DSK's generalforsamling 2012 - formandens beretning v/ Kaare Vissing Tilbage til forsiden

Dansk Skakproblem Klubs generalforsamling den 26. april 2012
Formandsberetning ved Kaare Vissing Andersen


Da den forløbne sæson - i modsætning til den foregående - har været så behageligt fri for dødsfald, kan jeg straks gå over til de punkter, der beskriver de initiativer, der er taget fra bestyrelsens side. Endelig vil jeg i lighed med mine seneste beretninger ridse mine visioner op for den kommende tid. Denne formandsberetning kommer derfor til at omhandle følgende punkter: 1) DSK's kvartalsblad Problemskak + 2) De månedlige møder + 3) Særlige aktiviteter + 4) Visioner.

Medlemsbladet
Vores medlemsblad Problemskak er i de bedste hænder hos Bjørn Enemark. Bladet så dagens lys i 2008, hvor det skulle søge at tage arven op efter det udmærkede Thema Danicum, som Leif Schmidt reelt stod bag i samfulde dets 32 år. Både hvad angår layout og indhold har Problemskak samme høje kvalitet som Thema Danicum, og det udkommer lige så regelmæssigt, fire gange om året og på 28 sider hver gang, dog i den forløbne sæson med et enkelt nummer på 32 sider pga. af en fire sider lang indholdsfortegnelse.
Desværre er et par af bladets medarbejdere faldet fra på det sidste pga. høj alder og sygdom. Jeg tænker her på de tidligere så enormt produktive Lars Larsen og Leif Schmidt.
Sidstnævnte har dog præsteret en enkelt artikel i de fire numre, der er udkommet siden sidste generalforsamling. Det er også gået tilbage med bidrag fra udenlandske problemister, idet kun nordmanden Nils Adrian Bakke har leveret en artikel. Så meget desto mere glædeligt er det, at redaktøren Bjørn Enemark har leveret så meget og godt varieret stof. Reelt skrives Problemskak kun af en flittig kvartet, og jeg skal her fortælle om dennes indsats.
Redaktøren Bjørn Enemark er meget naturligt Problemskaks største bidragyder, ligesom han ene mand står for bladets tyngde i form af løserturneringen, hvor han midt i bladet bringer 1 side med introduktion og 2 sider med 18 opgaver, hovedsageligt originale, samt sidst i bladet cirka 5 sider med løsninger og ajourføring af turneringstabellen. Dermed udgør løserturneringen i gennemsnit hele 8 sider af bladets 28.
Dertil har han præsteret en lang række artikler om hovedsageligt fantasiskak, og han har dermed placeret sig som klubbens fornemmeste ambassadør på denne vitale del af problemskakken. Lad mig nævne de mange artikler med antal sider i parentes: Nr. 15: "#n med flere løsninger" (1) + "Funktionærskak" (1) + "Et fejlplaceret h" om parry-skak (1) + "Take & Make" (1) + Nr. 16: "Asymmetri" (3) + Nr. 18: "Sort til hvidt og omvendt" (4) + "Andernach" (1).
Dertil kommer biografiske artikler: Nr. 15: Nekrolog over Bo Lindgren (1) forsiden + Nr. 16: Præsentation af Bo Lindgrens indsats (5) + Holger Helledie, 60 år (2) + Ole Løppenthin, 85 år (½) + Nr. 17: Poul Hedegaard Jensen, 85 år (1/4) + Nr. 18: Præsentation af årets løser: Romuald Lazowski, 420 point af 435 mulige (1/4).
Bjørn Enemark viser også med en række artikler, at han er DSK's vigtigste bindeled til den internationale problemskak: Nr. 16: "Årets studie 2010" (1) forsiden + Nr. 17: "54. WCCT" (6) forsiden+ Nr. 18: "1SC 2012" (2) forsiden.
Det er naturligvis også blevet til diverse andre artikler og kommentarer fra Bjørn Enemarks hånd: Nr. 16: "Klings problem"(½) + Nr. 17: "Klings problem" (4) + "Julestue" (1) + En kommentar til den svage deltagelse ved Det åbne DM i problemskakløsning 2011 (1/4).
Endelig har redaktøren meget naturligt stået for de af bladets sider, som skaber overblik over dette: Således består side 2 i hvert nummer af kolofon + indholdsfortegnelse + oversigt for de kommende møder i DSK. Dertil de ekstra 4 sider med Indholdsfortegnelsen for Problemskak 2010-2011 i nr. 16.
Af Problemskaks i alt 116 sider i den forløbne sæsons fire numre (15-18) har Bjørn Enemark præsteret de 69¾, altså langt over halvdelen.
Henrik Juel har leveret fire artikler til den forløbne sæsons Problemskak - en til hvert nummer og alle om og med bevispartier og anden retrograd analyse. Artiklerne har været disse: Nr. 15: "Messigny 2009" (3) + Nr. 16: "En anden ung student" om Nikolai Beluhov (3½) + Nr. 17: "Messigny 2011" (5) + Nr. 18: "Den hollandske troldmand" om Harry Goldsteen (3). I alt 14½ sider af højeste kvalitet.
Efter længere tids sygdom er vores meget trofaste medlem Erik Hansen atter fit for fight og har genoptaget sin serie "Glemte danske komponister" med 2 sider i nr. 17 og 3 sider i nr. 18. I alt 5 sider.
Jeg selv har hovedsageligt bidraget med artikler i min serie om studier: Nr. 15: "Studier V - fæstning og forvandlinger" (5) + Nr. 16: "Studier VI - matter i studier (1:3) (4½) + Nr. 18: "Studier VII - matter i studier (2:3) (3½). Dertil er det blevet til et par artikler i min egenskab af formand og sekretær: Nr. 15: "Generalforsamlingen" (2½) + Nr. 18: "Det åbne DM i problemskakløsning 2011" (l¾). I alt 17¼ side.
Vort før så flittige Leif Schmidt er desværre igennem de seneste år blevet mere og mere syg, men til nr. 15 præsterede han et smukt portræt med artiklen "Bjørn Enemark 70 år!" på 3 sider. Og i nr. 17 kom så sæsonens eneste indlæg fra en udlænding, nordmanden Nils Adrian Bakke, "Holger Helledie", der på en enkelt side beskriver et tidligere frugtbart samarbejde mellem Helledie og Bakke.
Lad mig endelig omtale originalopgaverne i Problemskaks løserturnering, der i hvert nummer bringer en opgave på forsiden og 18 inde i bladet, altså 19 opgaver i alt. Antallet af originalopgaver i de enkelte numre har været disse: Nr. 15: 19 (altså samtlige) + Nr. 16: 18 + Nr. 17: 16 + Nr. 18: 16.
Under gennemgangen af de danske bidragydere blev jeg meget overrasket over den svage danske repræsentation: Nr. 15: En af Per Grevlund + Nr. 16: En af Lars Larsen + Nr. 17: En af mig selv+ en halv af Bjørn Enemark (i samarbejde med Manfred Nieroba) + Nr. 18: En af både Erik Hansen, Bjørn Enemark og mig selv. At jeg således kunne konstatere, at jeg topper listen med to opgaver, chokerede mig en del.
Til gengæld er det glædeligt, at så mange af verdens ypperste problemkomponister bidrager med originalopgaver til Problemskak. Jeg nævner i flæng de flittigste: Rolf Uppström, Christer Jonsson, Christopher Jones, Manfred Nieroba, Leonid Makaronez, Eugene Fomichev, György Bakcsi og Vladimir Kuzmichev. Dette dokumenterer den respekt, der står om bladet og dets redaktør!

