DSK's generalforsamling 2017 - formandens beretning v/ Kaare Vissing Tilbage til forsiden

DANSK SKAKPROBLEM KLUBS GENERALFORSAMLING den 27. april 2017

Formandsberetning ved Kaare Vissing Andersen

Siden 2014 har jeg haft den glæde at kunne indlede min formandsberetning med en særlig god nyhed. I 2014 var det Steffen Slumstrup Nielsen 1. præmie i den meget stærkt besatte kompositionsturnering over studier, nærmere betegnet "Jan Timmans 60-årsfødselsdagsturnering", i 2015 var det det svenske problemblad Springarens særlige danskernummer i december 2014, der bragte ikke færre end 23 originalopgaver komponeret af danskere, og i 2016 var det Henrik Juels udnævnelse til International Dommer for retrogradopgaver. I år har jeg så den glæde at kunne nævne, at Steffen Slumstrup Nielsen atter var i stand til at rydde en forside i klubbens blad Problemskak, idet han dokumenterede, at hans sejrstudie i Timman-turneringen ikke var nogen enlig svale, da han vandt guld med en studie i en propagandaturnering knyttet til FIDE's 42. Skakolympiade, der blev afholdt i Baku, Azerbaijan. Medalje-overrækkelsen skete dog først under WCCC-mødet i Beograd i 2016. Den forgangne sæson har dog også været et sorgens år, idet vi har mistet tre medlemmer. Først afgik Bo Damgaard-Sørensen (10. juni 1948 - 7. september 2016) ved døden - hvilket særligt ramte mig da han var en kær kammerat fra gymnasie- og studietiden samt efter 40 års adskillelse en entusiastisk studiekammerat med henblik på skak, ikke mindst opgaver. Ved sin død var han klubbens revisorsuppleant. Få uger efter døde Bent O. Kristensen (20. september 1938 - 5. oktober 2016) i en alder af 78 år. Han var i sin tid som fuldt seende en stærk "dansk mesterspiller", men blev svagtseende i en moden alder og siden helt blind. Inden for blindeskakken blev han Nordensmester og vandt adskillige Danmarksmesterskaber. Men frem for alt blev han trods helt blind en meget stærk og flittig løser af skakopgaver. Endelig mistede vi for ganske nylig landets bedste og mest flittige problemkomponist gennem 80 år, den internationale mester i den kunst, Lars Larsen (født 9. marts 1919), der altså blev 98 år. For dem alle gælder det, at de døde efter længere tids sygdom, hvilket mildner, men ikke fjerner vores sorg. Lad os mindes dem med et minuts stilhed! Lad mig derpå i lighed med de seneste år fremlægge min beretnings emner i denne rækkefølge:

  1. DSK's kvartalsblad Problemskak
  2. De månedlige møder
  3. Særlige aktiviteter
  4. Visioner.


Medlemsbladet Problemskak (en analyse af sæsonens fire numre, 35-38)
Det bliver lidt trivielt, men bortset fra den erkendelse er jeg nødt til at indlede dette punkt som i de foregående år: Bladets redaktør Bjørn Enemark har igen præsteret fire fremragende numre, hvert på 28 sider og med et alsidigt indhold af opgaver og artikler. Ud over det rent pligtmæssige stof, som f.eks. de redaktionelle oplysninger og informationer om kommende møder, har han leveret en lang række artikler af vidt forskellig art Tallene i parentes angiver antal sider i den nævnte artikel): Forsider: Samtlige fire forsider, hver med sin originalopgave og et foto (4) + Side 2: I samtlige fire numre med kolofon, indholdsfortegnelse og program for det kommende kvartal (4) + Et par artikler af administrationsmæssig karakter i nr. 36: Side 3-6: "59. WCCC i Beograd" og side 6-7: "ISC-løsninger til nr. 34 (3½+1½) + En lille stribe personalia-artikler i nr. 38 om tre medlemmer, der fyldte 220 år: side 1 +3: Per Grevlund, 70 år (1) (reelt næsten 2 sider, men den første side er ovenfor talt med som forside) og side 16: Bent Martin Muus, 60 år (1) + side 21: Poul Hedegaard Jensen, 90 år (1) + I modsætning til de foregående år er det med visse modifikationer kun blevet til en enkelt artikel af rent problemmæssig karakter, nemlig hans artikel "Circe" i nr. 37: side 1+3-5 (3) (reelt næsten 4 sider, men den første side er ovenfor talt med som forside)+ Endelig står han ene mand for bladets flagskib, originalopgaveafdelingen, der består af forsideopgaven, introduktion til nummerets originalopgaver, originalopgaverne (normalt 27 fordelt på tre sider) og løsninger samt eventuelle andre. Særligt interessant, hvad angår det sidste er præsentationen af syv såkaldte cocktailpinde komponeret af dansk-armenieren Arshak Ikilikian (født 1948)- sæsonens scoop! - hvor Bjørn Enemark i nr. 35, side 17, portrætterer den nævnte og bringer fire af hans opgaver, og i nr. 37, side 16 bringer tre af hans opgaver samt sin egen julestue-opgave fra mødet den 8. december. Alt i alt udgør originalopgave-afdelingen 43½ side (reelt 44½ side, men de fire opgaver på lige så mange forsider udgør tilsammen en side, som ovenfor er talt med under punktet "forsider") altså langt over 1/3 af de fire numres 112 sider. Personligt kommer redaktøren Bjørn Enemark dermed op på at have skrevet 62½ af de 112 sider, altså langt over halvdelen af sæsonens fire numre. Resten af siderne er på nær en enkelt skrevet af de tre af bladets fire faste medarbejdere. Erik Hansen er klubbens ekspert i gamle, danske komponister, og i den forløbne sæson er det i nr. 35, side 18-19 blevet til et portræt af Steffen Helweg (1912-1983) (2) og i nr. 37, side 20-22 et portræt af Valdemar Buhelt (1879- 1969) (2½) - begge i serien "Danskere i FIDE Album 1914-1944" hhv. nr. 4 og 5 i serien. Dertil er det blevet til endnu et portræt, nr. 24 i serien "Glemte danske komponister", denne gang om Poul Helweg Mikkelsen (1876-1940) i nr. 38, side 9-11 (3), hvormed Erik Hansen til sæsonens numre har bidraget med i alt 7½ side. Henrik Juel, som jo blev udnævnt til International Dommer i Retrograd-opgaver på WCCC-mødet i 2015, fortsætter serien om "Danske retrokomponister": nr. 35, side 9-12, den tredje artikel om Niels Høeg (1876- 1951), (4), nr. 37, side 17-18, om Jesper Jespersen (1848-1914), (2), og nr. 38, side 17-20, om Knud Hannemann (1903-1981) (4). Dermed har Henrik Juel bidraget med i alt 10 sider. Som de to foregående har også Kaare Vissing Andersen bidraget med en serie, nemlig "Mat i bunden", hvor det i nr. 35, side 3-8, som introduktion til en påtænkt lang serie gjaldt "partiskak" (6), i nr. 36, side 8-12 (5), og i nr. 37, side 6-10, gjaldt opgaver med "direkte mat" (5), og endelig i nr. 38, side 4-8, gjaldt den første artikel med "Selvmat" (5). Dertil er det blevet til to referater: "Generalforsamlingen 2016" i Nr. 35, side 20-22 (3) og "Det åbne DM i Problemskakløsning 2016" i nr. 36, side 21-22 (2). Endelig er det blevet til et par personalia-artikler: En nekrolog over Bo Damgaard-Sørensen i nr. 37, side 11 (1), samt en artikel som redaktøren ikke rigtigt evnede at skrive, nemlig "Bjørn Enemark, 75 år" i nr. 36, side 17-20 (4). I alt 31 sider. Den fjerde faste medarbejder Steffen Slumstrup Nielsen glimrer ved sit fravær - men han er lovligt undskyldt, da han i den forløbne sæson har glimret endnu mere som klubbens fremmeste komponist og med sine mange fremragende artikler i Skakbladet (udgivet af Dansk Skak Union). Ud over de 111 sider, som Bjørn & Co. har bidraget med, kommer vi op på de 112 sider med den nekrolog, som Børge Hansen skrev over Bent 0. Kristensen på side 19 i nr. 37. Lad mig til sidst under dette punkt fremhæve Problemskaks mange originalopgaver, idet jeg - som jeg før har sagt - at et problemskakblad ikke er noget rigtigt problemskakblad, hvis det ikke evner at bringe originalopgaver. Med sine fire seneste numre på i alt 112 sider har redaktøren præsteret at bringe ikke færre end 120 af slagsen. Utallige af disse er komponeret af folk fra alverdens lande, blandt andet de fire, der har prydet hver deres forside. Af disse 120 originalopgaver er de 19½ kreeret af danske komponister, idet den halve er en hel opgave skabt af Mihaiu Cioflânca, RO, og Bjørn Enemark i samarbejde. Idet jeg regner vor nye dansk-armenske ven" Arshak Ikilikian" som landsmand, fordeler de 19½ original-opgaver sig som følger:


Arshak Ikilikian 7

Erik Hansen 3

Kaare Vissing Andersen 3

Bjørn Enemark

Steffen Slumstrup Nielsen 2

Børge Hansen 1

Henrik Juel 1


Møderne
DSK's møder er i den forløbne sæson foregået efter samme mønster som de seneste mange år: Generalforsamling i april, problemmøde i maj, sommermøde eller havemøde i juni, pause i juli-august samt problemmøde i hver af månederne september-marts, altså ti møder i alt. Sommermødet foregår en søndag eftermiddag i min kolonihave, Brønshøjholm Haveby nr. 16 i Brønshøj, mens de andre møde foregår på torsdag aftener i Kulturhuset Pilegården, ligeledes i Brønshøj. Lad mig kort omtale de ti møder i sæsonen 2016-17.
Der deltog således tilsammen 48 personer i sæsonens 10 møder. Det giver et gennemsnit på 4,8 pr møde, hvilket er en lille tilbagegang i forhold til sæsonen 2015-16, som i alt talte 50 personer, men som også var en lille fremgang i forhold til de to foregående sæsoner. Som det turde fremgå er der desværre tale om kun tre faste foredragsholdere - men hertil skal føjes, at der ofte efter et foredrag bliver tid til andre ved demobrættet, hvor også Steen Christensen og Bent Martin Muus viser opgaver.

Særlige aktiviteter
I den forløbne sæson har der været en noget længere række aktiviteter end i de foregående år. Idet jeg håber på ikke at have glemt nogen, vil jeg nævne de mig bekendt vigtigste i kronologisk rækkefølge.
Lørdag den 11. juni deltog klubben i arrangementet Kulturdag2700 på Brønshøj Torv, hvor vi delte en stand sammen med Brønshøj Museums Venner. Kulturhuset Pilegården, hvor vi holder vore månedlige møder, var primus motor i arrangementet, og vor klub fik da vist flaget, som blev både foromtalt og efteromtalt, bl.a. med en mat i 2 træk i Brønshøj-Husum Avis. I min egenskab af formand for DSK og nært knyttet til Kulturhuset Pilegården stod jeg selv for standen, men fik solid støtte af både Bjørn Enemark og Steffen Nielsen. Der kom ikke så få interesserede endda - dels for at aflevere løsning på den offentliggjorte opgave, dels for at få et parti skak. Og Bjørn Enemark anvendte endda et foto fra begivenheden på forsiden af det næste nummer af Problemskak (nr. 35).
Vores klub har de seneste år fået et fremragende samarbejde med Dansk Skak Union og Københavns Skak Union i forbindelse med den store, årlige, internationale turnering om sommeren på LO-skolen i Helsingør. Jeg tænker her på Det åbne DM i problemskakløsning, som i 2016 fandt sted den 25. juli, og som talte 20 deltagere, hvoraf 19 afleverede deres løsninger. Da der i modsætning til de foregående år ikke deltog nogen stormester fra skakturneringen, og Steffen Nielsen heller ikke deltog, havde mesteren fra 2013 og 2015, Henrik Juel, forholdsvis let ved at genvinde titlen. I øvrigt henviser jeg til Problemskak nr. 36. Desværre - og her må jeg især gribe i egen barm - får DSK for lidt PR ud af dette arrangement, som ellers er et usædvanligt velegnet udstillingsvindue for problemskakken ud mod almindelige klubspillere. Det må vi gøre bedre fremover.
Af store internationale begivenheder skal nævnes det årlige WCCC-møde, som i 2016 fandt sted i Beograd, hvor Steffen Nielsen som nævnt i beretningens indledning, fik overrakt sin guldmedalje for sin studie ved OL i Baku. Men ellers er det jo problemklubbens "udenrigsminister", Bjørn Enemark, der repræsenterer DSK på bedste vis under den årlige WCCC
- ligesom det er ham, der står for den danske afdelings afholdelse af den årlige ISC-løserturnering i januar. Om WCCC-mødet kan man læse i nr. 36, og om ISC-løserturneringen kan man ret sikkert læse i et snarligt udkommende nummer af Problemskak.
Min just nævnte selvkritik for manglende PR-bevidsthed i forbindelse med "Det åbne DM i problemskakløsning" gælder såmænd også en vis passivitet under DSU's nyligt afholdte DM i partiskak i Skørping i påsken, hvor jeg opholdt mig som skakturist i dagene 11.-17. april - men havde mere travlt med at traske rundt i Rebild Bakker end af at formidle skakopgaver. Dog er jeg blandt "normale" skakspillere vist ved at få ry af, at være "ham der skakopgavemanden", og da jeg blev inspireret af et smukt baningstræk udført af Allan Stig Rasmussen blev jeg inspireret til at begå en #4 med dette træk som nøgletræk. Men først da jeg sad og puslede med denne i Hotel Comwells foyer, da jeg ventede på en taxa på hjemrejsedagen, fangede jeg interessen hos et par skakspillere. Den ene var den arrangerende Skørping Skakklubs formand, Rasmus Kristiansen, og den anden var den ene af Skakbladets nye redaktører, Jan Løfberg, som blev så begejstret over ideen med at komponere en skakopgave ud fra et smukt træk i et skakparti, at han bad mig om at få opgaven som originalopgave til det kommende nummer af Skakbladet. Oplevelsen viser, at hvis vi skakopgavefolk kommer ud blandt såkaldt normale skakspillere, så kan vi vitterligt fange interessen!
I øvrigt vil jeg her rose Steffen Slumstrup for at have taget initiativet til at bringe en studie i DM's turneringsprogram "dedikeret til DM i Skak 2017", hvor præmien var to gavekort å 200 kr. til Dansk Skaksalg. Med tanke på, at Skakbladet redaktør gennem 39 år, Thorbjørn Rosenlund, frem for nogen har forsvaret problemskakken over for visse tvivlere i DSU's ledelse, og med tanke på Steffen Nielsens fremragende arbejde med spalten, fik jeg noget af et chok, da jeg mod slutningen af februar modtog Skakbladet, som da i øvrigt udkom næsten en måned forsinket. Mit chok var trestrenget - dels var Thorbjørn Rosenlund ophørt som redaktør, dels var der røster fremme om at indstille bladet, og endelig var der ikke nogen problemskakspalte!!! Nå, jeg har siden talt med den ene af de nye redaktører, Jan Løfberg, om sagen, og han er ikke helt så pessimistisk, hvad såvel bladets som dets opgavespaltes fremtid angår. Og den anden nye redaktør, GM Lars Schandorff, er jo også en fornuftig fyr, så mon ikke Skakbladet fortsætter i bedste velgående og med det vitamintilskud som en opgavespalte giver ethvert skakblad - og naturligvis med Steffen Nielsen til at redigere denne! Hvad klubblade angår, vil jeg i lighed med de foregående år fremhæve disses virke til problemskakkens fremme.
Det gælder
Desværre udkommer Caïssa kun et par gange om året, men jeg får da lov at boltre mig med adskillige originalopgaver. Det gjorde jeg også i "fribonden", december 2016, hvor jeg fik lejlighed til at hylde Damhus Skakklubs redaktør Bjørn Enemark med otte tilegnelsesopgaver, hovedsageligt hjælpematter med circe, bragt i en seks sider lang artikel med titlen "En julekonkurrence" og undertitlen "Fantasi over skakspillets uendelige muligheder". At der ikke blev tale om nogen løsersucces, tager jeg ikke som nogen fiasko. Jeg undrer mig blot over, at den almindelige skakspiller gyser ved tanken om at løse fantasiskakopgaver. De siger gerne: "Fantasiskakopgaver har jo ikke noget med skak at gøre!" Men de selvsamme personer løser både krydsogtværser og sudokuer, og disse har da slet ikke noget med skak at gøre!"

