DSK's generalforsamling 2013 - formandens beretning v/ Kaare Vissing Tilbage til forsiden

Dansk Skakproblem Klubs generalforsamling den 25. april 2013
Formandsberetning ved Kaare Vissing Andersen


Den forløbne sæson har på mange måder været ganske udmærket for Dansk Skakproblem Klub, men i efteråret 2012 kastede en sky dog sin triste skygge over vores forening. Det skete ved meddelelsen om vor gode ven, Leif Carl Schmidts død den 14. november. Leif var ramt af en alvorlig sygdom i næsten 40 år, men må på den anden side have været i besiddelse af en beundringsværdig styrke, så han alligevel nåede at blive 76 år. Leif havde en usædvanlig evne til at være fokuseret, og til vores gavn og glæde var hele hans skabertrang og sociale indstilling rettet mod at gøre noget for problemskakkens sag – når ellers hans civile arbejde samt solide og rige familieliv var tilgodeset. Som problemkomponist var han ihærdig til det sidste, kun hans veludviklede selvkritik var skyld i, at det kun blev til cirka 200 skakopgaver fra hans ånd & hånd. Så sent som til den for nyligt afholdte WCCT, bidrog han med en opgave. Sin helt store præstation ydede han dog på det litterære og redaktionelle område. Således skrev han en række ganske fremragende bøger, hvori han bl.a. portrætterede nogle af Danmarks største problemkomponister. Alligevel må hans hovedværk siges at være problemklubbens blad Thema Danicum, som han reelt redigerede i dettes samfulde 32 år, 1976-2007, om end han kun var den formelle, ansvarlige redaktør fra og med juli 1994. Dertil må siges, at han i en årrække reelt virkede som foreningens formand, såvel under Jan Mortensens som mit formelle formandskab.
At Leif fik sig noget af et chok, da han på vores generalforsamling den 20. april 2006, mindre end en uge efter sin 70-årsfødselsdag, blev udnævnt til æresmedlem, siger alt om hans indstilling til arbejdet med problemskak. Det var en glæde for ham at udføre dette – og han skænkede ikke ære og udnævnelser ret mange tanker. Men sjældent har en udnævnelse til æresmedlem i DSK været så velfortjent!
Lad os ære og mindes Leif Carl Schmidt med et minuts stilhed!

*

Lad mig i lighed med de forgangne år fremlægge min beretning i denne rækkefølge: 1) DSK’s kvartalsblad Problemskak + 2) De månedlige møder + 3) Særlige aktiviteter + 4) Visioner.

Medlemsbladet Problemskak (en analyse af sæsonens fire numre, 19-22)
Vi troede det næppe – at vi med Leif Schmidts ophør som redaktør af Thema Danicum – nogensinde skulle få et medlemsblad, der var så godt. Men den skepsis har Bjørn Enemark for alvor gjort til skamme! Siden 2008 har han på bedste vis taget den tunge arv op, og det blad på normalt 28 sider, Problemskak, som han sender ud hvert kvartal er ganske enkelt fremragende. Det er så alsidigt, som man kan ønske sig. Der er både noget for de praktiske skakspillere, der måske er lidt sky overfor for megen fantasiskak, og der er noget for feinschmeckerne inden for denne avancerede genre, der jo åbner dørene for de virkelige nyskabelser inden for den gren af skakspillet, vi dyrker.
Hvad angår artikler af særlig interesse for den almindelige skakspiller vil jeg gerne fremhæve Bjørn Enemarks Liniespærringer (nr. 20, side 11-12), der tager gode, gamle temaer op som Grimshaw, Novotny, Plachutta og Wurzberg-Plachutta. I samme moment vil jeg nævne Erik Hansens serie Glemte danske problemister, der ud over oftest at bringe direkte opgaver ridser runer over en række af vore forgængere, der fortjener at blive erindret. I al beskedenhed vil jeg også nævne min egen serie om slutspilstudier, et emne der har været efterspurgt af vores medlemmer. Enkle og instruktive direkte matter og slutspil, helst i miniatureform, er efter min mening det bedste springbræt til at bringe sine udøvere videre i problemskakkens eventyrlige verden.
Hvad angår artikler om fantasiskak, der hovedsageligt henvender sig til de mere avancerede, har vi to skribenter, der falder i øjnene, Henrik Juel og Bjørn Enemark. Jeg skal siden komme ind på deres betydelige bidrag i den forløbne sæsons fire numre af vores blad.