Møderne
DSK's møder er i den forløbne sæson foregået efter samme mønster som de seneste mange år: Generalforsamling i april, problemmøde i maj, sommermøde eller havemøde i juni, pause i juli-august, samt et problemmøde i hver af månederne september-marts, altså ti møder i alt. Sommermødet foregår på en søndag eftermiddag i min kolonihave, H/F Brønshøjholm Haveby nr. 16 i Brønshøj, mens de andre møder foregår på torsdag aftener i Kulturhuset Pilegården i Brønshøj. Lad mig kort skitsere de ti møder:
Torsdag den 28. april 2011 afholdtes generalforsamling, hvori der deltog syv medlemmer (formanden Kaare Vissing, kassereren Steen Christensen, bestyrelsesmedlemmet Bjørn Enemark, samt Pia Vissing Andersen, Leif Schmidt, Bent Martin Muus og Bjørn Nielsen). Dertil dukkede en interesseret op, Michael Mathisen. Hele bestyrelsen blev genvalgt, heraf Erik Hansen og Henrik Juel in absentia. I alt 8 mødedeltagere (mod 6 året forinden). Torsdag den 12. maj holdt Bjørn Enemark foredraget "9. WCCT", som blev hørt af fire medlemmer: Leif Schmidt, Steen Christensen, Poul Hedegaard Jensen og mig selv. I alt 5 mødedeltagere (mod 4 året forinden).
Søndag eftermiddag den 19. juni blev der afholdt sommermøde i min kolonihave. Her introducerede jeg til ære for vores redaktør og i anledning af hans 70-års fødselsdag den 17. august 2011 den såkaldte "bjørnebrik", der sætter mat, bare den siger skak, og jeg viste opgaver med brikken. Desværre deltog i øvrigt kun Pia Vissing Andersen, Bjørn Enemark og Bent Martin Muus i mødet. I alt 4 mødedeltagere (mod 8 året forinden).
Torsdag den 8. september holdt jeg foredraget "Dyr i problemskak" på basis af Steen Christensens bog "Terminologi i skakopgaver: Brætter og brikker", 1998. Til stede var i øvrigt kun Pia Vissing Andersen, Bent Martin Muus og Bjørn Enemark. I alt 4 mødedeltagere (mod 5 året forinden).
Torsdag den 13. oktober fortalte Bjørn Enemark om "Årets WFCC-møde" i Jesi. Dette hørte Pia Vissing Andersen, Steen Christensen, Bent Martin Muus og jeg selv. I alt 5 mødedeltagere (mod 3 året forinden, hvor der blev afholdt Det åbne DM i problemskakløsning).
Torsdag den 10. november blev der afholdt Det åbne DM i problemskakløsning. Som tidligere havde Erik Hansen arrangeret turneringen, men pga. sygdom var han ikke selv til stede. I turneringen deltog kun Poul Hedegaard Jensen, Bjørn Enemark og jeg selv. Jeg vandt turneringen for fjerde år i træk. I alt 3 mødedeltagere (mod 5 året forinden).
Torsdag den 8. december blev der afholdt Julemøde, hvor Bjørn Enemark i lighed med året forinden stillede med yderst interessante opgaver: hjælpematter af Leif Schmidt og Bjørn selv. Ud over Bjørn deltog Pia Vissing Andersen og jeg selv, samt Steffen Nielsen, som er en ung stærk skakspiller med særlig interesse for studier. Ham har vi lov at forvente os en hel del af. I alt 4 mødedeltagere (mod 3 året forinden).
Torsdag den 12. januar 2012 holdt Bjørn Enemark foredraget "Sort til hvidt og omvendt". Ud over foredragsholderen deltog i mødet Pia Vissing Andersen, Steffen Nielsen, Bent Martin Muus, Steen Christensen og jeg selv. I alt 6 mødedeltagere (mod 6 året forinden).
Torsdag den 9. februar holdt jeg foredraget "Feberredninger i slutspil". Det blev overværet af Pia Vissing Andersen, Steffen Nielsen, Steen Christensen, Bent Martin Muus og Bjørn Enemark, samt Michael Dræger og Bo Damgaard Sørensen. De to sidste er medlemmer af Gladsaxe Skakforening, som jeg har haft et vist samarbejde med. I alt 8 mødedeltagere (mod 6 året forinden).
Torsdag den 8. marts holdt Henrik Juel foredraget "Retroproblemer af Nikolai Beluhov". Det blev hørt af Pia Vissing Andersen, Bent Martin Muus, Bjørn Enemark, Bo Damgaard Sørensen og mig selv. I alt 6 mødedeltagere (mod 6 året forinden).
Sammenfattende kan man sige, at der i sæsonens ti møder deltog tilsammen 53 personer, hvilket giver et gennemsnit på 5,3 pr møde. Mod 52 personer og et snit på 5,2 pr møde i sæsonen forinden - en mikroskopisk fremgang.
Det triste er, at vi alle bliver ældre, og f.eks. Leif Schmidt, Erik Hansen og Bjørn Nielsen så godt som har standset deres mødeaktivitet. Det glædelige er, at relativt unge stærke spillere med rod i Dansk Skak Union, er begyndt at komme til vore møder. Det drejer sig om Steffen Nielsen fra Brønshøj Skakforening og om Bo Damgaard Sørensen og kredsen omkring ham i Gladsaxe Skakforening.
Det ville i øvrigt være godt, hvis andre end Bjørn Enemark og jeg selv, samt Henrik Juel en gang om året, ville påtage sig arbejdet med at holde foredrag.

