerparret Leif Schmidt & Erik Hansen det absolutte tyngdepunkt i Thema Danicum - med 12 - 14 sider pr nummer, altså næsten halvdelen af bladet. Spalten er skattet langt ud over Danmarks grænser af såvel komponister som løsere - ikke mindst fordi redaktøren Leif Schmidt er punktlig i alle faser - publicering af skakopgaver, forsendelse af blade til komponister, ajourføring af løserturneringen og ikke mindst afvikling af domme.
For dommenes vedkommende har disse i de seneste 4 numre været:

 1. Dom i Thema Danicums flertræksturnering 2002-2003: Dommer: Baldur Kozdon, Tyskland. PR: Alois Johandl. Ingen dansk placering (nr. 115, s. 58-60).
 2. Dom i Thema Danicums fantasi- og retroturnering 2001. Dommer: Gerhard E. Schoen, Tyskland. Fantasi: 1. PR: Wenelin Alaikow, Bulgarien. Ingen danske placeringer. Retro: PR. Gianni Donati, USA. Bedste danske placering: Henrik Juel, 1 HO, Lars Larsen, 2 HO, og Erik Hansen, 3. HO (nr. 115, s. 64-68).
 3. Dom i Thema Danicums selvmatturnering 2002-2003. Dommer: Eugeniusz Iwanow, Polen. 1. PR (efter accept af protest): Miodrag Mladenovic, USA. Bedste danske placering: Erik Hansen, RO (nr. 116, s. 88-90 og nr. 118, s. 148).
 4. Dom i Lars Larsens 85-års fødselsdagsturnering 2003-2004. Dommer: Lars Larsen. 1. PR: (efter accept af protest) Daniele Giacobbe, Italien. Bedste danske placering: Hugo Knuppert, 2. PR. Der deltog 30 komponister fra 15 lande, deraf fra Danmark: Børge Hansen (1), Poul H. Jensen (2), Berno Hansen (2) og Hugo Knuppert (1) (nr. 116, s. 9294 og nr. 117, s. 124).
 5. Dom i Thema Danicums hjælpematturnering 2002. Dommer: Gunter Busing, Tyskland. 1. PR. Christer Jonsson. Ingen danske placeringer (nr. 118, s. 144-147).
 6. Dom i Thema Danicums hjælpematturnering 2003. Dommer Zivko Janevski, Makedonien. 1. PR. C. J. Feather, Storbritannien. Ingen danske placeringer (nr. 118, s. 163-165).
Hvis Thema Danicum havde været en ellipse, og man derfor måtte tale om to tyngdepunkter, så havde dommene ganske afgjort udgjort det andet.
Som i de foregående år har bladets redaktør, Leif Schmidt, været den flittigste leverandør af artikler af allehånde slags. Det gælder markering af fødselsdage - Henrik Juel, 60 år (nr. 117, s. 113-114, naturligvis indledt med forside med fødselarens kontrafej), Bent Larsen, 70 år (nr. 118, s. 148) og Hugo Knuppert, 85 år (nr. 118, s. 149). Dertil har redaktøren sin faste lille spalte "Nordiske problemisters fødselsdage". Og det gælder nekrologer - over danskerne John Tornerup og Preben Jens Sørensen (nr. 118, s. 167) og de store udenlandske komponister Anders Olson, Sverige (nr. 115, s. 57 (forside)), Alois Johandl, Østrig (nr. 117, s. 120), Karl Skogsenden, Norge (nr. 117, s. 140) og Friedrich Chlubna, Østrig (nr. 118, s. 167). Ud over artikler og meddelelser om disse henholdsvis muntre og mørke mærkedage har Leif Schmidt ført traditionen videre med artikler i serierne "Titelopgaven", "Det populære kvarter", "Møder i DSK", "Hjernevrideren" og "Kend dine klassikere". Ud over disse "pligtartikler" har han sprudlet med længere sager som "Brikker for over 1000 år siden" (nr. 116, s. 108-109), "Fantasikavalkade" - i anledning af H. C. Andersens 200 års fødselsdag (nr. 118, s. 142-143) og anmeldelse af Edgar Holladay: "U. S. Chess Problem Anthology" (nr. 118, s. 150).
Som i de foregående år kommer vores gamle hæderkronede IM'er Lars Larsen ind på en 2. plads, hvad angår stof til bladet - dog ikke så udpræget som før. Men vægtige er hans bidrag "Flyttemat" (nr. 116, s. 107), "Danske Turneringsudmærkelser" (sammen med Leif Schmidt) (nr. 116, s. 110-111), "IDEER, fejl - og hjælpere" (nr. 117, s. 116-117), "Kollega-skak" - En hjælpemat-spøg (nr. 117, s. 128-139) og "Nøgle og indhold" (nr. 118, s. 166-167). Lars Larsens artikler demonstrerer klart, at den nu 86 år gamle mester i komposition af direkte 2- og 3trækkere så afgjort også er i stand til at udtænke originale nyskabelser!
Andre har naturligvis også bidraget med vægtige bidrag. Bjørn Enemark viser med to artikler, at han er et af klubbens vigtigste bindeled til den internationale problemskak. Det drejer sig om "7. WCCT" (nr. 116, s. 85-87), hvormed han sætter punktum for sin egen ilddåb inden for DSK ved så fremragende at lede det danske hold. Og det drejer sig om "47. Problemkongres" - Halkidiki, Grækenland 2004 (nr. 117, s. 121-123), om den kongres hvori han var Danmarks delegerede. Vor store ekspert i retrograd analyse, Henrik Juel, har bidraget med "Retronød 11" (nr. 116, s. 91), "Retronød 12" (nr. 117, s. 119) og "Retronød 13" (nr. 118, s. 168). Dertil har han sammen med Leif Schmidt anmeldt Steen Christensen: "Terminologi i Skakopgaver, Fordringer og Betingelser" og Hans Petter Bie "Utvalgte Problem og Studier" (nr. 115, s. 62-63).
Ud over sit enorme arbejde med løsninger til originalopgave-afdelingen har Erik Hansen traditionen tro ledet den underholdende "Løsernes nytårskonkurrence" (nr. 117, s. 137 og nr. 118, s. 162).
Ole Løppenthins lille, men yderst smukke og positive indlæg, "Glæden ved at løse opgaver", "bragt i Originalopgave-afdelingen", fortjener også at blive nævnt (nr. 117, s. 135).
Endelig er Danny Kristiansen kørt videre med sin kuriøse serie "Opslagstavlen", der sætter problemskakken i relation til almen litteratur m.m. Det ses i nr. 115, s. 61 og nr. 117, s. 139. Og nu vi er ved kombinationen problemskak & litteratur, så udskrev DSK i begyndelsen af 2005 sin 60. tematurnering - i anledning af H. C. Andersens 200 års fødselsdag. Fordringen er, at en "imitator" skal være til stede som brik/betingelse - og der relateres hermed til eventyret "Skyggen" (nr. 117, s.115 (se også nr. 118, s. 142-144)).
Ud over dommene, hvilke dog også udgør en solid portion, har der kun været et enkelt lille bidrag fra en udlænding, nemlig "The Problemist's Problem" af Zoltan Laborczi (nr. 115, s. 63). Gennemgangen af sæsonens fire numre viser som vanligt et stærkt varieret problemblad - med stof for høj som lav. Charmerende er artiklerne på tysk og engelsk, især fordi de udenlandske sprog ikke tager overhånd. Og naturligvis er bladet både smukt trykt og smukt redigeret - adskillige af artiklerne fylder således præcis en side, f.eks. Henrik Juels retronødder og Danny Kristiansens opslagstavle - man aner ordren fra bladets strenge redaktør.
Mit eget beskedne bidrag har traditionen tro været referatet af "DSK's generalforsamling 200404-22" (nr. 115, s. 82-83).
Lad mig slutte dette punkt med min gamle pointe: I problemklubbens guldalder, 1932-1948, var man morderlig stolt af årsskriftet - med Thema Danicum får vi faktisk fire sådanne hvert år!