Desværre kan numrene 19-22 ikke fremvise nogen egentlig artikel af en ikke-dansker. Det er ellers forfriskende, når der kommer et pust udefra. Dog kan vi glæde os over to domme af hhv. en svensker og en tysker af højeste internationale format. I nummer 21 (side 3-13) bringer Kjell Widlert sin minutiøse og for dansk problemskak særdeles opmuntrende dom over Problemskaks Fantasi 2008-2010, der talte ikke færre end 52 opgaver! Widlert uddelte ikke færre end 21 udmærkelser, hvoraf 12 kom de danskere deltagere til gode! René J. Millour vandt 1. præmien, men såvel Per Grevlund som Erik Hansen og Bjørn Enemark samt posthumt Verner Johnsen, Jan Mortensen og Leif Schmidt opnåede hædrende og rosende omtaler. I nummer 22 (side 1 + 3-9) bringer Hans Gruber sin ligeledes minutiøse dom over Problemskaks Fantasi 2011-2012, der talte 58 problemer. Her vandt Dragan Lj. Petrovic 1. præmien, mens Per Grevlund og Erik Hansen opnåede henholdsvis en hædrende og en rosende omtale.
Derudover kan Problemskak takke en trofast og flittig kvartet sit høje faglige niveau. Redaktøren Bjørn Enemark er naturligvis bladets største bidragyder. Ikke mindst er han ene mand om at stå for det enkelte nummers tyngdepunkt, Løserturneringen, hvor han på forsiden bringer en titelopgave, normalt en originalopgave, midt i bladet bringer en side med information og to sider med i alt 18 opgaver, hvoraf de fleste er originalopgaver, (i nummer 19 var der sågar tre sider med i alt 27 opgaver!) samt i slutningen af bladet 4-6 sider løsninger. Med tilsammen cirka 8 sider af et nummer på 28 udgør Løserturneringen dermed mere end en fjerdedel af bladet.
I de her omtalte fire numre har Løserturneringen budt på 89 opgaver, hvoraf hele 85 er originalopgave, deriblandt 24 af danskere! Og originalopgaver er for alvor et problemskak-blads hjerterum. At der altså er hele 6 originalopgave i gennemsnit i de seneste fire numre, kan man dels takke trangen til at hylde Erik Hansen i forbindelse med hans 80-års-fødselsdag den 1. august 2012, dels Bjørn Enemarks fremragende idé med at indføre kompositionsøvelser.
Apropos tilegnelse af skakopgaver, så har dette den store fordel for ophavsmanden, at ordet original ikke kommer til at stå i forbindelse med komponisten, men med den han tilegner opgaven!
Lad mig her nævne de otte danskere, der har bidraget med originalopgaver (det to gange nævnte halve er en opgave komponeret af de Børge Hansen og Bjørn Enemark i kompagniskab):
Børge Hansen, 4½, Henrik Juel, 4, Bjørn Enemark, 3½, Erik Hansen, 2, samt Steen Christensen, Steffen Slumstrup Nielsen (Debut!) og Lars Larsen hver 1. Som rosinen i pølseenden må jeg i al ubeskedenhed nævne, at jeg selv har bidraget med 7 af slagsen.
Ud over Løserturneringen har Bjørn Enemark præsteret væsentlige artikler som SORT til HVID og omvendt (2)) i nr. 19, den ovenfor nævnte Liniespærringer og Spectral Realm Chess i nr. 20, m.m. Dertil kommer, at det er ham frem for nogen i DSK, der har kontakt til udenlandsk problemskak. Han deltog også i år i verdenskongressen, hvilket kom til udtryk i artiklen 55. WCCC i Kobe i nr. 21, og han står for den danske afdeling af den verdensomspændende løserturnering ISC. Om ISC 2013 skriver han i nr. 22, at der blandt 208 løsere var tre danskere, Steffen Nielsen, der blev bedst placerede dansker som nr. 56-58 med 29½ point af 60 mulige, Poul Hedegaard Jensen, der var turneringens ældste deltager, og Bent Martin Muus.
Endelig er det normalt Bjørn Enemark, der skriver personalia: Udførligt om Erik Hansen, 80 år, og mere kortfattet om Børge Hansen, 85 år, og Jens Kristiansen, 60 år, alle i nr. 19. Dertil kommer endelig redaktørens fundamentale pligter med kolofon, bestyrelsesliste og lignende.
Med andre ord har Bjørn Enemark også i år udført et stort og livsnødvendigt arbejde for vor forening!
Henrik Juel, er en af vore fremmeste udøvere af fantasiskak og retrograd analyse, og han medvirker i stærk grad til vort blads kvalitet. I den forløbne sæson er det sket med artiklerne Tre bevispartier i nr. 19, Messigny 2012 om en retrograd-løserturnering i nr. 20, og Tilføj brikker i nr. 22.
Erik Hansen har bidraget med tre artikler Glemte danske problemister. Seriens nr. 14 om Ingvar Iversen (1855-1924) blev bragt i nr. 19, dens nr. 15 om Hans Dahl (1876-1958) i nr. 20, og dens nr. 16 om Otto Simon Meisling (1853-1927) i nr. 22. Lad os alle håbe på, at der om føje år dukker en ny Erik Hansen op, der kan skrive lige så pænt om hver af os!
Lad mig endelig nævne mine egne få bidrag: I nummer 20 havde jeg den store glæde at skrive om Det åbne DM i problemskakløsning 2012, en stor succes for vor forening, som jeg siden vil komme ind på! Derimod var det med blandede følelser, at jeg skrev nekrologen over Leif Schmidt i nr. 21. Det skete med sorg, men også med glæde over at tænke på det gode venskab, jeg har haft med ham i næsten 50 år, deraf de cirka 45 år med fælles arbejde i skakspillets tjeneste, redaktion af skakblade og udgivelse af bøger med meget mere. Endelig har jeg bidraget med to artikler til nr. 22, idet den kære redaktør strammede tommelskruerne, så jeg langt om længe kunne komme i gang med min serie om studier, denne gang nr. 8 i rækken. Dertil er det blevet til en side med fire originale hjælpematter, som redaktøren til min store glæde har formidlet med en smuk og indbydende layout.
Konklusion: Vi har et så godt og smukt problemskakblad som nogensinde!

