DSK's generalforsamling 2020 - formandens beretning v/ Kaare Vissing Tilbage til forsiden

DANSK SKAKPROBLEM KLUBS GENERALFORSAMLING 2020
(møntet på afholdelse den 7. juni)


Formandsberetning ved Kaare Vissing Andersen

Just som man troede, at sæsonen 2019-2020 skulle forløbe planmæssigt efter samme mønster som de mange foregående år, indløb der i det tidlige forår 2020 noget af et originalt problem i form af ikke bare en miniature, men i form af en mikrobe. Det er naturligvis corona-virussen, jeg tænker på. I skrivende stund har alverdens bedste hjerner inden for genren forgæves søgt at løse problemet - alt imens den lille fyr er blevet til et astronomisk antal af vira med stor virak til følge. Kort sagt: En lille coronavirus i den kinesiske by Wuhan er blevet til en pandemi, der har givet alverdens magthavere panderynker. Utallige virksomheder, turistmål, restauranter, forretninger og foreninger med videre har måttet lukke ned - også Dansk Skakproblem Klub! Således har dennes annoncerede møder den 12. marts, 23. april (generalforsamlingen) og den 14. maj måttet aflyses eller rettere udsættes. Det åbne DM i Problemskakløsning, der traditionen tro skulle være afholdt om mandagen i Den store internationale skakturnering Xtracon Chess Open på LO-skolen i Helsingør, i år den 20. juli, er blevet helt aflyst, altså ikke bare udsat. Dette betyder, at jeg vil foreslå generalforsamlingen, at DSK afholder det nævnte DM på en af klubbens mødeaftener, altså som før vi fik husly dertil på LO-skolen.

En anden meget trist begivenhed i den forløbne sæson var Holger Helledies død. Holger Helledie Nielsen (24/10-1951 - 24/11-2019) var en af de helt store inden for dansk problemskak - både som komponist og som redaktør. Idet jeg håber ikke at have overset nogen, mener jeg, at man kan tale om fire meget betydelige komponister i generationen efter Jan Mortensen: Henrik Juel, Steen Christensen, Per Grevlund og Holger Helledie (han bar kun efternavnet Nielsen, til han blev 12 år, og efter han var fyldt 62, og da hele hans karriere som komponist faldt i de 50 mellemliggende år, er det med Helledie som efternavn, han er kendt). Holger Helledie var især i årene omkring 1980 en stærk skakspiller, som i divisionsturneringen 1979 slog den da fremadstormende Curt Hansen, som få år efter blev både juniorverdensmester og stormester. Allerede som ganske ung, i 1970-72, blev han fast medarbejder ved DSK's daværende medlemsblad, Stella Polaris, bestyrelsesmedlem i klubben 1986-93, og i årene 1988-2003 havde han forskellige redaktionelle gøremål for DSK's blad Thema Danicum. Hvad der kommer til at forevige hans navn mest effektivt, er dog hans mange fremragende skakopgaver! Desværre fratog en skilsmisse ham skaberglæden og dermed interessen for problemskak, men sit storsind over for dansk skak i almindelighed og dansk problemskak i særdeleshed bevarede han til stort set det sidste - ikke mindst ved at forære DSK sin betydelige samling af litteratur om problemskak, som ved salg har givet klubben betydelige indtægter. I øvrigt henviser jeg til Bjørn Enemarks smukke og solide nekrolog over tre sider - og naturligvis indledt på forsiden! Lad os derfor nu mindes en af klubbens helt store med et minuts stilhed! ... Æret være Holger Helledies minde!

Lad mig dog følge dette meget triste budskab op med et glædeligt, idet Steffen Nielsen endnu engang fik møvet sig ind på forsiden af Problemskak (nr. 48) med sit kontrafej - eller skal vi lidt mere positivt sige, at han ryddede forsiden med endnu en af sine mange meritter. Denne gang gjaldt det hans udnævnelse til FM i komposition, hvilket skete under WCCC-mødet i Vilnius i august 2019.

Lad mig derefter i lighed med de seneste år fremlægge min beretnings emner i denne rækkefølge: 1) Medlemsbladet Problemskak + 2) De månedlige møder + 3) Særlige aktiviteter + 4) Visioner.