3) Skakbladet og andre blade med problemskak
Dansk Skak Unions medlemsblad, Skakbladet, udkommer 8 gange om året - i smukt farvetryk og med adskillige sider. Desværre blev problemskakken ved overgangen til det nye mindre sideformat skåret ned til kun en side, og der har endda været tale om at skære den helt bort. Dette sidste ville være en katastrofe for problemskakken i almindelighed og DSK i særdeleshed, da netop Skakbladets problemspalte er skakopgavernes vigtigste udstillingsvindue til organiserede skakspillere her i landet. Da det forholder sig således, at Dansk Skak Unions forretningsudvalg som helhed er imod problemspalten i Skakbladet, mens dettes redaktør Thorbjørn Rosenlund forsvarer den, tog jeg på charmeoffensiv til DM i Køge påskesøndag og -mandag. Jeg fik en snak med de forskellige og uddelte bogen "Hugo Knupperts bedste skakopgaver" til nogle af dem, der er noget ved musikken. Faktisk var de glade for gaven, især fordi der var tale om direkte 2- og 3-trækkere - de er ikke så meget for fordringer som hjælpemat og selvmat, samt fantasibrikker. Endvidere deltog jeg i stævnemiddagen - ligesom for at vise flaget.
Desværre afslørede Skakbladet nr. 3 (2005) - det senest udkomne nummer, at antallet af indsendende løsere er gået $problem->tilbage - og det virker jo heller ikke befordrende på spaltens overlevelse. Jeg kan derfor ikke nok opfordre de af vore medlemmer, der modtager Skakbladet til at sende løsninger ind.
Der ydes fra nogle af vore medlemmer fortsat en indsats for at propagandere problemskakken for almindelige klub- og skakspillere. Således har Erik Hansen problemspalter i sin klub Helsingør Skakklubs medlemsblad, "En Passant", og i Arbejdernes Skakforenings klubblad, "Arbejder-Skak". Bjørn Enemark har en problemspalte i sin klub Rødovre Skakklubs medlemsblad, "Interne træk". Og selv har jeg en problemspalte både i "Brønshøj-Husum Avis" hver uge (på nær når redaktøren udelader den - og det gør han frustrerende ofte!?) og i Danmarks Blindeskaks kvartalsblad "Braille-Skak", der udkommer på punktskrift. Sidstnævnte aktivitet gav os for et par år siden det nye medlem Henning Riiser fra Rødekro.
Lad mig endelig tilføje, at nogle af Danmarks dagblade har faste skakspalter, der af og til bringer skakopgaver, sågar hjælpematter, selvmatter og lignende.