Møderne
DSK’s møder er i den forløbne sæson foregået efter samme mønster som de seneste mange år: Generalforsamling i april, problemmøde i maj, sommermøde eller havemøde i juni, pause i juli-august, samt et problemmøde i hver af månederne september-marts, altså ti møder i alt. Sommermødet foregår på en søndag eftermiddag i min kolonihave, H/F Brønshøjholm Haveby nr. 16 i Brønshøj, mens de andre møder foregår på torsdag aftener – i den forløbne sæson til og med november i Kulturhuset Pilegården i Brønshøj, siden på Ipsens Kaffebar i samme bydel. Lad mig kort skitsere de ti møder i 2012/13:
Torsdag den 26. april 2012 afholdtes generalforsamling. Heri deltog 7 medlemmer (formanden Kaare Vissing Andersen, kassereren Steen Christensen, bestyrelses-medlemmerne Bjørnemark og Henrik Juel, samt Pia Vissing Andersen, Bjørn Nielsen og Bent Martin Muus). Hele bestyrelsen blev genvalgt, heraf Erik Hansen in absentia. I alt 7 mødedeltagere. Bent Martin Muus blev valgt som revisor og Pia Vissing Andersen som revisorsuppleant.
Torsdag den 10. maj 2012 holdt jeg foredrag om skakopgaver med fordringen circe. Dette skete for bare 2 tilhørere, Steen Christensen og Steffen Nielsen. I alt 3 mødedeltagere.
Søndag den 17. juni 2012: Sommermøde i formandens have: Diverse skakopgaver. Til stede var ud over værten Bjørn Enemark, Bjørn Nielsen, Bent Martin Muus, Erik Hansen, Henrik Juel og Steen Christensen. I alt 7 mødedeltagere.
Torsdag den 13. september 2012 holdt jeg foredraget Udvikling af studier. Tilhørerne var Bent Martin Muus, Steffen Nielsen og Bjørn Nielsen samt en gæst, Klaus Yssing, fra Brønshøj Skakforening. I alt 5 mødedeltagere.
Torsdag den 11. oktober 2012 var der åbent bestyrelsesmøde, men der var også afsat tid til at se på skakopgaver. Formanden orienterede om en varslet kraftig huslejeforhøjelse i Kulturhuset Pilegården, men kunne med glæde fortælle, at han havde skaffet et nyt lokale i Ipsens Kaffebar, som klubben kunne benytte gratis. Til stede var udover ham Pia Vissing Andersen, Steffen Nielsen, Bent Martin Muus, Henrik Juel, Steen Christensen og Bjørn Enemark. I alt 7 mødedeltagere.
Torsdag den 8. november 2012. DSK’s sidste møde i Pilegården. Bjørn Enemark fortalte om og viste opgaver fra årets WCCC-møde, der fandt sted i Kobe i Japan. Til stede på mødet var udover foredragsholderen endvidere Henrik Juel, Steen Christensen, og Bjørn Enemark. I alt 4 mødedeltagere.
Torsdag den 13. december holdt DSK så sit første møde på Ipsens Kaffebar, Brønshøjvej 14. På programmet stod den traditionelle julehygge med kaffebord og opgaver med relation til julen. Deltagerne var Bent Martin Muus, Steffen Nielsen, Steen Christensen, Bjørn Enemark og Kaare Vissing Andersen. I alt 5 mødedeltagere.
Torsdag den 10. januar 2012 holdt formanden foredraget Leif C. Schmidt in memoriam. Tilhørerne var Steffen Nielsen, Bent Martin Muus, Steen Christensen og Bjørn Enemark. I alt 5 mødedeltagere.
Torsdag den 14. februar 2012 holdt Bjørn Enemark foredraget Rundløb med og uden slag. Tilhørerne var Steffen Nielsen, Bent Martin Muus, Henrik Juul, Steen Christensen og Kaare Vissing Andersen. I alt 6 mødedeltagere.
Torsdag den 14. marts 2012 holdt Henrik Juel foredraget Retroproblemer af Andrej Kornilov. Tilhørerne var Steen Christensen, Steffen Nielsen, Bent Martin Muus, Bjørn Enemark og Kaare Vissing Andersen. I alt 6 mødedeltagere.
Sammenfattende kan man sige, at der i sæsonens 10 møder deltog tilsammen 55 personer, hvilket giver et gennemsnit på 5,5 pr møde. I sæsonen 2011/12 var tallene 53 hhv. 5,3, og i sæsonen 2010/11 var de 52 hhv. 5,2. Altså en mikroskopisk fremgang to år i træk. Men langt fra de 10 personer pr møde, der er mit foreløbige mål.
Både hvad angår foredragsholdere og mødedeltagere er der tale om Tordenskjolds soldater. Foredragsholderne er stort set kun Bjørn Enemark, Henrik Juel og Kaare Vissing Andersen. Men både Steffen Nielsen, Steen Christensen og Bent Martin Muus bidrager tit ved at vise opgaver.