Medlemsbladet Problemskak (en analyse af sæsonens fire numre, 47-50)

I den forløbne sæson har Problemskaks redaktør, Bjørn Enemark, ikke kun levet op til de mange foregående sæsoner ved at levere fire smukke numre &aacut; 28 sider. Nej, i anledning af at det sidste magasin for sæsonen 2019-20 var nummer 50, mente han med rette - katalyseret af Danny Kristiansens friske ånde i nakken - at der måtte gøres noget ekstra ud af jubilæumsnummeret, der endte som en sag på 44 sider trykt på glat papir og med vægtige artikler af en række kendte udenlandske problemister, så man ud over på dansk også ser opgaver præsenteret på både engelsk, tysk og norsk. Og altså en årgang på samlet set 3x28 + 44 = 128 sider. Dermed har den gode redaktør - lidt ubetænksomt - sendt formanden på overarbejde med henblik på en analyse af de fire seneste numre af Problemskak.

Til de nævnte fire numres i alt 128 sider bidrog fem danskere og ikke færre end syv udlændinge med artikler. Traditionen tro var bladets redaktør, Bjørn Enemark, den største bidragyder med i alt 58⅚ sider. Til de foregående fire numre, 43-46, bidrog han med 63 sider ud af 112, men den lille nedgang får næppe nogen til at tro, at han er ved at falde af på den. Sit helt store og væsentlige arbejde lægger han i det helt afgørende for et problemskakblad med respekt for sig selv: Løserturnering med tilknyttet originalopgave-afdeling, bygget op af tre dele: Præsentation af temaer, Originalopgaver og Løserturneringsstatus inklusive løsninger (på opgaver bragt to numre forinden). Tilsammen udgør disse godt 40 sider af de fire numre, altså næsten en tredjedel af de 128 sider. Med en række originalopgaver quot;skjult" i diverse artikler præsenterer Problemskak nr. 47-50 i alt 140 originalopgaver, altså i snit mere end en pr side! Dermed lever bladet på bedste vis op til det fremmeste krav med henblik på at være ultimativt levende og bevaringsværdigt: En Løserturnering med Originalopgaver! Lad mig her betone, at jeg i det følgende optællingssystem - som jeg har anvendt de seneste mange år - ikke specificerer, hvad den enkelte komponist har indleveret af helt egne opgaver og samarbejdsopgaver med en eller flere andre komponister. Der er udelukkende tale om en forenklet fremstilling, hvor en komponists opgave eksempelvis kun tæller for en halv, når den er komponeret i samarbejde med en anden komponist og kun tæller for 1/3, hvis den er komponeret i samarbejde med to andre. Idet en sådan sammentælling naturligvis må se bort fra opgavernes vidt forskellige kvalitet og graden af arbejde, der ligger bag, får man et vist indtryk af, hvor meget hvem har leveret af originalopgaver. For danskernes vedkommende er dette for nr. 47-50 følgende: Børge Hansen (4½), Bjørn Enemark (4⅓), Kaare Vissing Andersen (4), Erik Hansen (2½), Steffen Nielsen (2), Steen Christensen (2), Henrik Juel (2) og Poul Hedegaard Jensen (1). I alt 22⅓ danske originalopgaver. Det betyder, at ikke færre end 117⅔ originalopgaver (efter det nævnte optællingssystem) er komponeret af udlændinge, hvilket yderligere sætter Bjørn Enemarks præstation i relief - med tanke på den enorme korrespondance det kræver eksempelvis at sende bladet ud til de mange, der har bidraget med originalopgaver dertil. Lad mig nøjes med at kommentere den just nævnte "danskerliste" ved at fremhæve Børge Hansen (født 1927) for hans solide produktivitet. I sine unge og midaldrende år var han en stærk skakspiller i Nordre, men først i 1991 debuterede han som komponist. I dag er han 92 år og, som det ses, en meget flittig komponist - ofte af svære og spektakulære opgaver!

Ud over Løserturneringen og Originalafdelingen har redaktøren bidraget med diverse nyhedsartikler som eksempelvis sit traditionelle referat af det årlige møde i WCCC, denne gang det 62., som blev afholdt i Vilnius, Litauen (nr. 49). I tre ud af fire numre har han ryddet forsiden, to gange med glade budskaber, "Steffen udnævnt til FM" (nr. 48) og "50" i anledning af, at der hermed var tale om Problemskak nr. 50, og en gang med det tunge budskab om Holger Helledies alt for tidlige død (nr. 49). Når man betænker, at Bjørn Enemark for tiden er den dansker, der bredest beskæftiger sig med fantasiskak, så er dette ikke kommet så meget frem i bladet som tidligere. Det er dog sket i den 1 side store artikel "Point Reflection", hvor han formidler en ny betingelse skabt af japaneren Tadashi Wakashima (nr. 49).