Visioner
Det seneste nummer af Problemskak, nr. 38, bragte en fødselsdagsartikel om Bent Martin Muus - "den unge" blev han kaldt i mange år", skriver Bjørn Enemark - og det er jo ret frustrerende, når vi betænker DSK's fremtid på lidt længere sigt. Vi bliver alle ældre, det er ikke nogen ulykke - i hvert fald ikke nogen af den slags man kan afværge. Nej, ulykken er, som det gælder næsten overalt inden for dansk skak, at der ikke kommer nye, unge kræfter til. Vi må således oppe os, hvis den - efter vores mening - ufatteligt rige kultur, som dansk problemskak er, skal føres videre i generationerne, der kommer. Især på de af os, der står i en almindelig skakklub, hviler der en opgave for at formidle problemskakken. Med Steffen Nielsen, som set med vi andres øjne, blot er en knægt på godt og vel fyrre år, har klubben fået et solidt vitamintilskud. Men han er immervæk kun en person. Vi må have flere unge ind i folden - ikke mindst nogle til at tage over om føje år som formand, kasserer og redaktør. Idet jeg godt ved, at jeg gerne under arbejdet med min formandsberetning skruer lidt op for idealismen, er det mit håb, at både jeg og I andre rundt omkring blandt skakspillere vil promovere opgaveskakken!

Torsdag den 27. april 2017,
Kaare Vissing Andersen
Formand for

Dansk Skakproblem Klub