Særlige aktiviteter
Den forløbne sæsons helt store begivenhed var afholdelsen af Det åbne DM i problem-skakløsning 2012. Dette fandt sted på LO-skolen i Helsingør den 31. juli i tilknytning til den store internationale turnering Politiken Cup/Copenhagen Open. DSK fik fremragende støtte af organisatorer fra Dansk Skak Union og Københavns Skak Union. Således blev begivenheden – både før og efter – effektivt omtalt på Politiken Cups hjemmeside, hvor man også løbende kunne man følge med i tilmeldingerne til turneringen. Lige fra min første henvendelse til DSU’s formand Lars-Henrik Bech Hansen, der straks forestod et bidrag på 1000 kr. til præmier, blev vi mødt med den bedst tænkelige velvilje!
Der deltog ikke færre end 21 løsere i mesterskabet, deriblandt to internationale mestre, den ganske unge dansker Mads Andersen og nordmanden Petter Haugli. Alligevel blev det DSK’s egen Steffen Slumstrup Nielsen, der vandt turneringen, idet han scorede maksimum 36 point på bare 1 time og 10 minutter. Erik Hansen havde som de seneste mange år sammensat sættet med opgaver, og jeg selv agerede enerådig turneringsleder.
*
For den anden løserturnering, danskernes deltagelse i ISC 2013, stod Bjørn Enemark. Denne turnering havde 208 deltagere verden over. Tre af disse var danskere, hvoraf Steffen Slumstrup Nielsen leverede et smukt resultat med 29½ point af 60 mulige og en placering som nr. 56-58. Endvidere deltog Bent Martin Muus og Poul Hedegaard Jensen. Sidstnævnte var turneringens ældste deltager!
Bjørn Enemark gør et stort arbejde for turneringen – og både den og han fortjener en større deltagelse fremover.
*
Vores nye medlem, Steffen Nielsen, der også er en stærk nærskakspiller, har ikke alene gjort det godt som løser. Han har på flere møder i foreningen demonstreret sin dygtighed også som komponist. I Problemskak nr. 21, dvs. 1. kvartal 2013 fik han sin debut med en fremragende opgave, som redaktøren Bjørn Enemark meget belejligt satte på forsiden.
Vi andre forventer os meget af Steffen Nielsen, der er relativt ung – i hvert fald betydeligt yngre end os andre!?
*
I Problemskak nr. 19 kan man læse om den danske deltagelse i WCCT 9. Også her er Bjørn Enemark primus motor for danskernes vedkommende. Selv om det danske hold ikke fik nogen point – i lighed med lande som Norge, Sverige, Grækenland og Japan – så leverede holdets medlemmer en udmærket indsats med tilsammen ti opgaver, og de fortjener at nævnes hver især: Poul Hedegaard Jensen (4 opgaver!), Leif Schmidt (3), Bjørn Enemark (2) og Steffen Nielsen (1).
*
Lad mig endelig fortælle, at det er muligt at slå et slag for problemskak rundt omkring i skakklubberne. Selv har jeg nu været tilknyttet Gladsaxe Skakforening i halvandet år, hvor jeg den sidste halvdel, siden oktober 2012, har været medlem. Det er indtil nu blevet til tre foredrag om skakopgaver, inklusive slutspilstudier. Og som medredaktør på klubbladet GSF-Nyt har jeg fået tiltusket mig en fast spalte kaldet Skakopgaven, hvor jeg bl.a. har haft lejlighed til at offentliggøre originalopgaver. Erik Hansen og Bjørn Enemark og i sin tid Leif Schmidt har gjort det samme i deres respektive nærskakklubber. Det er en god måde at promovere opgaveskakken på.