De fire andre danskere, der har bidraget med artikler i de fire seneste numre, er Steffen Slumstrup Nielsen, der har leveret to gedigne artikler om "Frigørelse i studier", (2) og (3), i henholdsvis nr. 47 og 50 og på 6 og 5, det vil sige i alt 11 sider. Henrik Juel har præsteret tre artikler om sin kæphest "retrograd analyse", "Gamle bevispartier" (nr. 47), "Flere bevispartier" (nr. 49) og "Løsning af opløsningsopgaver" (nr. 50), hvormed det i alt er blevet til 9½ side fra hans ånd & hånd. Som en slags modstykke til de to foregående artikler med vanskelige problemer har Erik Hansen trods svær sygdom leveret to artikler af portræt-historisk indhold i sin serie "Danskere i FIDE-Album 1914-44", nemlig seriens nr. 10 og 11 om henholdsvis Poul Rasch Nielsen (nr. 47) og Rud Prytz (nr. 50). I alt 8⅔ sider. Man kan ikke beundre Erik Hansen nok for disse kultur-bevarende portrætter - og vi, der forfatter opgaver, er vel alle så forfængelige, at vi selv håber på, at der engang, når vi ikke er mere, dukker en person op af Erik Hansens karakter, der kan fortælle lidt om os og vore (bedste) kompositioner. Som rosinen i pølseenden kommer jeg selv med tre artikler, hvoraf de to er fast på programmet og en del af mit job som formand, "Generalforsamlingsreferat" (nr. 47) og "Det åbne DM i Problemskakløsning 2019" (nr. 48), mens det bare er blevet til en artikel af rent skakmæssigt indhold, "To sæt tvillinger og en firling". I alt 7 sider.

I alt har danskerne således bidraget med 95 sider, hvilket betyder, at udlændige har leveret artikler på ikke færre end 33 sider - hele syv problemister har bidraget, hvad der er langt flere end i de foregående år. Hvor intet andet er angivet i parentes efter titlen, er artiklen skrevet på engelsk. Først og fremmest har Valery Kopyl leveret en omfattende dom over hjælpematter i Problemskak. Det sker med titlen "Helpmate award 2017-2018" på 15 sider, over halvdelen af nr. 48! Endnu bedre er det, at han har tilgodeset tre danskere med udmærkelser: En 3. Hædrende Omtale til Kaare Vissing Andersen samt to Rosende Omtaler til Børge Hansen og - jævnfør ovennævnte optællingssystem - halvanden Rosende Omtale til Bjørn Enemark.

De seks andre udlændinge har alle leveret artikler til jubilæumsnummeret, det 44 sider omfattende nr. 50: Sébastian Luce: "Is it a study?" (med en originalopgave), Rolf Wiehagen: "Meerane 2.5" (tysk) (med hele seks originalopgaver), Christopher Jones: "Helpmates for solving", Hubert Gockel: "Two solos - one duo", Pierre Tritten: "Miniature ser-H# using fairy conditions" (med hele seks opgaver af Pierre Tritten og tre af Sébastian Luce) og Niels Adrian Bakke: "Nordiske Wenigsteinere" (norsk).

Konklusionen på numrene 47-50 bliver dermed ikke bare, at magasinet har levet op til de tidligere års høje standard, men endda med jubilæumsnummeret i tanke klart overgået denne. Med deres seks artikler til jubilæumsnummeret (på engelsk, tysk eller norsk), hvoraf de tre tilsammen bringer 16 originalopgaver, understreger de seks udenlandske problemister, at der også internationalt hersker respekt for bladet. Dets lækre layout og stabile udgivelse gør det attraktivt for enhver at få bragt sine artikler og skakopgaver i.

De månedlige møder

DSK's møder i sæsonen 2019/20 så helt frem til marts ud til at skulle foregå efter helt samme mønster som de seneste mange år, men det satte corona-krisen så en stopper for. Mødet i marts måtte aflyses og det planlagte foredrag (ved Steffen Nielsen) derfor udskydes. Dermed kom sæsonen kun til at omfatte ni mod sædvanligt 10 møder. At den ordinære generalforsamling sat til den 23. april og mødet den 14. maj også måtte aflyses, så førstnævnte måtte udsættes til 7. juni og foredraget (ved Steffen Nielsen) udsættes til en gang i efteråret, ja, det har bevirket, at også nærværende beretning har kunnet vente med sin deadline. Og derfor omhandler beretningen paradoksalt kun ni møder mod normalt ti, men dækker 14 måneder mod normalt 12. Af de ni møder blev de otte afholdt i Kulturhuset Pilegården i Brønshøj og sommermødet også kaldet havemødet afholdt Brønshøjholm Haveby nr. 16. Lad mig kort omtale disse møder:

Torsdag den 11. april afholdtes den årlige ordinære generalforsamling. At det skete så tidligt på måneden skyldtes, at påsken faldt meget sent i april, hvor DSK plejer at afholde forsamlingen. Der var mødt seks medlemmer, formanden Kaare Vissing Andersen, kassereren Steen Christensen, bestyrelsesmedlemmerne Bjørn Enemark og Steffen Nielsen samt de menige medlemmer Danny Kristiansen og Bent Martin Muus. Der var afbud fra bestyrelsesmedlemmet Henrik Juel. Idet jeg henviser til mødereferatet i Problemskak nr. 47 (3. kvartal 2019), skal jeg her blot nævne, at klubbens gode økonomi blev fastslået, og at de fire fremmødte bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Derimod havde Henrik Juel frabedt sig genvalg, og i hans sted blev Danny Kristiansen valgt. Bent Martin Muus og Henrik Mortensen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant, sidstnævnte in absentia. På formandens forslag og med Steen Christensens accept blev det vedtaget, at kassereren fremover skal vælges direkte af generalforsamlingen og ikke kun som bestyrelsesmedlem for derefter at blive valgt til kasserer på et efterfølgende bestyrelsesmøde. Da generalforsamlingen var "problemfri" og derfor kun varede lidt over en time, blev der hele fem kvarter til, at Steen Christensen, Bjørn Enemark og Steffen Nielsen kunne vise opgaver. I alt 6 mødedeltagere.

Torsdag den 9. maj bød programmet på "Vi tager en opgave med hver". Til stede var Danny Kristiansen, Steffen Nielsen, Steen Christensen og Kaare Vissing Andersen. De tre sidstnævnte viste opgaver. I alt 4 mødedeltagere.

Søndag den 2. juni afholdtes det årlige sommermøde hos formanden. Foruden værten deltog Steffen Nielsen, Danny Kristiansen, Steen Christensen og Bjørn Enemark. Både Steffen Nielsen, Steen Christensen, Bjørn Enemark og værten viste opgaver. I alt 5 mødedeltagere.

Torsdag den 12. september holdt Bjørn Enemark foredraget "WCCC-mødet i Vilnius." Af sine 12 medbragte skakopgaver med en vifte af vidt forskellige fantasi-fordringer nåede Bjørn Enemark at vise hele ti, deraf to af ham selv og en af Steffen Nielsen samt tre opgaver med den splinternye fordring Point Reflection (Se om denne og om mødet i Vilnius generelt i Problemskak nr. 49). Bent Martin Muus, Danny Kristiansen, Steffen Nielsen og Kaare Vissing Andersen hørte foredraget. I alt 5 mødedeltagere.

Torsdag den 10. oktober afholdt Kaare Vissing Andersen en quiz om danske opgaver. Der deltog to par, Steffen Nielsen & Bjørn Nielsen mod Steen Christensen & Bent Martin Muus. Det blev en spændende dyst på viden om komponister og temaer med mere samt løsning af opgaver. Steffen & Bjørn vandt med 41 point mod 35. I alt 5 mødedeltagere.

Torsdag den 14. november holdt Steffen Nielsen foredraget "Fra løs idé til færdig studie". Da foredraget havde appel til praktiske skakspillere, også dem, der normalt ikke interesserer sig for problemskak, havde formanden, men vel nok for sent, inviteret medlemmer af en række forskellige skakklubber til at overvære foredraget. Kun et ikke-medlem af DSK ankom på det initiativ, skakbogsforfatteren Erik André Andersen fra Frederiksberg Skakforening, men dertil kom der to DSK-medlemmer, som erfaringsmæssigt ikke er synderligt interesserede i fantasi-skak, Henrik Andersen og Henrik Mortensen. Dertil kom der seks fra den faste garde, Bjørn Nielsen, Steen Christensen, Danny Kristiansen, Bjørn Enemark, Bent Martin Muus og Kaare Vissing Andersen. Steffen er med sine mange eminente studier og udmærkelser blevet et berømt navn både blandt problemister og praktiske spillere, og alle ni tilhørere fik rigt udbytte af foredraget. Det er mange år siden, at der har været så mange til et møde i DSK. I alt 10 mødedeltagere!

Torsdag den 12. december stod der "Julehygge-problemer" på programmet. Bjørn Enemark viste opgaver af Holger Helledie, som for nyligt var afgået ved døden (Se Problemskak nr. 49). Steffen Nielsen, Bent Martin Muus og Kaare Vissing Andersen viste også opgaver. I øvrigt deltog Steen Christensen i mødet. I alt 5 mødedeltagere.

Torsdag den 9. januar holdt Kaare Vissing Andersen sit tredje foredrag med titlen "Problemskak som inspiration for den praktiske spiller". Der var her tale om en gentagelse af et foredrag, som blev holdt lørdag den 7. september 2019 for Nordsjællands Skakklub i Ullerød Kirkes menighedssal. Tilhørerne ved mødet i DSK var Danny Kristiansen, Steen Christensen, Steffen Nielsen, Bent Martin Muus og Bjørn Enemark. I alt 6 mødedeltagere.

