DSK's generalforsamling, formandens beretning v/ Kaare Vissing Tilbage til forsiden

Dansk Skakproblem Klubs generalforsamling den 20. april 2006

Desværre – må jeg i år indlede min beretning med netop dette kedelige ord – for desværre har sæsonen 2005-2006 været en af de dårligste for Dansk Skakproblem Klub i de seneste mange år. Her tænker jeg hovedsageligt på de månedlige møder, der enten er blevet aflyst eller har haft alt for få deltagere. De på forrige generalforsamling annoncerede bogudgivelser er heller ikke blevet realiserede, men ventes dog helt bestemt at blive det i den kommende sæson. Heldigvis kører klubbens kvartalsblad Thema Danicum heldigvis på solide skinner.
I den forløbne sæson har klubben haft et enkelt dødsfald, idet vort forholdsvis nye medlem Henning Riiser, der var helt blind, men alligevel hyggede sig med at løse skakopgaver døde i efteråret 2005. Henning Riiser var en højt begavet mand, der kunne være nået langt inden for blindeskakken, hvis ikke han havde prioriteret musikken. Han var en kendt organist, musikpædagog og komponist. Umiddelbart efter hans død udkom eksempelvis en CD med nogle af Gustav Wieds digte, hvor Henning Riiser stod for omtrent halvdelen af musikken. Hele sin manddom lå skakken på hylden, men de seneste år tog han spillet op igen og gjorde trods sin relativt høje alder forbløffende fremskridt. Æret være hans minde!

Min beretning er i år inddelt i disse hovedpunkter:

  1. De månedlige møder
  2. Medlemsbladet Thema Danicum
  3. Skakbladet og andre blade med problemskak
  4. Særlige aktiviteter
  5. Den nærmeste fremtid

De månedlige møder
DSK's månedlige møder har ikke været nær så veltilrettelagte som de foregående år og har dertil været ramt af hovsa-aflysninger i sidste øjeblik. Da ikke alle er blevet adviseret om aflysningerne, har dette betydet, at enkelte medlemmer er mødt forgæves frem. Dette bør vi for alt i verden undgå fremover.
Dertil kommer, at enkelte medlemmer og interesserede i øvrigt de seneste år slet ikke har haft lyst til at komme til møderne i Nørrebro Medborgerhus pga. de forhold, der hersker i bydelen. Jeg ved, at dette også har ført vor "værtsklub", Arbejdernes Skakforening af 1904, ud i en krise, der førte til en ekstraordinær generalforsamling herom i begyndelsen af april i år.
Afgørende for at DSK nu har skiftet lokale til Pilegården, Brønshøj Kulturhus, Brønshøjvej 17 (over gården), der netop for første gang benyttes under denne generalforsamling, er dog et helt andet fænomen, nemlig de parkeringsbøder, der har ramt de af vore medlemmer, der ankommer til vore møder i bil – parkeringsbøder der synes udelukkende at være forårsaget af gemene parkeringsfælder.
Men lad mig nu gå over til en kort omtale af de enkelte møder.