Visioner
Slutningen af det foregående afsnit fører direkte over i dette sidste, der gælder visioner. Som jeg har sagt i tidligere formandsberetninger, så er jeg glad for hvert medlem, men jeg ville da være mere glad, hvis eksempelvis flere af vore medlemmer i hovedstadsområdet kom til foreningens møder. Vi har det jo hyggeligt og bliver fint inspirerede til en yderligere indsats for en spændende fritidsbeskæftigelse. Og de, der holder foredrag bruger meget tid på forberedelse deraf.
Jeg må også atter udtrykke min ærgrelse over, at den der har med problemskak at gøre i DSU’s organ Skakbladet hverken er medlem af DSK eller synes det er synderligt interessant at bringe skakopgaver komponeret af danskere!? Man undres! Dermed har vi, der interesserer os for skakopgaver, ikke som hidtil det bedst tænkelige udstillingsvindue, nemlig det, der vender ud mod organiserede danske skakspillere.
Ellers er mine visioner såmænd bare disse at få flere medlemmer af DSK, flere læsere af Problemskak og flere til vores møder – samt en opfordring til alle, især dem der står i en almindelig skakklub, om at gøre skakspiller hist og pist interesserede i skakopgaver!!!

Torsdag den 25. april 2013
Kaare Vissing Andersen
Formand
Dansk Skakproblem Klub