Torsdag den 13. februar holdt Steen Christensen foredraget "Et par betingelser med prograde elementer". Dette blev efter min (Kaare Vissing Andersens) mening et af de mest skelsættende foredrag afholdt i DSK de seneste årtier - indledt med tre opgaver med betingelsen "udenskak" (en skak er illegal, med mindre den også er en mat!). De tre næste opgaver var med betingelsen "eksklusivskak" (hvor man kun kan sætte mat, hvis man kun kan sætte mat på én måde). Hvad der efter min mening gjorde foredraget epokegørende var ikke så meget de spændende fantasibetingelser - på det område har især Bjørn Enemark så tit beriget os - nej, det var foredragsholderens helt i særklasse spændende og kritiske betragtninger, som ved trykt offentliggørelse nok skal komme til at skabe debat i den internationale problemskak-verden. I mødet deltog i øvrigt Bjørn Enemark, Bent Martin Muus, Bjørn Nielsen og Kaare Vissing Andersen. Alt for få til et foredrag af så høj karat. At DSK's medlemmer er meget gavmilde, får man et indtryk af, at Steen Christensen medbragte Bent Kølvigs bog "Tag stilling! 780 taktil-opgaver fra 25 år i Skakbladet", som han havde vundet i Politikens Jule- og Nytårskonkurrence. Den udsatte han som præmie til den, der først fandt nøglen til foredragets opgave nr. 2. Det blev Bent Martin Muus, der lige så gavmildt gav bogen videre til Bjørn Nielsen! Som det generelt gælder gode taler, at de altid er korte, gjaldt det også, at Steens foredrag kun varede godt en time. Dermed blev der rig lejlighed til at vise opgaver uden for programmet. Kaare Vissing Andersen viste to kombinationer fra den nævnte Bent Kølvig-bog samt sin seneste #2 (se Problemskak nr. 50). Og Steen Christensen viste yderligere fem opgaver, hvad man da kan kalde noget af et ekstranummer! I alt 5 mødedeltagere.

Vi var mange, der havde glædet os til Steffen Nielsens foredrag "Prokés - et tema i studier opkaldt efter tjekken Ladislav Prokeš" den 12. marts. Men få dage før lukkede Kulturhuset Pilegården ned på grund af corona-krisen - ligesom store dele af det øvrige Danmark.

Lad mig her benytte lejligheden til at takke Steen Christensen og hans kone for til vistnok samtlige sæsonens møder at have forkælet deltagerne med kaffe & kage. Det har bestemt gjort samværet mere hyggeligt. Nu, da parret er flyttet til Hundested, og Steen må forventes at blive en mere sjælden gæst, må vi andre så se, hvad vi kan gøre for ikke at gå helt i hundene.

Grundet det velbesøgte møde i november og det aflyste møde i marts bliver konklusionen på den forløbne sæsons mødeaktivitet derfor den paradoksale, at der blev afholdt et møde mindre, ni imod sædvanligvis ti, men at der samlet deltog flere i møderne end i de foregående år, nemlig i alt 51 mod 50 i 2015-16, 48 i 2016-17, 50 i 2017-18 og kun 47 i 2018-19. Ønsker vi således en samlet set større mødeaktivitet fremover - og hvem gør ikke det? - så er metoden åbenbart at afholde mindst et møde pr sæson, der henvender sig offentligt til de praktiske skakspillere, og at der bliver slået et slag forinden derfor gennem invitationer og PR.

Lad mig også sammenfatte punkterne om Problemskak og De månedlige møder ved, at bladet heldigvis - ikke mindst under den aktuelle corona-krise - er Dansk Skakproblem Klubs vigtigste aktivitet, og denne synes at være immun over for både vira og anden virak. Omvendt forholdt det sig i klubbens guldalder, 1930'erne, hvor der gerne kom en snes medlemmer til møderne, men hvor man på bladsiden måtte "nøjes" med nogle duplikerede meddelelser og så det enlige "Aarsskrift".