Særlige aktiviteter
Ud over bladet Problemskak og DSK's månedlige møder har der ikke været ret meget aktivitet i DSK i den forløbne sæson. Nogen har der dog været.
Tirsdag den 20. december 2011 var jeg således inviteret til Gladsaxe Skakforenings julehyggeaften. Her holdt jeg foredrag for godt tyve af foreningens medlemmer. Jeg fik lejlighed til at vise en række spektakulære direkte opgaver, samt en enkelt med circe, en enkelt med seriehjælpemat og en enkelt med retrograd analyse. Inden denne aften bragte jeg en stor artikel i GSF's klubblad om dansk problemskaks historie og knyttede en løserturnering dertil. Denne turnering havde en del løsere, ligesom også foredraget fangede tilhørernes interesse. De fleste syntes dog, at fordringer med circe og lignende er noget underligt noget. Men opgaven med seriehjælpemat, komponeret af Pia Vissing Andersen, som var med den nævnte aften, aftvang publikum en begejstret klapsalve!
Også i januar 2012 stod Bjørn Enemark for det danske arrangement af ISC (Den årlige internationale løserturnering, som afholdes samtidig i alle lande), dvs. grundet bortrejse fik han Bjarne Røhder, Damhus Skakklub, til at være vært. Der deltog kun en dansker i turneringen, og det var Steffen Nielsen, der fik 20 point ud af 60 mulige - udmærket for opgaverne er meget svære. Men vi burde kunne stille med langt flere deltagere. Lad os gøre deltagelsen i ISC 2013 til et must for DSK.
Lad mig slutte dette punkt med at fortælle, at jeg boede på LO-skolen i påsken 2012 for at følge DM i almindelig skak og for at fortælle om problemskak til dem, jeg nu faldt i snak med, og det skabte da en vis interesse, men næsten alle almindelige skakspillere stiller sig meget skeptiske over for fantasiskak. Glædeligt var det dog, at Københavns Skak Unions formand Siegfred Haubro, endda helt af sig selv foreslog, at DSK arrangerer en løserturnering under Copenhagen Open / Politiken Cup i sommeren 2012.

