DSK's generalforsamling 2016 - formandens beretning v/ Kaare Vissing Tilbage til forsiden

DANSK SKAKPROBLEM KLUBS GENERALFORSAMLING den 30. april 2015
Formandsberetning ved Kaare Vissing Andersen

I lighed med min beretning sidste år har jeg denne gang den dobbelte glæde ikke at skulle indlede med nogen besked om dødsfald blandt vore medlemmer i den forløbne sæson, men derimod med omtale af en glædelig begivenhed. Sidste år var det som bekendt, at vort relativt nye medlem Steffen Slumstrup Nielsen med en fremragende komposition havde vundet Jan Timmans 60-årsfødselsdagsturnering i studier – den succes er nok værd at nævne en ekstra gang.
I den forløbne sæson var den store glædelige begivenhed, at nr. 134 af det fremragende svenske problemskakblad Springaren, der udkom i december 2014 var et såkaldt dansker-nummer!
Ind under jul, for mit eget vedkommende lillejuleaftensdag, modtog Springarens abonnenter det omtalte nummer – og det turde siges at være en gave, man ikke kunne vente med at åbne. Den farvestrålende forside bød på både dannebrog og Holger Danske, og de følgende sider stod ikke tilbage for denne dobbelte appetitvækker. På bladets side 2-4 (side 166-168) bragte Svenska Problemschackklubbens ordförande (formand) Rolf Uppström artiklen Holger Danske och Helsingør Skakklub, hvor han kom ind på så vidt forskellige eventyrlige personer som H.C. Andersen, Flammen og Citronen og Erik Hansen! Af sidstnævnte – vor gode ven i Helsingør – bragte han en fascinerende bogstav- & tal-opgave. På side 5-8 (side 169-172) bragte Kjell Widlert artiklen Trollkarlen Knud Hannemann, inklusive 17 af den geniale danskers opgaver. Og på side 57 (side 221) bragte Axel Ornstein to opgaver under titlen Danska studier – en ny vår! (af Jens Jespersen, 1900, og af Steffen Slumstrup Nielsen, 2012), hvor det er forfatterens pointe, at Danmark med sidstnævnte – efter hundrede år – atter har fået en studie-komponist af høj international klasse.
Bladets originalafdeling bragte hele 78 opgaver, hvoraf ikke færre end 23 var af danskere: 8 af Bjørn Enemark, 2½ af Steffen Slumstrup Nielsen, 1 af Erik Hansen, 1 af Henrik Juel, ½ af Per Grevlund og 10 af mig.
Endelig bringer bladets bagside en originalopgave af mig – hvad layout angår en net lille sag.
*
Lad mig derpå i lighed med de seneste år fremlægge min beretning i denne rækkefølge:
1)DSK’s kvartalsblad Problemskak + 2) De månedlige møder + 3) Særlige aktiviteter + 4) Visioner.