Særlige aktiviteter

I 2019/20 har der været afholdt to traditionelle løserturneringer. Det åbne DM i Problemskakløsning er siden 2012 med DSK som arrangør blevet afholdt på LO-skolen i Helsingør i forbindelse med den store internationale skakturnering på stedet. Dansk Skak Union og Københavns Skak Union samt i de seneste år tillige Xtracon har støttet os på alle måder: Et stort og lækkert lokale stillet gratis til rådighed samt 1000 kr. til præmier! Særligt skal nævnes, at Dorte Jensen og Aage Olsen hjalp turneringslederen fra DSK solidt med det praktiske. Der deltog 22 løsere i turneringen, som blev afholdt mandag den 22. juli 2019. Erik Hansen havde som altid sørget for et passende sæt med 18 opgaver. Sæsonens løserturnering blev som noget nyt og glædeligt domineret af et par ganske unge talenter, Viktor Nielsen og Thomas Thybo, der begge fik 32 point af 36 mulige ligesom DSK's egne rutinerede folk, Henrik Juel og Steffen Nielsen. Men de to unge var lige det minut eller to hurtigere (1 time 31 minutter hhv. 1.32, 1.33 og 1.36 t:m). Ergo blev den kun 22-årige Viktor Nielsen, der er FIDE-master i partiskak, årets danmarksmester! (Se Problemskak nr. 48). Den store internationale løserturnering, ISC (International Solving Contest), blev traditionen tro afholdt simultant over hele Europa en dag i januar ( 2020). Ligesom de foregående år skete det for Danmarks vedkommende hjemme hos Bjørn Enemark og sågar også med de samme løsere, Poul Hedegaard Jensen, Bent Martin Muus og Steffen Nielsen. Sidstnævnte blev bedste dansker med 33 point af 60 mulige. At en så stærk løser som Steffen "kun" scorede lidt over 50% siger meget om opgavernes høje sværhedsgrad!

Nok så vigtig er Problemskaks Løserturnering, som desværre alt for få deltager i - kun fem i 2019. Dertil nævner redaktøren endda, at den i mange år myreflittige indsender - ikke bare af løsninger, men også af relevante og for komponisterne opmuntrende kommentarer - tyskeren Manfred Nieroba er blevet skaktræt (schachmüde), og at Erik Hansen har været syg, så der til opgaverne i nr. 48 kun var tre løsere. Man kunne maximalt opnå 610 point for numrene 45-48, og Årets Løser 2019 blev nok engang Romuald Lazowski, Polen, som denne gang scorede 607 point, hvilket svarer til 99,5% - ganske imponerende! Næsten lige så imponerende var det, at danske Niels Danstrup kunne følge ham til dørs med 596 point, hvilket svarer til 97,7%, og at Danny Kristiansen, som tidligere har vundet den fornemme titel, også scorede smukt, 539 point (= 88,4%). Bjørn Enemark, som er et roligt gemyt, udtrykker ikke direkte ærgrelser over den ringe deltagelse, men han opfordrer i jubilæumsnummeret (nr. 50) bladets "læsere til at indsende løsninger og meget gerne med kommentarer". Det er meget vigtigt, at læserne tager denne opfordring (udfordring) positivt op, da bladet kan risikere, at komponister søger andre græsgange for at få deres problemer offentliggjort som originalopgaver. Selv har jeg i den ene formandsberetning efter den anden slået til lyd for øget deltagelse - for så selv at glemme egen indsats på området. Lad os nu alle så vidt muligt indsende i det mindste nogle få løsninger, og som redaktøren tilføjer: "- gerne med kommentarer".

Endelig tikkede der for ganske nyligt (den 14. maj 2020 kl. 22.10) en god nyhed ind fra Steffen Nielsen: Udskrivelsen af den 11. WCCT. Vi husker nok alle, hvorledes han ikke alene virkede som en inspirerende holdleder, men også scorede så mange individuelle point, at Danmark i den 10. WCCT fik sin bedste placering længe. Henrik Juel har allerede responderet hurtigt og positivt ved indsendelse af hele tre bevispartier.

Af mere kuriøs art, hvad angår løsning af opgaver, bør to initiativer nævnes - begge afledt af corona-krisen, som i marts førte til aflysning af et foredrag af Steffen Nielsen, som imidlertid ikke mente at klubbens medlemmer skulle snydes for en interessant opgave. Derfor sendte han "en meget sjov opgave" ud pr mail den 20. marts, hvormed han nærmest viralt satte en inspirerende problem-pingpong i gang, idet der blev reageret meget positivt på initiativet fra folk som Per Grevlund og Danny Kristiansen samt ikke mindst Henrik Juel - måske skyldes sidstnævntes indsats, at han nu sidder i problematisk ensomhed i Tisvildeleje, fordi han så tankeløst flyttede endnu længere væk fra København for nogle år siden.

Selv har jeg benyttet corona-krisen til at slå et PR-slag for problemskakken blandt medlemmerne af Danmarks Blinde Skak. Det er til dags dato (25. maj) blevet til fem Corona-opgaver, de fire første med fordringen #2 og den femte med fordringen #3. Det er imponerende som helt blinde kan løse opgaver med endda mange brikker. Og jeg har fået en del positive kommentarer fra løserne, hvem det er kommet helt bag på, hvor interessant problemskak er. Kunne de mange seende skakspillere dog bare se det også.