Visioner
DSK har i den forløbne sæson atter præsteret et medlemsblad og en række møder af bedste kvalitet, men vi må gøre mere for at få de menige medlemmer til at modtage disse tilbud med aktivt modspil. Med tanke på Bjørn Enemarks store arbejde med løserturneringen i Problemskak, og de mange danske og internationale problemkomponister, der bidrager dertil med opgaver i verdensklasse, er det beskæmmende så få løsere turneringen har - her må jeg i øvrigt gribe i egen barm. Jeg har selv leveret to originalopgaver til de seneste fire numre og vil da gerne have, at så mange som muligt gider forsøge at løse dem.
Det er også trist, at ikke flere af vore medlemmer i hovedstadsområdet kommer til vore møder, men vi, der arrangerer dem, agter stadig at gøre dette. Passiviteten skal nok ses på baggrund af almindelig tilbagegang inden for skakken, og at folk ikke tager så meget ud om aftenen som førhen.
Ærgerligt er det også, at det ikke mere er et medlem af DSK, der redigerer problemskak i DSU's organ Skakbladet. Derved har vi mistet livlinen til almindelige danske skakspillere. Det ville være rart at få genetableret denne livline.
I det hele taget er kontakten til den almindelige danske skakspiller vanskelig, for alt for problemskak med fantasibrikker og underlige fordringer, samt ikke mindst alt for komplicerede opgaver skræmmer de fleste - for ikke at sige næsten alle.
Vi, der beskæftiger os med moderne problemskak, ved, hvor fascinerende fantasiskakken er, men skal andre drages af den, må det ske nænsomt med direkte opgaver og studier. Derfor synes jeg også, at vort blad og vore møde er så velafbalancerede, som man kan ønske - lige dele fantasiskak ved Bjørn Enemark og retrograd skak ved Henrik Juel på den ene side og studier ved mig selv på den anden side.
Hvad retrograd-opgaver angår, ved jeg, at sådanne i mere enkle udgaver ofte har glædet almindelige skakspillere, fordi der er noget gådefuldt a la Sherlock Holmes over dem. Til sommer agter jeg atter at bo nogle dage på LO-skolen i Helsingør - denne gang for at promovere problemskakken under Copenhagen Open / Politiken Cup. Som nævnt har Siegfred Haubro fra KSU tilbudt, at DSK kan afholde en løserturnering i forbindelse hermed. Jeg ser gerne, at vi her sætter alle vore kræfter ind på at arrangere en sådan - meget gerne som årets Det åbne DM i problemskakløsning, så vi kan få flere deltagere med end de tre, som har været tilfældet de sidste to år.
Lad mig endelig opfordre alle DSK's medlemmer til så vidt muligt at missionere vores særlige, charmerende gren af skakspillet for almindelige skakspillere, især dem der er medlemmer af DSU. Lad os gøre det ved at præsentere dem for enkle, spektakulære direkte opgaver og studier, helst med få brikker. Men forsøg også med en enkelt spektakulær selvmat eller hjælpemat!
Lad mig endelig slå fast, at vi ikke alene har en mission at udføre med henblik på at udbrede kendskabet til skakopgaver. Vi har også en arv at varetage. Gennem halvandet hundrede år har danske problemister komponeret et skatkammer af skakopgaver. Vi er blevet tildelt det ansvarsfulde hverv at søge kendskabet til disse udbredt og bevaret. Lad os gøre dette med entusiasme!

Torsdag den 26. april 2012
Kaare Vissing Andersen
Formand for
Dansk Skakproblem Klub