Medlemsbladet Problemskak (en analyse af sæsonens fire numre, 27-30)
Som i de foregående år har bladets redaktør Bjørn Enemark præsteret fire fremragende blade, hvert på 28 sider og med et alsidigt indhold af opgaver og artikler. Ud over det rent pligtmæssige stof som f.eks. de redaktionelle oplysninger på side 2, har det udelukkende været ham, der har stået for det rent biografiske stof ved eksempelvis fødselsdage og dødsfald, ligesom det hovedsageligt har været ham, der har omtalt årets begivenheder såsom WCCC-mødet i Bern 2014, Det åbne DM i problemskakløsning 2014 og den store internationale løserturnering ISC 2015. Dertil har han – når man ser bort fra retrograd analyse – været ene om at præsentere den vidt spændende og vanskelige fantasiskak.
Sin største præstation yder Bjørn Enemark dog på det for et problemskakblad allermest vitale felt, nemlig originalopgaveafdelingen – for det er en sådan der gør et sådant blad unikt. Originalopgaveafdelingen består af introduktion (en side med forklaring af temaer m.m.) + originalopgaver (i de fire numre har det hver gang været 3 sider med i alt 27 opgaver) + løsninger (6-7 sider pr nummer) + det løse (en originalopgave på hver forside samt ekstraordinært 3 originale tilegnelsesopgaver til Henrik Juel, 70 år). I de fire numre er det i alt blevet til 43 sider med i alt 115 originalopgaver, deraf 17 danske. Det er lidt over en tredjedel af de fire numres tilsammen 112 sider. Så originalopgaveafdelingen udgør – som den også bør – selve tyngdepunktet i Problemskak.
Gennem de seneste 15 år har Bjørn Enemark deltaget i så godt som samtlige WCCT-møder, og han har oprettet et utal af forbindelser med en række af verdens bedste problemkomponister – til store glæde for originalopgaveafdelingen. Danskerne gør det dog også godt, selv om kun 17 af de 115 opgaver som sagt er danske. (Lad mig her rent parentetisk tilføje, at hvis en opgave eksempelvis har to komponister, hvoraf kun den ene er dansker, så tæller det i min statistik som en halv dansk opgave).
De danske komponister har for de seneste fire numres vedkommende været: 1. Bjørn Enemark, 4 opgaver – 2. Henrik Juel, 3 opgaver – 3-4. Erik Hansen og Kaare Vissing Andersen, hver 2½ opgaver – 5. Børge Hansen, 2 opgaver – 6-8. Steen Christensen, Per Grevlund og Steffen Slumstrup Nielsen, hver 1 opgave.
Lad mig endelig slutte omtalen af Bjørn Enemarks indsats med oplysningen om, at han med 71 1/3 sider har skrevet næsten 2/3 af de fire numre.
*
Ud over redaktøren er der kun tre andre, der har bidraget med artikler til den forgangne sæsons fire numre. Henrik Juel har til hvert nummer leveret en artikel om retrograd analyse, 10 2/3 sider i alt. Hver gang vanskeligt stof, som han ligesom under sine foredrag på klubbens møder serverer på sin karakteristiske let forståelige måde.
Erik Hansen har i tre af de fire numre fortsat sin lange og prisværdige serie Glemte danske komponister, nr. 20-22, og derved ristet en række runer over danskere, der nok kunne fortjene det, i alt 9 sider.
Endelig har jeg selv fået lejlighed til at slå et slag for danske skakopgaver forfattet under eller umiddelbart efter Besættelsen 1940-45. Det er sket med tre artikler i en serie med titlen Danmark Besat & mat, som redaktøren har været så venlig hver gang at begynde på forsiden. I alt 17 sider er det blevet til i denne lille serie (plus en uddybende side tilføjet af Bjørn Enemark). Dertil er jeg med et fire sider langt referat af generalforsamlingen i april 2014 kommet op på i alt 21 sider.
*
Med kun fire leverandører til numrene 27-30 af Problemskak kunne man måske tale om Tordenskjolds soldater, men det er måske mere rigtigt at tale om d’Artagnan og de tre musketerer. Personligt kunne jeg godt tænke mig, at Steffen Slumstrup Nielsen påbegyndte en artikelserie om studier, og at yderst kompetente Steen Christensen leverede en artikel i ny og næ, ligesom en eller flere artikler af udlændinge ikke ville være af vejen.
Konklusionen er dog, at vi med de fire her omtalte numre af Problemskak har et så godt og smukt problemskakblad som nogensinde!