Den 21. april afholdt klubben sin årlige generalforsamling med lutter genvalg. Til stede var kassereren Steen Christensen, bestyrelsesmedlemmerne Leif Schmidt og Henrik Juel, de menige medlemmer Bjørn Enemark og Bjørn Nielsen, samt undertegnede. Altså 6 i alt. Der var afbud fra bestyrelsesmedlem Erik Hansen, der blev valgt in absentia.
Den 12. maj var der møde med temaet "Vi tager et par opgaver med hver". Til stede var Leif Schmidt, Erik Hansen, Henrik Juel, Eigil Johansen, Bjørn Enemark, Bent Muus og undertegnede. Altså 7 i alt. Deraf var hele fem ved demonstrationsbrættet (Juel, Schmidt, Hansen, Enemark og undertegnede).
Søndag eftermiddag den 12. juni var der møde i min kolonihave. Til stede var fra DSK Leif Schmidt, Bent Muus, Erik Hansen, Bjørn Enemark, Eigil Johansen, Jens Hartung, Bjørn Nielsen og undertegnede, samt to faste løsere af skakopgaverne i Brønshøj-Husum Avis, Gunnar Clausen og Dora Kaster, og endelig Michael Mathisen. Altså 11 i alt. Mødet blev i øvrigt samme dag annonceret af Jørn Sloth i BT, men uden angivelse af adressen!?
Såvel den 8. september som den 13. oktober afholdtes møde med temaet "Vi tager et par opgaver med hver". Desværre var jeg ikke selv med til disse begivenheder pga. sygdom hhv. hverv som turneringsleder for DM i skak for blinde og svagtseende i Fredericia. Derfor er antal deltagere for disse to møder ikke registreret.
Den 10. november holdt Bjørn Enemark foredrag om FIDE's 48. problemkongres i Eritrea 2005. Tilhørerne var Leif Schmidt, Erik Hansen, Henrik Juel og undertegnede, samt den unge mesterspiller Steffen Nielsen, til for nylig medlem af AS04. Altså 6 til mødet i alt. Sidstnævnte har jeg selv skaffet til klubben dels via sidste års PR-fremstød med opgave af Jørgen Møller dels som holdkammerat på AS04's divisionshold.
I år havde man grundet de seneste års lave deltagerantal valgt slet ikke at annoncere noget julemøde, hvilket for år $problem->tilbage ellers var en rigtig hyggelig og velbesøgt begivenhed.
Mødet den 19. januar med temaet "Vi tager et par opgaver med hver" var blevet aflyst i sidste øjeblik pga. ekstremt dårligt vejr. Men ikke alle var blevet adviseret, og så meget desto mere ærgerligt var det for dem, der havde stridt sig frem til mødet.
Den 16. februar holdt DSK's eneste IM i problemkomposition Lars Larsen et foredrag, hvis tema ikke var annonceret. Tappert er det af 86-årige, men uopslidelige Lars Larsen at tage den lange tur fra Sønderborg til København for at holde foredrag for en yderst fåtallig skare – så meget desto større bør han værdsættes for sin entusiasme. Lars Larsen gennemgik 12 opgaver, men havde hele 20 med. Hans tema var "Selvspærring . Åbning for hvid linie". DSK's ledelse havde virkelig slået på tromme, dog kun blandt de sædvanlige mødedeltagere, for at få et fornuftigt fremmøde. Desværre var eksempelvis Leif Schmidt forhindret pga. en krævende helbredsundersøgelse samme dag. Tilhørerne var Erik Hansen, Bjørn Nielsen, Steen Christensen, Bent Muus, Henrik Juel, Bjørn Enemark og undertegnede. Altså 8 til mødet i alt.
Da Leif Schmidt og jeg selv dagen efter fik meddelelse om, at to af vore medlemmer havde fået parkeringsbøder, valgte vi at foreslå bestyrelsen fremover at droppe vore møder i Nørrebro Medborgerhus. Da jeg kort tid efter erfarede, at klubben kan leje et tilstrækkeligt stort lokale i Pilegården, Brønshøj Kulturhus, Brønshøjvej 17, for bare 75 kr. pr aften, er man i bestyrelsen pr. telefon blevet enig om, at dette er løsningen. Hertil skal jeg dog gøre opmærksom på følgende:

  1. Man må ikke selv medbringe drikke- og fødevarer, men skal købe disse i Pilegårdens café
  2. Da DSK ikke har adgang til en skakklubs brikker og brætter bør hvert medlem selv medbringe skakspil, bl.a. til løserturneringer
  3. DSK har selv et demonstrationsbræt med brikker, som er i undertegnedes varetægt
  4. Da undertegnede har noget nær daglig kontakt med Pilegårdens ledelse og administration, bliver det mig, der fremover (i st. f. Leif Schmidt) arrangerer klubbens møder.
Sæsonen bød således på kun 7 møder (9 programlagte, men deraf to aflyste). Af de 7 møder er der kun registreret deltagerantal for de 5, hvor der tilsammen var 38, hvilket giver et gennemsnitligt fremmøde på 7,6. Dette skal ses i sammenligning med 2001-2002: 9,4 – 2002-2003: 8,7 – 2003-2004: 8,7 – 2004-2005: 6,9. Umiddelbart er $problem->tilbagegangen vendt, men reelt er der tale om en $problem->tilbagegang, idet antal afholdte møder er gået ned fra 9 til 7 på et år.
Dertil kommer, at der kun har været afholdt to annoncerede foredrag, og at den årlige løserturnering er blevet aflyst.
Lad mig dog slutte dette punkt positivt: Mange af de seneste års $problem->tilbageskridt skyldes utvivlsomt vort mødelokales beliggenhed. Lad os med vort nye lokale ikke bare håbe på, men arbejde for ny fremgang.