Det var med dyb beklagelse og ærgrelse, at vi i Dansk Skakproblem Klub måtte affinde os med, at Dansk Skak Unions organ Skakbladet for få år siden - efter godt hundrede år - indstillede sin problemskakspalte. Det skete vist nok som følge af modstand fra mange af DSU's medlemmer, og personligt har jeg da hørt en del faktisk hadefulde kommentarer om problemskak fra ellers rare skakspillere: "Jeg er s'gu ligeglad med, om jeg sætter mat i tre eller fire træk!" og "Problemskak har ikke noget med skak at gøre!" Underligt, at man så om et virkeligt stærkt og spektakulært træk i et skakparti så anvender udtrykket: "Et rigtigt problemtræk!". Skakbladet var siden sin start i 1903 og frem til og med 2014 med sin faste problemskak-spalte DSK's vigtigste udstillingsvindue ud mod de organiserede danske skakspillere og dermed mest vitale grundlag i bestræbelserne på at få nye medlemmer. Steffen Nielsen fik godt nok lov at fortsætte spalten nogen tid endnu, men uden mulighed for læserne til at indsende løsninger, og som årene er gået, er spalten lige så stille faset ud for at lide en stilfærdig død. Skakbladet som PR-mulighed er dermed så godt som helt væk nu til trods for bladets enorme sideantal - hvoraf man pr nummer end ikke under os en enkelt fast side!? Hvad der således er skrevet om komponerede problemer og studier forekommer hovedsageligt nærmest en passant i diverse artikler. Lad mig her nævne, hvad jeg har fundet i de forgangne godt 12 måneders fire numre:
Nr. 2019-2 (medio juni 2019) 88 sider: Side 52-54: Carsten Hansen: "VIGTIGE SLUTSPIL - mat med løber og springer" (KVA: En artikel for begyndere. Indeholder dog ikke noget egentligt slutspilsstudie).
Nr. 2019-3 (medio september 2019) 88 sider: Side 30-40: Kaare Vissing Andersen: "Danmarks Skakhistorie 1. Del: Oldtiden, jernalderen og den tidlige middelalder" (Indeholder "en passant" to mansubaer af Al-Adli på side 36-37) + Side 49-53: Steffen Slumstrup Nielsen: "Den moderne skakkunst blomstrer" (KVA: Fem slutspilsstudier, hvoraf Steffen har komponeret den ene. Denne artikel er det eneste egentlige indlæg om komponerede problemer i de her nævnte fire numre af Skakbladet).
Nr. 2019-4 (medio december 2019) 80 sider: INTET, bortset fra nævnelse af "Problemskak" side 78 bladets årsregistrering for 2019.
Nr. 2020-1 (medio marts 2020) 80 sider: Side 60-63: Jan Løfberg: "BENKÖ - en rigtig professionel" (KVA: Nekrolog over GM Pal Benkö, en af verdens stærkeste skakspillere, især i 1960'erne, og en fremragende komponist af slutspilsstudier. Side 63 bringer en af hans kreationer på området med løsning på side 77). Det var alt om problemskak i fire numre på i alt 336 sider!?

Da Skakbladet således næsten helt har svigtet problemskakken, må vi i højere grad ty til at slå et slag for sagen i diverse klubblade. Bjørn Enemark gør det i Damhus Skakklubs organ "fribonden", som han er redaktør af. Her er det i perioden april-december 2019 blevet til fire numre, hver med en side opgaver, deraf en enkelt originalopgave (#4). Selv har jeg slået et slag for sagen i Caïssa Gladsaxes klubblad Caïssa, som jeg er medredaktør af. Bladet er meget smukt med farvefotos, trykt på glat papir og normalt på 28 sider. Desværre udkommer det ret sjældent - kun to gange i den forløbne sæson, maj 2019 (nr. 376) og februar 2020 (nr. 377). Den ansvarshavende redaktør, Alex Madsen, giver mig rigeligt med plads til spalten "Skakopgaven": Nr. 376: 4½ side med 4 nye opgaver, heraf en originalopgave af DSK's medlem Bjørn Nielsen, en #5, hvormed han vist fik sin debut, + løsning på to originalopgaver, begge #2 bragt i nr. 375. Og nr. 377: 3½ side med hele 4 originalopgaver, tre #2 og en #3, + løsning på de 4 opgaver i nr. 376. Endelig har jeg fået lejlighed til at slå et slag for sagen på Frederiksberg Skakforenings hjemmeside, efter at jeg for godt et år siden blev B-medlem i F.S. Her er det fra og med sommeren 2019 med spalten "Skakopgaven" blevet til 3 numre à seks opgaver, hovedsageligt med fordringen #2. Desværre har det ligget lidt stille med Helsingør Skakklubs medlemsblad En Passant grundet Erik Hansens langvarige sygdom omkring nytåret 2019/20, men han er nu atter på højkant og har genoptaget redaktørjobbet, inklusive sin yndlingsspalte "Problemskak". Lad mig endelig her nævne, at det lykkedes mig at få optaget en #3, hvor hvids træk beskriver en retvinklet trekant i Skoleskak, april 2019 (Se en version heraf i Problemskak nr. 49).