Møderne
DSK’s møder er i den forløbne sæson foregået efter samme mønster som de seneste mange år: Generalforsamling i april, problemmøde i maj, sommermøde eller havemøde i juni, pause i juli-august samt problemmøde i hver af månederne september-marts, altså ti møder i alt. Sommermødet foregår på en søndag eftermiddag i min kolonihave i H/F Brønshøjholm Haveby nr. 16 i Brønshøj, mens de andre møder er foregået på torsdag aftener på Ipsens Kaffebar, Brønshøjvej 14, i samme bydel – hvor vi frem til nytår havde gratis lokale og siden kun har skullet betale 100 kr. pr mødeaften. Lad mig kort omtale de ti møder i sæsonen 2014-15.
Torsdag den 24. april afholdtes generalforsamling, hvortil der var mødt fem medlemmer, formanden Kaare Vissing Andersen, kassereren Steen Christensen, bestyrelsesmedlem Henrik Juel samt de menige medlemmer Steffen Nielsen og Bo Damgaard-Sørensen. Idet jeg henviser til mødereferatet i Problemskak nr. 27, vil jeg her nøjes med som det mest interessante at nævne, at der da var 50 medlemmer, og at 2013 viste et overskud på 7.021,04 kr. Ud over en række genvalg kan det nævnes, at Steffen Nielsen blev valgt til bestyrelsesmedlem i stedet for Erik Hansen, og at Bo Damgaard-Sørensen blev valgt til revisor-suppleant. I alt 5 mødedeltagere.
Torsdag den 8. maj var temaet Vi tager en opgave med hver. Til stede var Steffen Nielsen, Bjørn Nielsen, Bjørn Enemark og Kaare Vissing Andersen, som alle fremviste opgaver. I alt 4 mødedeltagere.
Søndag den 15. juni var der havemøde. Til stede var Bjørn Enemark, Bjørn Nielsen, Steen Christensen, Bent Martin Muus og værten. Der blev fremvist opgaver af Bjørn Enemark, Bent Martin Muus og mig. Mest interessant var vel Bjørn Enemarks introduktion af det nye tema home sweet home, som har denne fordring: Hvis en brik (dvs. en officer) kan gå tilbage til sit udgangspunkt i ét træk, skal den gøre det. I alt 5 mødedeltagere.
Torsdag den 11. september viste Steffen Slumstrup Nielsen studier af Yuri Bazlov – samt nogle af sine egne studier. Særdeles interessant. Hans tilhørere var Bent Martin Muus, Bjørn Enemark og Kaare Vissing Andersen. I alt 4 mødedeltagere.
Torsdag den 9. oktober fortalte Bjørn Enemark om årets WCCC-møde (nr. 57), der fandt sted i Bern. Bent Martin Muus, Steffen Nielsen, Steen Christensen og Kaare Vissing fik fortalt om mødet og vist nogle fremragende opgaver, som var svære, men godt forklaret af foredragsholderen. I alt 5 mødedeltagere.
Torsdag den 13. november holdt jeg selv foredrag om den tyske problemkomponist Franz Palatz. Jeg var blevet fascineret af ham og hans skæbne under arbejdet med artikelserien Besat & mat og viste 18 af hans opgaver. Tilhørerne var Steffen Nielsen, Bent Martin Muus, Steen Christensen, Bjørn Nielsen og Bjørn Enemark. I alt 6 mødedeltagere.
Torsdag den 11. december var der Julehygge. Til stede var Steffen Nielsen, Bent Martin Muus, Bjørn Enemark og mig. Vi så bl.a. på en opgave på bagsiden af det just udsendte nummer af Skakbladet, hvor brikkerne dannede et juletræ. I alt 4 mødedeltagere.
Torsdag den 15. januar holdt Steffen Slumstrup Nielsen foredrag med temaet Mat i to! 16 glemte mesterværker. Selv om det medbragte sæt opgaver kun talte 14 totrækkere, så fik tilhørerne – Bent Martin Muus, Steen Christensen, Bjørn Nielsen og jeg selv – stort udbytte af foredraget. I alt 5 mødedeltagere.
Torsdag den 12. februar holdt Bjørn Enemark et interessant foredrag om diverse former af den yderst frugtbare fordring circe. Hans tilhørere var Bo Damgaard-Sørensen, Steffen Nielsen, Steen Christensen, Bent Martin Muus og mig. I alt 6 mødedeltagere.
Torsdag den 12. marts holdt jeg selv foredrag om K.A.K. Larsen og Knud Hannemann – to af Danmarks store komponister. Jeg viste seks opgaver af hver. Tilhørerne var Bent Martin Muus, Steffen Nielsen, Steen Christensen og Bjørn Enemark. I alt 5 mødedeltagere.
Sammenfattende kan man sige, at der i sæsonens 10 møder deltog tilsammen 49 personer, hvilket giver et gennemsnit på 4,9 pr møde. I sæsonerne 2013/14, 2012/13, 2011/12 og 2010/11 lød gennemsnittene på 4,7 henholdsvis 5,5 og 5,3 og 5,2 – så man må håbe, at tilbagegangen er vendt, selv om der er tale om meget små udsving, og at vi næppe fremover kommer til at se meget til Henrik Juel, efter han er flyttet til Tisvildeleje. Foredragsholderne tæller en endnu mindre skare – nemlig kun Bjørn Enemark, Steffen Nielsen og mig selv. Andre som f.eks. Bent Martin Muus, Steen Christensen og Bjørn Nielsen er dog jævnligt oppe ved demonstrationsbrættet.