Medlemsbladet Thema Danicum
DSK's medlemsblad Thema Danicum, der udkommer hvert kvartal, er så velredigeret og velskrevet som nogensinde med 28 sider pr. nummer (nr. 119 – 122, juli 2005 – april 2006). Bladet er også i den forløbne sæson udkommet særdeles punktligt, hvilket dets ansvarshavende redaktør Leif Schmidt og løsningsredaktøren Erik Hansen skal have stor tak for.
Originalopgaveafdelingen udgør under de to nævnte det absolutte tyngdepunkt i Thema Danicum – med 12½ til 13½ side pr. nummer, altså næsten halvdelen af bladet. Spalten er skattet langt ud over Danmarks grænser af såvel komponister som løsere, ikke mindst fordi redaktøren er punktlig i alle faser – publicering af opgaver, forsendelse af blade til komponister, ajourføring af løserturneringen og ikke mindst afvikling af domme.
Originalopgaveafdelingen har sit helt eget clou, nemlig Thema Danicums opgave nr. 10.000. Denne er meget fortjent tildelt den engelske komponist Chris Feather, en af verdens bedste konstruktører af hjælpematter og flittig bidragyder af opgaver til bladet.
I de seneste fire numre har der dog kun været afviklet en enkelt dom, nemlig i nr. 121: TD's #3 2002-2003: Dommer: Mirko Degenkolbe, Tyskland – 1. pr. Hugo Knuppert!
Som i de foregående år har bladets redaktør, Leif Schmidt, været den flittigste leverandør af artikler af allehånde slags: Det gælder forsideartiklerne 'Hvad de finder på!", "Pioneropgaver" og "Fotografiske kopier" i nr. 119, 120 hhv. 121. Det gælder artikler af problemteknisk karakter: "Vi glemmer jer aldrig" (Montgomery-temaet) og "Seværdigheder" (begge nr. 119), "Forførelser og skinspil" (nr. 120) og "Det populære kvarter" (Grab-temaet) og "Sjælevandring/Plagiat" (begge nr. 121). Og det gælder causerende artikler som "Den brogede side" i DASF's Arbejder-Skak (nr. 119), mødereferater som "DSK's sommermøde" (nr. 120) og biografiske artikler som "Eigil Johansen 90 år" og "Alexander Hildebrand in memoriam" (begge nr. 120). Dertil kommer endelig en række mindre sager.
Ind som nr. 2 kommer lige så meget traditionen tro Lars Larsen, dog ikke så dominerende som tidligere. Men han er da i hvert fald repræsenteret med et vægtigt indslag i hvert nummer: "Det populære kvarter" (Dombrovski-temaet) (nr. 119), "Skinspil" (nr. 120), "Elleve udvalgte", "Danske Turneringsudmærkelse" (Alle 7 opgaver af Lars Larsen selv!) (skrevet sammen med Leif Schmidt) (nr. 121) og "Elleve udvalgte!" (11 opgaver med motivet binding/frigørelse af en stærk brik) (nr. 122).
Andre danskere har kun bidraget sporadisk: Poul Hedegaard Jensen med "Den grimme ælling" (nr. 119), Danny Kristiansen med "Opslagstavlen (nr. 119), Henrik Juel med "Retronød 14" og Niels Lauritzen med "En læsers bekendelser" – en kritik af hvad han finder lidt for sammenspiste og specialiserede problemister, også som disse kommer til udtryk i Thema Danicum. Dertil kommer endelig et par mødereferater og biografier: Bjørn Enemarks referat "48. problemkongres – Eritrea, Grækenland 2005" (nr. 121), samt mine artikler "DSK’s generalforsamling 2005-04-21" (nr. 119), samt "Leif Schmidt 70 år" og "Jens Hartung Nielsen stormester i K-skak" (begge nr. 122).
Endelig har en række udlændinge bidraget med vægtige artikler, ikke mindst et par nordmænd. Espen Backe, Norge: "Alfred Karlstrøm – en allsidig problemkunstner" (nr. 119) og "Problemterminologi fra nord" (nr. 122 – tilegnet Leif Schmidt 70 år). Niels Adrian Bakke, Norge: "Allforvandling med modellmatter" (nr. 120) og "Ideer og temaer oppfunnet av danske forfattere" (nr. 122 – tilegnet Leif Schmidt 70 år). Theodor Steudel, Tyskland: "Allumwandlungen im Circe-Hilfspatt" (nr. 120) og Alessandro Cuppini, Italien: "A murder" (nr. 122 – tilegnet Leif Schmidt 70 år).
Hvad det sidste nummer angår, har redaktøren ikke kunnet undgå rosende omtale i forbindelse med sin 70 års fødselsdag. Forsiden og de følgende sider er formandens biografi af ham, næsten alle opgaverne i originalopgaveafdelingen er tilegnet ham, der gælder også tre udenlandske forfatteres artikler, og endelig præsenterer bagsiden en række lykønskninger fra verdenskendte og taknemmelige problemkomponister. Naturligvis fuldt fortjent!
Hvor jeg om møderne kunne konstatere, at det var gået dårligt med disse i den forløbne sæson, men at der dog var håb forude, må jeg – desværre - forholde mig omvendt, hvad angår Thema Danicum. Her går det stadig rigtig godt – til gengæld tegner fremtiden ikke godt. De seneste år har Leif Schmidt og Erik Hansen trukket det store læs, men de er nu begge over 70 år, og deres kræfter og helbred bliver ikke bedre med årene. Erik Hansen har allerede meddelt, at han trækker sig med udgangen af 2007, og Leif Schmidt forbereder også en afvikling af sit arbejde. Begge er de meget ordholdende, og de ønsker ikke at lade deres komponister i stikken med pludselig afgang – og dem der kender til problemredaktioners lange seje træk, bl.a. med afvikling af domme, kan nok se, at et eventuelt ophør af deres arbejde vitterligt skal forberedes.
For det helt store problem er, at der intetsteds synes en afløser for Leif Schmidt. I erkendelse af dette har jeg foreslået ham følgende: "Da du har været indbegrebet af Thema Danicum lige fra dette blads start i 1976, er der ingen grund til, at nogen anden fører dette blad videre i stærkt formindsket kvalitet og kvantitet. Når du derfor holder op, er det mit forslag, at andre udgiver et blad med et andet navn og ud fra helt andre forudsætninger." Dette forslag går Leif Schmidt selv ind for. Og vi må så til den tid nøjes med at se $problem->tilbage på Thema Danicum æraen som en guldalder for Dansk Skakproblem Klub.
Dette betyder tillige, at Lars Larsens idé med atter at bringe originale #2, som jeg fuldt ud kan gå ind for, ikke vil blive realiseret.