I den forløbne sæson har det ligget (lidt) stille med DSK's bibliotek (hos mig) og magasinopbevaring samt litteratur med salg for øje (hos Erik Hansen), men her er der jo heller ikke tale om noget, der haster. Hvad angår Bjørn Enemarks store arbejde med at scanne gamle opgaver/diagrammer, er det også helt op til ham selv at bestemme tempoet. Som noget nyt har Lars Zwisler helt på eget initiativ meldt sig rede til at scanne numre af DSK's medlemsblad 1943-1954. Men netop som vi i midten af marts 2020 skulle til at realisere en aftale herom, brød Corona-krisen ud, og scanningen er derfor udsat. Den ventes dog snart iværksat.

Hvad PR-arbejde i form af foredrag i skakklubber angår, må jeg her nøjes med at omtale et enkelt. Lørdag den 7. september fik jeg lejlighed til at holde foredraget "Problemskak som inspiration for den praktiske spiller" for Nordsjællands Skakklub i Ullerød Kirkes menighedssal. For mit eget vedkommende var der tale om nr. 3 i rækken. Jeg var stillet 20-30 tilhørere i udsigt, så det var en skuffelse, at der kun kom fire!? De syntes alle, at det var et interessant foredrag med mange spændende opgaver. Og da foredraget blev godt betalt og siden kunne holdes i DSK den 9. januar 2020, var arbejdet med det ikke spildt, hvad beskæftigelse med problemskak i øvrigt aldrig er.

Visioner

Grundet Corona-krisen, som for Danmarks vedkommende brød ud midt i marts, så regeringen måtte lukke landet næsten helt ned, måtte Dansk Skakproblem Klub aflyse sine møder i marts, april og maj. Og her sidst i maj ved bestyrelsen ikke, om man skal afholde den udsatte generalforsamling den 7. juni kl. 13.00 i min kolonihave som annonceret, eller pr mail den nævnte dag. I så fald kunne jeg af praktiske grunde ønske mig, at det kun skete med deltagelse af en "udvidet" bestyrelse og af dem, der har deltaget i de seneste tre års generalforsamlinger. Dette er godt nok hverken efter klubbens vedtægter eller på nogen måde demokratisk, men dels kan klubben tvinges dertil efter devisen force majeure, dels synes der ikke at være noget kontroversielt emne på dagsordenen, og endelig kan man vel vente med at behandle punktet forslag. En afholdelse efter disse forskrifter bør kunne klares på en times tid, når deltagerne i mødet har haft god tid til at læse formandsberetningen og sætte sig ind i regnskabet, ligesom medlemmer med tillidsposter i god tid har meddelt dirigenten (undtagelsesvis foreslår jeg mig selv til dette job), om de er villige til genvalg.

Hvad visioner (på længere sigt) angår, er det i en Corona-krisetid nærmest umulig at gøre rede for sådanne. Jeg skal derfor nøjes med at anføre, at de initiativer, der traditionelt har være i gang de seneste mange år, vil blive søgt videreført, så vidt forholdene tillader det.

Endelig vil jeg - i en tid, hvor det måske fortsat bliver svært at mødes - betone, at problemskak heldigvis er en beskæftigelse, som oftest udøves alene eller gennem digital kommunikation. Og jeg vil appellere til medlemmerne om i højere grad at løse og indsende løsninger på opgaverne i Problemskak - redaktøren fortjener denne opmuntring for sit arbejde, og det vil animere de komponister, som leverer original-opgaver til bladet, til at fortsætte med denne service over for dets læsere. Endelig bliver der vel nu bedre tid for vore komponister til at yde bidrag til WCCT!

Corona-krisen er noget af et PROBLEM, men man kan også anskue den positivt ved at bruge mere tid på fordybelse i vor fælles beskæftigelse, alene derhjemme i lønkammeret og i digital kontakt med ligesindede!

Brønshøj, den 24. maj 2020 / Kaare Vissing Andersen, formand for Dansk Skakproblem Klub