Særlige aktiviteter
Den forløbne sæsons helt store begivenhed var afholdelsen af Det åbne DM i problem-skakløsning 2014. Dette fandt som de foregående to år sted på LO-skolen i Helsingør i tilknytning til den store internationale skakturnering Politiken Cup/Copenhagen Open. Denne gang var datoen 27. juli. Som de seneste mange år var det Erik Hansen, der havde valgt de 18 opgaver, alle med fordringen mat i 2 træk, mens jeg selv stod for det organisatoriske – i et godt samarbejde med Sigfred Haubro og Thomas Larsen fra KSU og den daværende formand for DSU, Lars-Henrik Bech Hansen. Således skænkede DSU 1.000 kr. til præmier.
Der deltog 22 løsere i turneringen, tre flere end året før. Vinder blev den australske stormester David Smerdon, der scorede maksimum 36 point på 1,24 time. Nr. 2 og DM blev Henrik Juel, der ligeledes scorede 36 point, men var 1,56 time om det. På de næste pladser kom nr. 3: Poul Rewitz, 34 point, nr. 4: Steffen Nielsen, 32 point, og nr. 5: Palle Skov, 30 point.
*
WCCT-mødet i 2014 fandt sted Bern, Schweiz. Rent undtagelsesvis deltog Bjørn Enemark ikke på denne årlige verdenskongres for komponister – grundet familiebesøg i Singapore – men han fik alligevel skrevet en detaljeret artikel derom (PR n. 28) og holdt et foredrag derom i vores klub (oktober 2014).
*
Sæsonens anden store løserturnering, ISC 2015, blev som vanligt afholdt i januar. Her plejer Bjørn Enemark at stå for det danske arrangement, men da han også var forhindret i det, havde han fået sin klubkammerat i Damhus Skakklub, Bjarne Røhder, til at forestå årets arrangement. Desværre deltog der kun to af DSK’s medlemmer: Steffen Nielsen scorede 29½ point af 60 i de meget vanskelige opgaver og blev nr. 85-88 blandt de 239 løsere fra alverdens lande, mens Poul Hedegaard Jensen blev mere moderat placeret – begge levede pænt op til deres rating.
*
Angående PR for vores sag må jeg pointere, at vi desværre ikke får optimalt udbytte af afholdelsen af Det åbne DM i Problemskakløsning. Det er som går alle kræfterne med at få afviklet turneringen – og så glemmer vi at fortælle om og dele materiale ud om, hvilke glæder der er ved at løse skakopgaver og ved at være medlem af DSK. På dette punkt må vi oppe os!
En glædelig nyhed var det, da Skakbladets redaktør Thorbjørn Rosenlund i 2014 (nr. 4) kunne præsentere Steffen Slumstrup Nielsen som bladets nye opgaveredaktør. Den forhenværende var end ikke medlem af DSK, og dette med mere betød, at det vigtige udstillingsvindue, som Skakbladets problemskakspalte ellers altid har været for problem-klubben i nogle år var ret så sløret og forsømt. Med et af vores mest aktive medlemmer på posten har vi al mulig grund til at tro, at der nu atter bliver slået et gedigent slag for vor sag i Skakbladet. I numrene 4-6 i 2014 fortsatte Steffen linjen med opgaver til løsning, men i de to første numre i 2015 har han præsenteret et par artikler om mystiske tårntræk – i nr. 1 var det Ind i hjørnet eller ud i det blå og i nr. 2 var det Mat i to træk – hvor svært kan det være? Begge er de gode appetitvækkere for enhver skakspiller.
Lad mig endelig nævne, at nogle af vore medlemmer redigerer opgavespalter i deres respektive klubbers medlemsblade, således Erik Hansen i Helsingør Skakklubs blad, Bjørn Enemark i Damhus Skakklubs blad fribonden og jeg selv i Gladsaxe Skakklubs blad, der nyligt har fået navnforandring til Caïssa.

Visioner
Lad mig slutte med at fastslå, at DSK for nuværende er inde i en god fast gænge. Vi har frem for alt et medlemsblad, Problemskak, der er så velredigeret som nogensinde. I klubbens guldalder, 1930’erne, sagde man med stolthed, at årsskriftet var klubbens flagskib. Med vore dages kvartalsblad Problemskak tør man sige, at vi nu har hele fire flagskibe.
Derimod går det trægt med møderne. Ganske vist yder de få foredragsholdere, som klubben tæller, en god og ansvarsfuld indsats, men med et gennemsnit på fem må det erkendes, at der kommer for få til disse møder. I godt to år har vi haft et godt og gratis lokale i Ipsens Kaffebar i Brønshøj. Det er desværre slut nu. Midlertidigt har jeg skaffet lokale i Kulturhuset Pilegården i Brønshøj, hvor vi var, før vi flyttede til kaffebaren, men det kommer til at koste 200 kr. pr gang.
Heldigvis har vi for tiden en særdeles god økonomi, hvilket vi især kan takke en række givere af bøger for. Således har vi arvet adskillige af Leif C. Schmidts skakbøger m.m., ligesom Holger Helledie har skænket klubben sine problemskakbøger m.m. Desangående skal jeg her takke vores kasserer Steen Christensen og Erik Hansen, der har forestået salget af disse bøger m.m.
Lad mig til slut atter minde vore medlemmer om at huske at tale om opgaveskakkens mange glæder over for andre skakinteresserede – det gælder ikke mindst for de af DSK’s medlemmer, der også er med i en almindelig skakklub.

Tirsdag den 28. april 2015
Kaare Vissing Andersen
Formand for Dansk Skakproblem Klub