Skakbladet og andre blade med problemskak
Siden omlægningen af Skakbladet i 2003, bl.a. med nyt format, er dette udkommet 8-9 gange om året – i 2005 udkom det ni gange. Med omlægningen skete der også en formindskelse af den plads, der blev stillet problemskakken til rådighed.
I 2005 opstod desværre en konflikt vedrørende en løsers, H. C. Hansen, tildeling af point i Løserturneringen. Han fandt ikke, at jeg rettidigt meddelte en rettelse vedrørende hans point, og da jeg fandt, at redaktøren Thorbjørn Rosenlund mistænkte mig for uærlighed, valgte jeg at trække mig med udgangen af 2005. Jeg nåede således at være redaktør af Skakbladets problemspalte i ni fulde år (januar 1997 – december 2005). Jeg må sige, at jeg har været glad for jobbet, men at jeg for tit har skullet stå skoleret for redaktøren – hvorfor jeg tidligere har været ved at gå fra jobbet.
Hvad der reelt piner mig er, at jeg har været uhyggeligt bagud med at sende de numre af Skakbladet til de komponister, der har originalopgaver deri, samt få afviklet domme. Her har samvittigheden virkelig naget mig – og min beundring for Leif Schmidts indsats over for hans komponister er vokset i takt hermed. Men pudsigt at en hysterisk oppustet småsag skulle føre til afgangen.
Min afløser er blevet Hans Larsen, Hillerød, der er en fremragende løser (se eksempelvis hans biløsning til en af Walther Jørgensens opgaver i "Danske Miniaturer" (Thema Danicum, nr. 121, side 11 (29 træk i st. for de oprindelige 51!)). Desværre synes Hans Larsen ikke at anvende den stringens ved offentliggørelsen af opgaver, som international problemskak kræver. Jeg kan derfor ikke viderebringe ham de originalopgaver, jeg har fået tilsendt med henblik på offentliggørelse i Skakbladet, men må returnere disse til de respektive komponister.
Jeg har talt med Thorbjørn Rosenlund om problemet, men han har altså erkendt og godkendt, at Hans Larsen arbejder ud fra et andet koncept. Dette indebærer risikoen for, at Skakbladets problemspalte for første gang, siden det så dagens lys i 1904 ikke samarbejder med landets problemkomponister. Man kan dog håbe på, at den populariserede form kan vække lysten til at beskæftige sig med opgaver hos almindelige skakspillere.
Som i de foregående år har nogle af vore medlemmer fortsat ydet en indsats for udbredelsen af kendskabet til problemskak i de medier, de har adgang til at skrive i. Det drejer sig om Erik Hansens problemspalter i Helsingør Skakklubs blad "En Passant" og Arbejdernes Skakforenings blad "Arbejder-Skak", Bjørn Enemarks problemspalte i Rødovre Skakklubs blad "Interne træk" og min egen problemspalte i Danmarks Blindeskaks blad på punktskrift "Braille-Skak".
Desværre måtte jeg droppe min problemspalte "Skakopgaven" i Brønshøj-Husum Avis, en ugentlig lokalavis, idet redaktøren alt for ofte undlod at bringe den med stor irritation for såvel løsere som mig selv. Den blev bragt sidste gang den 30/3-2005 med en opgave, der aldrig blev bragt nogen løsning på!? Så brat stoppede den spalte.
Dette var i øvrigt blot en af mange grunde til, at jeg pr. nytår 2005-2006 gik over til konkurrenten Lokal@viserne (Brønshøj-Posten m.fl.), hvor jeg påtænker at begynde en skakspalte snarligt.
Endelig skal her siges, at skakspillet i almindelighed også i den forløbne sæson led et $problem->tilbageslag, idet skakspalten ved Jørn Sloth i BT ophørte i sommeren 2005. Jeg havde kort forinden fået en aftale med Jørn Sloth om at bringe en af mine originalopgaver i BT som led i et PR-fremstød for dansk problemskak, men det standsede altså, før det kom i gang!? Nu blev opgaven i st. f. bragt i Skakbladet 2005, nr. 7 (nr. 13296).