4) Særlige aktiviteter
Den forløbne sæson hører til de mange, der ikke har budt på nogen dansk problemskakbog, ligesom det i det hele taget har skortet på særlige højdepunkter. Jeg vil dog her gøre opmærksom på nogle af mine egne små fremstød efter nytår, altså i 2005. Disse er hovedsageligt begrundet med, at jeg har fået kolde fødder som følge af $problem->tilbagegangen for vor klub og vor sag. Det drejer sig om følgende:

 1. Som indledning til DSK's møde den 13. januar uddelte jeg en skrivelse om vor klubs "begyndende krise", og de fremmødte drøftede kort indholdet. Jeg håber hver især tager budskabet alvorligt og slår et slag for sagen, når lejlighed byder sig.
 2. I Skakbladet, nr. 2, bragte jeg en nekrolog over John Tornerup. I stedet for at bringe et af hans mange fremragende partier eller kombinationer, benyttede jeg lejligheden til at bringe en af hans smukke totrækkere.
 3. Påskesøndag og -mandag besøgte jeg Hotel Hvide Hus i Køge for at følge afslutningen på DM i skak. Jeg uddelte en PR-skrivelse (En A4-side) om DSK med en tretrækker af Jørgen Møller i godt hundrede eksemplarer. Jeg så vitterligt folk løse den eller i det mindste forsøge at løse den. Der er udlovet 5 præmier (skakbøger). Men jeg har til dato kun modtaget en løsning!?
 4. Søndag den 10. april spillede jeg på Arbejdernes Skakforenings førstehold på Hotel Nyborg Strand. Det gjaldt om at undgå nedrykning fra 1. division. På vejen derned faldt jeg i snak med en af mine holdkammerater, en ung stærk skakspiller ved navn Steffen Nielsen, der havde scoret 7 af 7 i løbet af sæsonen i 1. division! Han viste sig meget interesseret i problemskak, dog især studier. Han ville gerne deltage i næste DSK-møde, men jeg måtte beklage, at der var generalforsamling, men at han var meget velkommen til vore næste møder. Han og en anden fra Arbejdernes Skakforening løste i øvrigt den før omtalte Jørgen Møller opgave - så mit initiativ nu har 3 løsere. Eksemplet viser, at det nytter at snakke om skakopgaver med almindelige skakspillere.
 5. I Skakbladet, nr. 3, annoncerer jeg med "foredrag om problemskak". Det er naturligvis mit håb dermed at nå ud til almindelige klubspillere.
 6. Den 3. april skrev jeg et brev til Jørn Sloth, der er skakjournalist på BT, for at få ham til at slå et slag for vor sag. På en A4-side skrev jeg om dansk problemskak i almindelighed og om DSK i særdeleshed. Og jeg skænkede en af mig nyligt komponeret #6 som originalopgave til BT, som Jørn Sloths læsere kunne løse og dermed deltage i kampen om 5 bogpræmier.
Dertil kommer, at Erik Hansen er i færd med at udføre et stort arbejde med at oplagre og registrere tusindvis af problemskakblade, der har tilhørt Jan Mortensen hhv. været i hans varetægt. På nuværende tidspunkt dækker Erik Hansens oversigt 81 forskellige tidsskrifter fra 28 lande, i alt 811 komplette årgange. Dertil kommer 113 årgange i dublet, samt diverse blade i fotokopi. Erik Hansen kan ikke takkes nok for dette enorme arbejde.
Et lignende arbejde med den samling, som Lars Larsen har tilbudt DSK, er endnu ikke kommet i gang.
Lad mig i øvrigt slutte dette punkt med at takke det hold, der med Bjørn Enemark som leder førte Danmark frem til en 21.-22. plads i det 7. WCCT - holdverdensmesterskab i komposition. Og lad mig fremhæve to individuelle præstationer: Lars Larsens 14. plads i #3-afdelingen og Per Grevlunds 18.-19. plads i fantasiafdelingen, samt en passant nævne, at Per Grevlunds come-back nok skyldtes Bjørn Enemarks smittende begejstring. Netop smittende begejstring er vel løsenet for at få de gamle $problem->tilbage og nye inden for problemskakkens verden.