Særlige aktiviteter
Den forløbne sæson hører til de mange, der ikke har budt på nogen dansk problemskakbog. De to udgivelser, jeg bebudede under sidste formandsberetning, er stadigvæk ikke realiseret. Jeg kan dog sige, at den af Leif Schmidt redigerede "Jan Mortensen – Udvalgte artikler og opgaver" (Vissings Forlag) blev afleveret hos Islev Tryk for 1½ måned siden! Så den må da snart komme. Dertil kommer, at "Retrospil – principper og ideer i retrograd analyse" på basis af manuskript af Jan Mortensen, men opdateret og redigeret af Henrik Juel og Leif Schmidt, også ventes snart at udkomme. Den finansieres af Jan Mortensens enke, Kirsten Mortensen.
Endelig forventes i løbet af nogle få måneder bogen "Festskrift til Leif C. Schmidt 70 år" (Vissings Forlag). Den redigeres af mig og skulle være udkommet på selve dagen, den 14. april 2006, men lever smukt op til traditionen om, at danske problembøger udkommer forsinket. Der er allerede indkommet vægtige bidrag om problemskak af bl.a. Erik Hansen, Børge Hansen, Bent Kristensen, Bjørn Enemark og min ringhed.
Lad mig endelig omtale min foredragsvirksomhed. For et års tid siden annoncerede jeg "foredrag om problemskak". Det har til dato kun resulteret i en positiv henvendelse, der til gengæld var meget positiv, nemlig fra Skakklubben Evans i Vejle, der betalte min rejse, samt 1000 kr. til DSK for indsatsen. Til gengæld erfarede jeg, at de op mod fyrre tilhørere fik et godt udbytte af mit foredrag, der hovedsageligt byggede på DSK's bog "Skakopgaven", 1942. Jeg fik i øvrigt lejlighed til at bringe et udførligt referat af mødet i Skakbladet, 2005, nr. 9.
Men jeg kunne da godt tænke mig, at andre skakklubber reagerede som Evans, hvis formand i øvrigt er den stærkt probleminteresserede Preben Sørensen (medlem af DSK).

Den nærmeste fremtid
Takket være vort medlem Bjørn Enemarks gode kontakter til Københavns Skak Union står DSK bag arrangementet "Åbent DM i skakproblemløsning" tirsdag den 25. juli kl. 19.30 i forbindelse med Copenhagen Open i Høje Taastrup. Hertil bør alle gode kræfter i klubben bidrage for at bringe problemskakken fremad. Sidst vi havde mulighed for at deltage i et lignende arrangement var for præcis ti år siden, nemlig i Kulturby 96, hvor vi deltog i Brøndbyhallen med såvel udstilling som "Åbent DM i skakproblemløsning" – hvilket netop gav Bjørn Enemark som medlem!
En anden begivenhed – og den står såmænd Bjørn Enemark også for – er deltagelsen i 8. WCCT. Med Bjørn Enemark som entusiastisk leder klarede vi os faktisk fint ved 7. WCCT – så vi kan altså stadig vise flaget! Alle opfordres til at bidrage med opgaver.
Endelig kan klubben fejre sit 75 års jubilæum den 14. januar 2007. Jeg forestiller mig i den forbindelse en lille sammenkomst, hvortil hver især må betale, idet klubben ikke har midler til at erholde udgiften til en jubilæumsfest, hvilket også ville være uretfærdigt for de provinsboer, det reelt ville være for dyrt at deltage for. Hvorledes arrangementet skal løbe af stabelen lader jeg være op til debat.

Kaare Vissing Andersen
Brønshøj, den 20. april 2006