5) Den nærmeste fremtid
Jeg håber med aktiviteter som dem, der er nævnt i beretningens punkt 4, at DSK kan få vendt de seneste års $problem->tilbagegang, hvad angår medlemstal og fremmøde til klubbens arrangementer, til en fremgang og en ny guldalder for DSK - fremfor alt at vi kan få indlemmet unge talentfulde skakspillere i vor kreds, det trænger vi til!
Ganske vist bød den forgangne sæson ikke på nogen ny dansk problemskakbog, men på dette punkt tegner fremtiden dog lyst, idet hele to bøger ligger næsten klar og må forventes at udkomme i den kommende sæson.
Det drejer sig om "Jan Mortensen - Udvalgte artikler og opgaver", redigeret af Leif Schmidt, 132 sider, der vil komme på Vissings Forlag. Og om "Retrospil i Skakopgaver - principper og ideer i retrograd analyse" på basis af manuskript af Jan Mortensen, men opdateret og redigeret af Henrik Juel og Leif Schmidt. Bl.a. er der siden Jan Mortensen sluttede sit manuskript opstået det frodige felt "bevispartier". Der vil her blive tale om en bog på ca. 180 sider med ca. 188 udvalgte opgaver. Jan Mortensens enke Kirsten Mortensen vil finansiere bogen med, der ventes kun at udkomme i 50 eksemplarer.
Lad mig til sidst skelne mellem de Tordenskjold soldater, der gør et stort arbejde for klubben. På den ene side står folk som Leif Schmidt, Steen Christensen og Henrik Juel, der arbejder forbilledligt på den indre front. De har til gengæld ikke nogen videre kontakt til de brede skakmasser, som disse findes inden for Dansk Skak Union. Det har til gengæld folk som Erik Hansen, Bjørn Enemark og undertegnede. Det er måske den vigtigste indsats sidstnævnte kategori kan gøre for DSK - at formidle problemskakkens vidunderligheder til almindelige skakspillere.
Jeg sagde sidste år i slutningen af min beretning, at "skakkens krise er et symptom på samfundets krise, og problemskakkens krise er et symptom på skakkens krise". Lad mig i år slutte min beretning ved at vende første del af denne sentens, idet jeg ikke gør mig forhåbninger om, at vi i DSK skal redde samfundet fra nogen kulturel krise. Opfordringen skal derfor lyde: "Lad os i problemklubben vise den begejstring for skakspillets skønne muligheder, som disse især kommer til udtryk i problemskakken - på en sådan måde at almindelige skakspillere lægger mærke dertil, så vi i fællesskab kan bringe dette vidunderlige spil ud af den frustrerende patstilling, som vor tids overfladiskhed - især med hensyn til lidet dybsindige modespil - har bragt det i.

Kaare Vissing Andersen

Brønshøj, den 16. april 2005.